4 VSPH 2086/2016-P15-7
KSHK 33 INS 15912/2016 4 VSPH 2086/2016-P15-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a Mgr. Markéty Hudečkové v insolvenční věci dlužníka Filipa Malijovského, nar. 25.8.1985, bytem Nové Město nad Metují, Československé armády 911, IČO 74473247, o odvolání věřitelky č. 13 Česká republika-Ministerstvo zemědělství, sídlem Praha 1, Těšnov 65/17, IČO 00020478, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. října 2016, č.j. KSHK 33 INS 15912/2016-P15-2,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. října 2016, č.j. KSHK 33 INS 15912/2016-P15-2, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové odmítl přihlášku pohledávky věřitelky č. 13 České republiky-Ministerstva zemědělství (dále jen odvolatelka; bod I. výroku) a konstatoval, že právní mocí tohoto usnesení její účast v řízení končí (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 26.7.2016 byl zjištěn úpadek dlužníka Filipa Malijovského (dále jen dlužník), bylo povoleno oddlužení a věřitelé byli vyzváni, aby přihlásili své pohledávky do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku na předepsaném formuláři s poučením, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Toto rozhodnutí bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 26.7.2016 a lhůta stanovená pro přihlášení pohledávek věřitelů uplynula dne 25.8.2016. Protože mu přihláška pohledávky odvolatelky byla doručena až dne 23.9.2016, postupoval dle § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ), odmítl ji pro opožděnost a ukončil účast odvolatele v insolvenčním řízení.

Proti tomuto usnesení se odvolatelka včas odvolala, neboť s ním nesouhlasila. Namítala, že považuje lhůtu k podání přihlášek pohledávky v délce 30 dnů za nepřiměřeně krátkou, že při značném počtu dlužníků v její evidenci nelze v dané lhůtě přihlášku včas kvalitně zpracovat, že krátkost lhůty svědčí spíše dlužníkům než by pomáhala k uspokojování pohledávek, a že ji nelze považovat za korektní ani spravedlivou, jestliže by věřitel neměl mít ještě zachovánu možnost uplatnit svou pohledávku později resp. docílit toho, aby bylo rozhodnutí o oddlužení soudem dodatečně přehodnoceno a případně zrušeno. Dále uvedla, že její pohledávka za dlužníkem má původ v jeho podnikatelské činnosti, že oddlužení lze podle zákona isir.justi ce.cz povolit jen fyzickým osobám nepodnikajícím a že s oddlužením dlužníka výslovně nesouhlasí. Nadto je pohledávka odvolatelky zajištěna dohodou o uznání dluhu co do důvodu a výše uzavřené dne 5.2.2016, kterou dlužník dobrovolně podepsal a zavázal se svůj dluh hradit ve splátkách, přičemž v podaném návrhu na povolení oddlužení tento dluh neuvedl. Chování dlužníka tak směřovalo k tomu, aby pokud možno zatajil své dluhy ve snaze o dosažení 30% podílu na úhradu pohledávek, a je-li tolerováno prokázané porušení povinnosti dlužníka oznámit v návrhu na oddlužení úplně své závazky, vede to pak dlužníky k tomu, aby ke svým závazkům přistupovali lehkomyslně a s nepoctivým záměrem. S ohledem na výše uvedené má odvolatelka za to, že by odmítnutí její přihlášky mělo být přehodnoceno a přihláška pohledávky přijata anebo by mělo být přehodnoceno samotné povolení oddlužení a rozhodnutí o povolení oddlužení by mělo být zrušeno.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 173 odst. 1 IZ podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud podle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání podle § 173 odst. 1 IZ.

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu bylo zjištěno, že usnesením ze dne 26.7.2016 (A-8) byl mj. zjištěn úpadek dlužníka, bylo povoleno jeho oddlužení a věřitelé byli vyzváni, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku s tím, že byli řádně poučeni o následcích zmeškání určené lhůty podle § 173 odst. 1 IZ. Toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku téhož dne a tímto okamžikem nabylo účinnosti (§ 89 odst. 1 IZ). Zákonná 30 denní lhůta k podávání přihlášek (§ 136 odst. 3 IZ) započala ve smyslu § 57 odst. 1 o.s.ř. běžet následujícího dne 27.7.2016 a její poslední den připadl na den 25.8.2016. Vzhledem k tomu, že tato lhůta je lhůtou procesněprávní, je podle § 57 odst. 3 o.s.ř. zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit. Přihláška odvolatelky však byla Krajskému soudu v Hradci Králové doručena elektronicky až dne 23.9.2016 tj. téměř jeden měsíc po uplynutí přihlašovací lhůty. Závěr soudu I. stupně o opožděném podání přihlášky je proto věcně správný.

K odvolací argumentaci odvolací soud dodává, že odvolatelka byla prostřednictvím insolvenčního rejstříku řádně vyrozuměna o zahájení insolvenčního řízení dlužníka, o následném zjištění jeho úpadku a o nutnosti přihlásit svou pohledávku ve stanovené lhůtě. Prominutí zmeškání lhůty pak není v insolvenčním

řízení podle § 83 IZ přípustné. Za tohoto stavu proto platí, že se k přihlášce odvolatelky podané po uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku podle § 173 odst. 1 IZ v insolvenčním řízení nepřihlíží a nemůže v něm tedy být přezkoumávána ani uspokojována.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání důvodným a napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako ve výroku věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Praze dne 22. listopadu 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Šárka Mandáková