4 VSPH 2063/2015-A-52
KSPH 71 INS 19585/2014 4 VSPH 2063/2015-A-52

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců Mgr. Markéty Hudečkové a JUDr. Alexandry Jiříčkové v insolvenční věci dlužníka Vladimíra anonymizovano , anonymizovano , místem podnikání Poříčany, Českobrodská 302, IČO 69634238, zast. Mgr. Radkem Suchým, advokátem, sídlem Praha 3-Vinohrady, Vinohradská 164, zahájené k návrhu navrhovatele SYNINGOM, s.r.o., sídlem Praha 7, Heřmanova 457/41, IČO 27569241, zast. Mgr. Ing. Michalem Roubíčkem, advokátem, sídlem Praha 1, Skořepka 1058/8, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 13. srpna 2015, č.j. KSPH 41 INS 19585/2014-A-36,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 13. srpna 2015, č.j. KSPH 41 INS 19585/2014-A-36, se v bodě I. výroku p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením č.j. KSPH 41 INS 19585/2014-A-36 (správně mělo být uvedeno č.j. KSPH 71 INS 19585/2014-A-36) Krajský soud v Praze zjistil úpadek dlužníka Vladimíra anonymizovano (dále jen dlužník; bod I. výroku), prohlásil konkurs na majetek dlužníka (bod II. výroku), insolvenčním správcem ustanovil LIQUIDATORS, v.o.s. (dále též správce; bod III. výroku) a stanovil, že účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku). V navazujících výrocích vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili do 2 měsíců ode dne usnesení o úpadku (bod V. výroku), a věřitele též vyzval, aby správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní na věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách dlužníka (bod VI. výroku), aby mu sdělili, zda mají zájem vykonávat funkci ve věřitelském výboru (bod VII. výroku), a aby správci sdělili informace o příp. dalším majetku dlužníka (bod VIII. výroku). V usnesení uložil správci povinnosti uvedené v bodech IX., XII. výroku, stanovil termín přezkumného jednání a svolal schůzi věřitelů na den 4.11.2015 (bod X. výroku), uložil dlužníkovi povinnosti uvedené v bodě XI. výroku, uložil navrhovateli SYNINGOM, s.r.o. (dále jen navrhovatel) poplatkovou povinnost ve výši 2.000,-Kč (bod XIII. výroku) a konstatoval, že jeho rozhodnutí budou zveřejňována v insolvenčním rejstříku, event. v Obchodním věstníku (bod XIV. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že dne 16.7.2014 obdržel insolvenční návrh, jímž se navrhovatel domáhal zjištění úpadku dlužníka s tvrzením, že má za ním splatnou pohledávku ze smlouvy o hypotečním úvěru ve výši 3,5 mil. Kč uzavřené dne 10.5.2010 mezi dlužníkem a právním předchůdcem navrhovatele Raiffeisenbank, a.s. (dále též banka), že dlužník vyčerpal celý hypoteční úvěr na zakoupení nemovitosti, avšak jej nesplatil, když poslední splátku ve výši 22.131.00,-Kč provedl dne 18.7.2013. V souladu s čl. III. body 7.1. a 7.2. cit. smlouvy byl hypoteční úvěr zesplatněn dne 10.9.2013, přičemž výše dlužné částky činila ke dni 22.9.2013 částku 3.468.844,80 Kč (nesplacená jistina 3.372.608,20 Kč, smluvní úrok ve výši 85.172,30 Kč, zákonný úrok z prodlení ve výši 10.464,30 a poplatky v částce 600,-Kč). Smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 24.9.2013 postoupila banka tuto pohledávku navrhovateli, který ji v rozsahu 80 % její hodnoty dále postoupil smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 1.10.2013 na Miloše Brettfelda. Ke dni podání insolvenčního návrhu činila pohledávka navrhovatele 763.101,90 Kč (nesplacená jistina 674.521,64 Kč, smluvní úrok ve výši 48.053,67 Kč a zákonný úrok z prodlení ve výši 40.525,86 Kč); pohledávka dalšího navrhovatelem označeného věřitele Miloše Brettfelda činila 3.052.410,-Kč s přísl. Ohledně obou pohledávek je u Okresního soudu v Kolíně vedeno soudní řízení pod sp. zn. 13 C 314/2013, v němž na straně žalobce vystupující navrhovatel a Miloš Brettfeld; žaloba byla podána proto, aby věřitelé měli exekuční titul. Na úpadek dlužníka navrhovatel usuzoval z toho, že dlužník není schopen plnit uvedené závazky. Jediným majetkem dlužníka je pozemek parc. č. 79 a 365, jehož součástí je rozestavěná nemovitost bez čp. v k.ú. Hořany u Poříčan a jenž byl nadto krátce po podání insolvenčního návrhu převeden dlužníkem na třetí osobu z titulu zajišťovacího převodu práva k zajištění vrácení půjčky ve výši 900.000,-Kč. Navrhovatel připomněl, že dle seznamu majetku a závazků má dlužník 3 věřitele, jimž dluží 4.272.607,-Kč, že zaplacení pohledávek z úvěrové smlouvy je zajištěno zástavním právem váznoucím na nemovitostech ve vlastnictví Gavriila Vasilieva, jenž svými opakovanými insolvenční návrhy blokuje jejich prodej, a že dlužník o zpeněžení zastavených nemovitostí nijak neusiluje. Podle navrhovatele je dlužník rovněž předlužen, neboť jeho závazky převyšují hodnotu jeho majetku.

Dlužník v obraně proti insolvenčnímu návrhu potvrdil, že podepsal smlouvu o úvěru a že z této smlouvy dluží a že uzavřel smlouvu o zápůjčce na částku 900.000,-Kč, kterou měl použít na zaplacení svých dluhů. Postup svých věřitelů však považoval za nestandardní, neboť ti by měli řešit své pohledávky v rámci sporného řízení nebo řízení exekučního a vymoci si je z titulu zástavního práva. Věřitelé se tedy mají primárně domáhat uspokojení svých pohledávek z prodeje předmětu zajištění, a nikoliv cestou insolvenčního řízení, jež není určeno k prosazování jejich individuálních nároků.

Soud I. stupně předeslal, že jeho dřívější zamítavé usnesení ze dne 20.11.2014 (A-25) Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 23.3.2015, č.j. 1 VSPH 2475/2014-A-30 zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení se závazným právním názorem ohledně vztahu k zajištění pohledávky majetkem třetí osoby, která maří nařízená dražební jednání tím, že opakovaně podává na svoji osobu insolvenční návrhy.

Na jednání konaném dne 31.7.2015 navrhovatel i dlužník shodně uvedli, že se od předchozího jednání konaného dne 5.11.2014 na věci nic nezměnilo, vyjma toho, že dne 31.7.2015 přistoupil dlužník jako navrhovatel k insolvenčnímu návrhu svého dlužníka Gavriila Vasilieva.

Soud I. stupně vyšel z těchto svých skutkových zjištění: dlužník je fyzickou osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění; navrhovatel přihlásil do insolvenčního řízení pohledávky ve výši 763.099,64 Kč z titulu smlouvy o úvěru ze dne 10.5.2010, č. 751/014/10/1/01, kterou uzavřel dlužník s právním předchůdcem navrhovatele Raiffeisenbank, a.s., od něhož je nabyl smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 24.9.2013; pohledávka navrhovatele je tvořena jistinou ve výši 674.521,64 Kč a smluvním úrokem z prodlení ve výši 88.578,00 Kč a je zajištěna smlouvou o zřízení zástavního práva č. 751/014/109/2/01 uzavřenou mezi bankou a zástavním dlužníkem Gavriilem Vasilievem s právními účinky vkladu ke dni 11.5.2010; navrhovatel doložil existenci svých pohledávek smlouvu o úvěru ze dne 10.5.2010, č. 751/014/10/1/1/01, kterou uzavřel dlužník s bankou; předmětem smlouvy bylo poskytnutí úvěru v částce 3.500.000,00,-Kč, který se dlužník zavázal vrátit v 360 měsíčních splátkách po 20.291,85 Kč; poslední splátka ze strany dlužníka byla provedena dne 18.7.2013 ve výši 22.131.00,-Kč; nedílnou součástí smlouvy jsou Produktové podmínky Raiffeisenbank, a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů; v souladu s čl. III. body 7.1. a 7.2. zesplatnila banka hypoteční úvěr pro porušení podmínek úvěrové smlouvy a požadovala jeho vrácení do 10.9.2013; výše dlužné částky činila ke dni 22.9.2013 částku 3.468.844,80 Kč (nesplacená jistina 3.372.608,20 Kč, smluvní úrok ve výši 85.172,30 Kč, zákonný úrok z prodlení ve výši 10.464,30 a poplatky v částce 600,-Kč); ze souhrnného výpisu z pohybů na hypotečním účtu navrhovatele se podává výše dlužné částky; zaplacení úvěrové pohledávky je zajištěno smlouvou o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne 11.5.2010, č. 751/014/10/2/01 uzavřenou mezi bankou a Gavriliem Vasilievem jako zástavním dlužníkem s právními účinky vkladu ke dni 11.5.2010; jde o nemovitosti zapsané na LV č. 1598, obec Jesenice, k.ú. Osnice u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ; zástavní právo smluvní je zajištěním prvním v pořadí a v současné době svědčí ve prospěch navrhovatele a Miloše Brettfelda na základě souhlasného prohlášení o změně osoby zástavního věřitele; smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 24.9.2013 byla úvěrová pohledávka včetně přísl. postoupena bankou na navrhovatele, což bylo dlužníkovi oznámeno dopisem ze dne 30.9.2013; smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 26.9.2013 postoupil navrhovatel na postupníka Miloše Brettfelda část úvěrové pohledávky v rozsahu 80 %, tj. celkem ve výši 2.852.065,12 Kč, což bylo dlužníkovi oznámeno dopisem ze dne 9.10.2013; dopisem ze dne 12.9.2013 byla pohledávka ze smlouvy o úvěru zesplatněna a dlužník byl vyzván úhradě celého dluhu ve výši 3.468.844,80 Kč; do insolvenčního řízení přihlásil svoji pohledávku ve výši 3.058.647,02 Kč věřitel č. 2/P2 Miloš Brettfeld z titulu postoupení části pohledávky navrhovatele na základě smlouvy o postoupní pohledávky ze dne 24.9.2013, a to jako pohledávku nevykonatelnou a zajištěnou majetkem Gavriila Vasilieva;

dle seznamu závazků předloženého dlužníkem dosahuje výše závazků zajištěných majetkem dlužníka 900.000,-Kč a dále z něho vyplývá, že pohledávka Petra Korbela vůči dlužníkovi vznikla na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 9.7.2014 a smlouvy o zajišťovacím převodu práva; tuto pohledávku dlužník uznává a dosud není splatná; dlužník v něm dále eviduje nevykonatelné pohledávky, které jsou zajištěny majetkem nenáležícím do majetkové podstaty dlužníka ve výši 2.698.086,56 Kč ze smlouvy o úvěru ze dne 10.5.2010, č. 751/014/101/1 a pohledávku navrhovatele ve výši 674.521,64 z téže úvěrové smlouvy; tyto pohledávky dlužník neuznává; dle seznamu majetku přeloženého dlužníkem, vlastní dlužník pouze věci osobní potřeby, nemá žádný movitý ani nemovitý majetek, když ohledně nemovitého majetku, který je předmětem zajištění závazků dlužníka, a to pozemek parc.č. 79 na LV č. 169, v k.ú. Hořany u Poříčan, obec Hořany zapsaný u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, byl proveden vklad do katastru nemovitostí s dočasnou povahou věcného práva na základě zajišťovacího převodu práva ve prospěch věřitele Petra Korbela; jiný majetek dlužník neuvedl; dle usnesení soudního exekutora ze dne 8.7.2014, sp. zn. 046 Ex 938/13-80 vyplývá, že na den 11.9.2014 byla nařízena elektronická dražba nemovitostí ve vlastnictví Gavrilia Vasilieva ve prospěch oprávněného ČSOB, a.s.; dle uznání dluhu ze dne 8.9.2014 uznal Gavriliev Vsiliev vůči dlužníkovi svůj dluh ve výši 5.200.000,-Kč; mezi navrhovatelem jako žalobcem a dlužníkem jako žalovaným je u Okresního soudu v Kolíně vedeno řízení pod sp. zn. 13 C 314/2013 o zaplacení částky 3.468.844,80 Kč s přísl.; řízení bylo usnesením soudu ze dne 21.7.2014 přerušeno; ve věci dlužníka Gavriila Vasilieva probíhá u Krajského soudu v Praze insolvenční řízení pod sp. zn. KSPH 61 INS 10451/2015-věc je před rozhodnutím o úpadku; dřívější insolvenční věci téhož dlužníka již byly skončeny z důvodu zpětvzetí insolvenčního návrhu (sp. zn. KSPH 61 INS 3494/2014), z důvodu vyřízení jinak (sp. zn. KSPH 61 INS 9150/2014) nebo z důvodu zastavení řízení (sp. zn. KSPH 61 INS 24658/2014).

Soud I. stupně citoval § 3, § 7, § 97 odst. 1 a 5, § 105, § 136 odst. 1 a § 143 odst. 2 IZ, dle nichž věc posuzoval se závěrem, že navrhovatel doložil, že má za dlužníkem pohledávku vzniklou ze smlouvy o úvěru ze dne 10.5.2010, č. 751/014/10/1/01, dle níž dlužník čerpal hypoteční úvěr v částce 3.500.000.00,-Kč na koupi nemovitosti, že celá pohledávka byla bankou postoupena na navrhovatele na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 24.9.2013 (pohledávka byla splatná dne 10.9.2013), že navrhovatel prokázal, že má vůči dlužníkovi pohledávku déle než 30 dnů po splatnosti v částce 3.468.844,80 Kč, že navrhovatel následně postoupil část této pohledávky ve výši 80 % na nabyvatele Miloše Brettfelda, že ke dni 15.7.2014 činila splatná pohledávka navrhovatele částku 763.101,90 Kč včetně přísl. a že pohledávka věřitele č. 2 Miloše Brettfelda (vzniklá z téhož právního důvodu) činila 3.052.4120,00,-Kč včetně přísl.

Veden právní závěry vyjádřenými v kasačním usnesení odvolacího soudu nepřisvědčil soud I. stupně námitce dlužníka, že není v úpadku a že se věřitelé mohou uspokojit z výtěžku prodeje zastavených nemovitostí ve vlastnictví Gavriila Vasilieva, neboť exekuce ve věci vedené pod sp. zn. 046 Ex 938/13 dosud neskončila stejně a jako neskončilo ani nalézací řízení vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 13 C 314/2013, jež je v současné době přerušeno. Jediným nemovitým majetkem dlužníka je pozemek parc. č. 79 a 365, jehož součástí je rozestavěná budova bez č.p. v k.ú. Hořany u Poříčan, přičemž tato nemovitost byla převedena na Petra Korbela z titulu zajišťovacího převodu práva k zajištění bezúročné půjčky dlužníka ve výši 900.000,00,-Kč se splatností za 10 let. Dle soudu I. stupně je tak nepochybné, že navrhovatel doložil zmařená dražební jednání týkající se zástavního dlužníka Gavriila Vasilieva, ohledně něhož byly opakovaně podávány insolvenční návrhy a v současné době poslední insolvenční věc vedená pod sp. zn. KSPH 61 INS 10451/2015 je ve fází před rozhodnutím o úpadku. Z uvedeného soud I. stupně dovodil, že navrhovatel nemůže bez obtíží vymoci svoji pohledávku za dlužníkem pořadem práva nejen vůči zástavnímu dlužníkovi, ale též vůči dlužníkovi samému, neboť to není majetek dlužníka (jeho majetková podstata), z níž by bylo s to uhradit pohledávku navrhovatelky, ale majetek třetí osoby-zástavního dlužníka, jehož hodnota ovšem není pro posouzení majetkových poměrů dlužníka (a jeho úpadku) rozhodná. Dle soudu I. stupně nelze navrhovateli důvodně podsouvat, po kom by se měl primárně domáhat uspokojení své pohledávky, zda vůči dlužníkovi nebo vůči zástavnímu věřiteli. Protože shledal, že navrhovatel a věřitel Miloš Brettfeld mají za dlužníkem pohledávky v celkové výši 3.468.844,80 Kč s přísl. splatné ode dne 10.9.2013 a že dalším věřitelem dlužníka je Petr Korbel s pohledávkou ve výši 900.000,-Kč (tyto závazky dlužník též uvedl v seznamech svých závazků založených na A-16), přičemž hodnota dlužníkova majetku zjevně neumožňuje jejich úhradu (dlužník uvedl v seznamu svého majetku založeném na A-16 jen své osobní oděvy, věci své osobní potřeby a pozemky parc. č. 79 a č. 365 v obci Hořany, kat. ú. Hořany u Poříčan zapsané na LV č. 169 a převedené na Petra Korbela v režimu zajišťovacího převodu práva), dospěl soud I. stupně k závěru, že úpadek dlužníka ve formě platební neschopnosti byl osvědčen. Proto postupoval podle § 136 IZ, rozhodl o úpadku dlužníka, s čímž spojil též rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek dlužníka podle § 148 odst. 1 IZ.

Jen proti bodu I. výroku usnesení Krajského v Praze se dlužník včas odvolal (A-37, A-40) a požadoval, aby jej odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení. Opakovaně zdůraznil, že pohledávky z úvěrové smlouvy jsou zajištěny zástavním právem váznoucím na majetku třetí osoby, že primárním účelem zástavního práva je jeho zajišťovací a uhrazovací funkce a že se jeho věřitelé mohou uspokojit právě ze zpeněžení předmětu zajištění. Poukazoval na judikaturu odvolacího a dovolacího soudu, z níž akcentoval závěry, že insolvenční řízení neslouží k prosazování individuálních nároků věřitelů a že zahájení insolvenčního řízení by mělo přicházet v úvahu zásadně až poté, co věřitel vyčerpá standardní postupy při uplatnění své pohledávky za dlužníkem. Připomněl, že svým insolvenčním návrhem ze dne 31.7.2015 přistoupil do insolvenčního řízení dlužníka Gavriila Vasilieva a že se tím zvyšuje možnost uspokojení pohledávek věřitelů z výtěžku prodeje zastavených nemovitostí. Soudu I. stupně vytýkal, že se nezabýval hodnotou pozemků převedených Petrovi Korbelovi k zajištění jeho pohledávky.

Navrhovatel ve vyjádření k odvolání navrhoval, aby odvolací soud usnesení v napadeném rozsahu potvrdil.

Vrchní soud v Praze v odvoláním dotčeném bodě I. výroku přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející (§ 212 a § 212a o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 136 odst. 1 IZ vydá insolvenční soud rozhodnutí o úpadku, je-li osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí.

Dlužník je podle § 3 odst. 1 a 3 IZ v úpadku, jestliže má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit, a je-li právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen, tj. má-li více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Z uvedeného plyne, že pojem úpadku je vymezen dvojím způsobem jako úpadek projevující se platební neschopností (insolvencí) dlužníka a jako úpadek projevující se jeho předlužením, přičemž k vydání rozhodnutí o úpadku postačuje zjištění, že dlužník je buď insolventní, nebo že je předlužen, jinými slovy, zjištění úpadku v obou zákonem vymezených formách není nezbytné.

Jak vyplývá z pečlivě zpracovaného odůvodnění napadeného usnesení, úpadek dlužníka měl soud I. stupně za osvědčený z důvodu jeho platební neschopnosti na základě zjištění existence splatných pohledávek navrhovatele a Miloše Brettfelda, jejichž existenci dlužník ničím nezpochybnil, přičemž tento stav zůstal nezměněn i za odvolacího řízení.

Z insolvenčního návrhu ze dne 16.7.2014 (A-1) a z jeho příloh odvolací soud ověřil správnost zjištění soudu I. stupně, že navrhovatelka doložila svoji splatnou pohledávku za dlužníkem (a tím svoji aktivní legitimaci pro podání insolvenčního návrhu) vzniklou ze smlouvy o úvěru ze dne 10.5.2010 č. 751/014/10/1/01, dle níž čerpal dlužník hypoteční úvěr na koupi nemovitosti ve výši 3,5 mil. Kč, že původní věřitelka dlužníka Raiffeisenbank, a.s. smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 24.9.2013 postoupila celou pohledávku (splatnou dne 10.9.2013) navrhovatelce, která ji následně dne 1.10.2013 zčásti 80 % postoupila Miloši Brettfeldovi; ke dni 15.7.2014 činila splatná pohledávka navrhovatelky výše 763.101,90 Kč včetně přísl. a pohledávka Miloše Brettfelda (vzniklá z téhož právního důvodu) výše 3.052.410,-Kč včetně přísl.

Odvolací soud proto především konstatuje, že se zcela ztotožňuje se skutkovými zjištěními a právními závěry soudu I. stupně, jež mají v obsahu insolvenčním spisu potřebnou oporu a správně vycházejí ze závěrů vyjádřených v kasačním usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23.3.2015, č.j. 1 VSPH 2475/2014-A-30, jimiž byl soud I. stupně vázán, když ani ve stádiu odvolacího řízení nevyšlo najevo nic, co by bylo s to je zpochybnit.

Pokud jde o úpadek dlužníka ve formě platební neschopnosti, má ho odvolací soud shodně se závěry soudu I. stupně rovněž za osvědčený ve smyslu § 3 odst. 1 IZ z důvodu jeho platební neschopnosti z toho, že navrhovatel a věřitel Miloš Brettfeld mají za dlužníkem pohledávky v celkové výši 3.468.844,80 Kč s přísl. splatné ode dne 10.9.2013 a že dalším věřitelem dlužníka je Petr Korbel s pohledávkou ve výši 900.000,-Kč (tyto závazky dlužník též uvedl v seznamech svých závazků založených na A-16), přičemž hodnota dlužníkova majetku zjevně neumožňuje jejich úhradu (dlužník uvedl v seznamu svého majetku založeném na A-16 jen své osobní oděvy, věci své osobní potřeby a pozemky parc. č. 79 a č. 365 v obci Hořany, kat. ú. Hořany u Poříčan zapsané na LV č. 169 a převedené na Petra Korbela v režimu zajišťovacího převodu práva). Za takového skutkového stavu jsou závěry soudu I. stupně o úpadku dlužníka projevujícího se jeho platební neschopností věcně správné a nelze jim důvodně vytýkat jakoukoliv nesrovnalost. V podrobnostech lze proto dlužníka pro stručnost odkázat na zevrubné, vyčerpávající a přesvědčivé odůvodnění napadeného usnesení, s nímž se odvolací soud zcela ztotožňuje.

Nad zjištění učiněná soudem I. stupně, vyplývá úpadek dlužníka též z došlých přihlášek věřitelů (P1 až P8), ze seznamu přihlášených pohledávek (B-2) a z výsledků přezkumného jednání (B-9), dle nichž se do insolvenčního řízení přihlásilo 8 věřitelů s pohledávkami v celkové výši 4.836.285,96 Kč, z toho 7 nezajištěných věřitelů s pohledávkami ve výši 3.936.285,96 Kč a 1 zajištěný věřitel s pohledávkou ve výši 900.000,-Kč, jež jako jediná byla popřena co do pravosti a pořadí navrhovatelem a správcem, a z nichž dlužník popřel jen pohledávku P5 Okresního soudu v Kolíně ve výši 2.000,-Kč; vůči ostatním přihlášeným pohledávkám ničeho nenamítal, přičemž všechny zjištěné pohledávky dlužník není schopen (po dobu několika let) plnit.

Odvolací soud neshledal důvodnou obranu dlužníka spočívající v jeho přesvědčení, že by se snad navrhovatel a věřitel Miloš Brettfeld mohli bez obtíží domoci úhrady svých pohledávek ze zpeněžení zastavených nemovitostí ve vlastnictví Gavriila Vasilieva. Je tomu tak především proto, že navrhovatel doložil zmařená dražební jednání týkající se zástavního dlužníka Gavriila Vasilieva, ohledně něhož jsou opakovaně podávány insolvenční návrhy, jak plyne insolvenčních řízení vedených u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 61 INS 3494/2014 (skončilo zastavením řízení), sp. zn. KSPH 61 INS 9150/2014 (šlo o mylný zápis) nebo sp. zn. KSPH 61 INS 24658/2014 (skončilo zastavením řízení). Z uvedeného nutně plyne, že zástavní věřitelé (navrhovatel a věřitel Miloš Brettfeld) nemohli bez obtíží vymoci své úvěrové pohledávky za dlužníkem pořadem práva nejen vůči zástavnímu dlužníkovi, ale též vůči dlužníkovi samému, neboť to není majetek dlužníka (jeho majetková podstata), z níž by bylo s to uhradit pohledávku navrhovatele, ale majetek třetí osoby-zástavního dlužníka, jehož hodnota ovšem není pro posouzení majetkových poměrů dlužníka (a jeho úpadku) rozhodná. Uvedený závěry vyjádřil odvolací soud již ve svém kasačním usnesení ze dne 23.3.2015, č.j. 1 VSPH 2475/2014-A-30, ze kterého soud I. stupně přiléhavě citoval a z něhož správně vycházel, když uzavřel, že navrhovateli nelze důvodně podsouvat, po kom by se měl primárně domáhat uspokojení své pohledávky za dlužníkem v situaci, kdy je dlužník dle jím předloženého seznamu majetku (A-16) prakticky nemajetný, nepočítaje pozemky parc. č. 79 a č. 365 v obci Hořany, kat. ú. Hořany u Poříčan zapsané na LV č. 169 (bez uvedení jejich hodnoty), jež slouží k zajištění pohledávky věřitele Petra Korbela ve výši 900.000,-Kč vzniklé ze zápůjčky ze dne 9.7.2014 a které byly převedeny do vlastnictví uvedeného věřitele. Na tomto stavu ničeho nemění okolnost, že ohledně zástavního dlužníka Gavriila Vasilieva bylo zahájeno insolvenční řízení, jehož účinky brání provedení výkonu rozhodnutí či exekuce (§ 109 odst. 1 písm. c/ IZ); ba právě naopak probíhající (a dosud neskončené) insolvenční řízení zástavního dlužníka Gavriila Vasilieva, do něhož přistoupil svým insolvenčním návrhem ze dne 31.7.2015 jako navrhovatel též dlužník Vladimír Novotný, jen posiluje nemožnost reálného uspokojení zástavních věřitelů. Uvedené platí tím spíše, že tento stav již trvá 2 roky. V podrobnostech lze proto dlužníka pro stručnost odkázat na citované kasační usnesení odvolacího soudu ze dne 23.3.2015, č.j. 1 VSPH 2475/2014-A-30, od jehož závěrů-při nezměněném skutkovém stavu-není důvod se jakkoliv odchylovat.

Pokud jde o výtku dlužníka, že se soud I. stupně nezabýval hodnotou jeho pozemků (kterou ani dlužník sám nijak nespecifikoval) převedených Petrovi Korbelovi k zajištění jeho pohledávky, odvolací soud konstatuje, že je pro zpochybnění závěrů o úpadku dlužníka projevujícího se jeho platební neschopností, bezpředmětná.

Za situace, kdy dlužník ničím neosvědčil svoji platební schopnost uhradit navrhovateli a věřiteli Miloš Brettfeldovi jejich pohledávky v celkové výši 3.468.844,80 Kč s přísl. splatné ode dne 10.9.2013 (natož pohledávky všech přihlášených věřitelů ve výši přes 4,8 mil. Kč, jež byly splatné před několika lety), má odvolací soud jeho úpadek za bezpečně osvědčený z důvodu jeho platební neschopnosti (§ 3 odst. 1 IZ). Protože nebyla zjištěna žádná překážka bránící vydání rozhodnutí o úpadku, postupoval odvolací soud podle § 219 o.s.ř. a usnesení soudu I. stupně v napadeném bodě I. výroku jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 30. listopadu 2015

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D. , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná