4 VSPH 2083/2016-A-26
MSPH 94 INS 19106/2016 4 VSPH 2083/2016-A-26

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců Mgr. Markéty Hudečkové a JUDr. Alexandry Jiříčkové v insolvenčním řízení dlužnice Taťány anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 8-Bohnice, Lindavská 781/9, zast. Mgr. Karel Jandusem, LL.M., advokátem, sídlem, Praha 8-Karlín, Křižíkova 185/35, o odvolání zástupce dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. října 2016, č.j. MSPH 94 INS 19106/2016-A-18,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. října 2016, č.j. MSPH 94 INS 19106/2016-A-18, se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesení Městský soud v Praze ustanovil dlužnici Taťáně anonymizovano (dále jen dlužnice) zástupcem pro insolvenční řízení advokáta Mgr. Karla Janduse, LL.M. (dále jen odvolatel).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně toliko uvedl, že dne 3.10.2016 podala dlužnice žádost o ustanovení právního zástupce z řad advokátů ve smyslu § 30 o.s.ř. s tím, že je nemajetná a že jí špatný zdravotní stav brání být účastníkem řízení . K žádosti připojila posudek o své invaliditě, rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí o zvýšení příspěvku na péči ze dne 26.6.2015 a rozhodnutí o potřebě ošetřování ze dne 24.9.2014. Citoval § 30 a § 138 o.s.ř. se závěrem, že dlužnice, která trpí těžkým poškozením zraku, je invalidní ve II. stupni a je závislá na péči jiné osoby, není schopna samostatně činit v insolvenčním řízení procesní úkony, a že k ochraně jejích zájmů je tak nezbytně třeba ustanovit jí zástupce. Proto její žádosti vyhověl a dlužnici ustavil zástupcem odvolatele.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal podáním ze dne 31.10.2016 (A- 21), s nímž spojil též návrh na vyslovení neúčinnosti doručení všech soudních písemností dlužnici a návrh na prodloužení lhůty určené pro předložení vyjádření k insolvenčnímu návrhu a seznamů majetku a závazků. Vyjádřil názor, že měl soud I. stupně vzít více v úvahu zdravotní stav dlužnice a měl učinit jiná vhodná opatření, totiž ustanovit předběžného správce nebo opatrovníka. Proto požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil. isir.justi ce.cz

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání [§ 94 odst. 2 písm. c) IZ], přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přitom k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Podle § 30 o.s.ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytné třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit (odst. 1). Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů (odst. 2).

Ze shora uvedeného plyne, že v případě, že je třeba chránit zájmy účastníka řízení, lze mu ustanovit zástupce. Takovým zástupcem může být jakákoliv fyzická osoba nebo advokát. K ustanovení advokáta za zástupce lze přistoupit, jen jde-li o řízení skutkově a právně složité a vyžadují-li to zájmy účastníka řízení. Zákonná úprava přitom nevyžaduje, aby byl dlužník v insolvenčním řízení povinně zastoupen advokátem.

Podle § 138 odst. 1 o.s.ř. na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.

Při posuzování toho, zda poměry žadatele odůvodňují přiznání osvobození od soudního poplatku, vychází soud z jeho majetkových a osobních poměrů, z povahy uplatněného nároku, z nákladů, které si pravděpodobně vyžádá dokazování ve věci, z výše soudního poplatku a z dalších relevantních okolností, jako jsou sociální poměry, zdravotní stav, apod. Při hodnocení majetkových poměrů žadatele soud přihlíží nejen k výši jeho příjmů a množství disponibilních finančních prostředků, ale též k jeho možnosti si tyto prostředky opatřit.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 17.8.2016 k návrhu navrhovatele Českomoravská stavební spořitelna, a.s. (A-1), z něhož mj. plyne, že dlužnice je vlastnicí bytové jednotky v Praze zastavené ve prospěch zajištěné a vykonatelné pohledávky navrhovatele ve výši 2.827.000,71 Kč s přísl., a že soud I. stupně usnesením ze dne 26.9.2016 (A-15) uložil dlužnici, aby se k insolvenčnímu návrhu vyjádřila a aby předložila seznamy svého majetku a závazků (§ 104 IZ), na což dlužnice reagovala žádostí ze dne 3.10.2016 (A-16) o ustanovení právního zástupce z řad advokátů , čemuž soud I. stupně-bez jakéhokoliv šetření-vyhověl napadeným usnesením (A-18).

Jak vyloženo shora, pro ustanovení zástupce z řad advokátů účastníkovi musejí být splněny kumulativně obě podmínky: 1) u účastníka musí být dány předpoklady pro osvobození od soudních poplatků (§ 138 o.s.ř.) a současně 2) ustanovení zástupce je nezbytné k ochraně jeho zájmů (§ 30 odst. 2 o.s.ř.).

Z napadeného usnesení nelze zjistit žádná skutková zjištění a právní závěry, jež by soud I. stupně učinil k prvé podmínce. Soud I. stupně pochybil, když se nekriticky spokojil s nedoloženým tvrzením dlužnice o její nemajetnosti uvedené v žádosti (A-16), aniž by jí nejprve vyzval k vyplnění a vrácení Prohlášení o osobních, výdělkových a majetkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků (dále jen Prohlášení ), na jehož základě by teprve mohl učinit závěr o majetkových poměrech dlužnice, vše nadto za situace, kdy se z obsahu příloh k insolvenčnímu návrhu podává opak, totiž že dlužnice je bezpodílovým spoluvlastníkem bytové jednotky v Praze (A-3/71), z čehož nelze než učinit závěr opačný, že dlužnice není nemajetná. Již jen proto napadené usnesení nemůže obstát.

Pokud jde o druhou podmínku, byla žádost dlužnice o ustanovení advokáta (A-16) odůvodněna především jejím zdravotním stavem, což dokládala posudkem o své invaliditě, rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí o zvýšení příspěvku na péči ze dne 26.6.2015 a rozhodnutím o potřebě ošetřování ze dne 24.09.2014. K tomu odvolací soud dodává, že pro takovou situaci by bylo lze pravidelně postupovat podle § 29 o.s.ř. a dlužnici ustanovit-ze zdravotních důvodů -opatrovníka, tj. zpravidla osobu jí blízkou, popř. jinou vhodnou osobu; advokáta by bylo lze jmenovat opatrovníkem, jen jestliže by jím nemohl být jmenován někdo jiný (§ 29 odst. 4 o.s.ř.). Jinými slovy řečeno, ani její zdravotní stav neopodstatňoval ustanovení advokáta zástupcem dlužnice.

Na základě svých zjištění a veden názory vyjádřenými shora, dospěl odvolací soud k závěru, že napadené usnesení nelze potvrdit a ani změnit. Proto postupoval podle § 219a odst. 1 písm. a), b) a odst. 2 o.s.ř., napadené usnesení zrušil a věc podle § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Praze dne 1. prosince 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Šárka Mandáková