4 VSPH 2085/2016-B-85
KSPH 41 INS 14360/2011 4 VSPH 2085/2016-B-85

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a Mgr. Markéty Hudečkové v insolvenční věci dlužníka REMOTE s.r.o., IČO 28522516, sídlem Příbram VII, Politických vězňů 88, zast. Mgr. Marií Jonákovou, advokátkou, sídlem Příbram, T.G. Masaryka 154, o odvolání insolvenční správkyně Mgr. Leony Hartman, LL.M. proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 17. října 2016, č.j. KSPH 41 INS 14360/2011-B-80,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 17. října 2016, č.j. KSPH 41 INS 14360/2011-B-80, s e zrušuje a věc s e vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Praze rozhodl o zrušení konkursu vedeného na majetek dlužníka REMONTE, s.r.o., (správně mělo být uvedeno REMOTE s.r.o.; dále jen dlužník) po splnění rozvrhového usnesení (bod I. výroku) a uložil insolvenční správkyni Mgr. Leoně Hartman, LL.M. (dále jen správkyně) oznámit, zda splnila povinnosti ve smyslu ustanovení § 313 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ; bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně uvedl, že usnesením ze dne 19.7.2016 (B-78) rozvrhl výtěžek zpeněžení majetkové podstaty a že podáním ze dne 13.10.2016 (B-79) podala správkyně zprávu o provedení rozvrhu. Na základě těchto skutečností soud I. stupně s odkazem na § 308 odst. 1 písm. c) IZ konkurs po splnění rozvrhového usnesení zrušil.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se správkyně včas odvolala (B-81) a požadovala, aby je odvolací soud zrušil, neboť jí ještě došly na bankovní účet finanční prostředky ve výši 30.509,-Kč náležející do majetkové podstaty dlužníka, což se stalo až po právní moci rozvrhového usnesení (B-78), avšak správkyně identifikovala danou platbu jako náležející do majetkové podstaty dlužníka až v okamžiku, kdy již bylo vydáno napadané usnesení, kterým soud I. stupně konkurs zrušil. Vzhledem ke skutečnosti, že tyto prostředky přibyly do majetkové podstaty dlužníka před vydáním napadaného rozhodnutí, měla správkyně za to, že by měly být vypořádány v rámci insolvenčního řízení v podobě dodatečného rozvrhového usnesení, přičemž jeho vydání však brání skutečnost, že již byl konkurs zrušen. Vzhledem k výše uvedenému se správkyně domnívá, že napadené usnesení bylo vydáno předčasně , neboť zabraňuje uspokojení přihlášených věřitelů v rámci insolvenčního řízení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání isir.justi ce.cz předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Dle § 308 odst. 1 písm. c) IZ rozhodne insolvenční soud i bez návrhu o zrušení konkursu po obdržení zprávy insolvenčního správce o splnění rozvrhového usnesení.

Účelem insolvenčního řízení je řešení úpadku dlužníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů (§ 1 písm. a/ IZ), přičemž smyslem konkursu, jako jednoho ze způsobů řešení úpadku dlužníka, je, aby byly zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají, pokud zákon nestanoví jinak (§ 244 IZ).

Ke zrušení konkursu podle § 308 odst. 1 písm. c) IZ dochází po naplnění účelu a smyslu insolvenčního řízení. Dokud není všechen majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka po uhrazení pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim postavených na roveň zpeněžen a příjem z toho plynoucí rozvržen na úhradu zjištěných pohledávek věřitelů, není možné hovořit o naplnění účelu a smyslu insolvenčního řízení i konkursu, přičemž totéž platí i tam, kde po splnění rozvrhu a před zrušením konkursu vyjde najevo existence dalšího majetku, jenž ještě může být zpeněžen a výtěžek z toho může být rozvržen mezi věřitele; v takových situacích ještě nelze konkurs zrušit (k tomu srov. např. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22.4.2013, č.j. MSPH 90 INS 545/2010, 2 VSPH 1769/2012-B-57).

Pro rozhodnutí o odvolání je v dané věci podstatné, že po vydání napadeného usnesení zjistila správkyně další peněžní prostředky náležející do majetkové podstaty dlužníka, které je nutné v insolvenčním řízení dodatečným rozvrhovým usnesením ještě rozdělit mezi věřitele. Proto odvolací soud postupoval podle § 219a odst. 1 písm. a) a § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř., napadené usnesení jako předčasné zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze, dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Praze dne 24. listopadu 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Šárka Mandáková