4 VSPH 2056/2016-A-14
KSUL 44 INS 21607/2016 4 VSPH 2056/2016-A-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a JUDr. Tomáše Zadražila v insolvenční věci dlužníka Vladimíra anonymizovano , anonymizovano , bytem Burešova 1659/3, Praha 8, zahájené na návrh navrhovatele Bohemia Faktoring, s.r.o., IČO 27242617, sídlem Letenská 121/8, 118 0 Praha 1, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 44 INS 21607/2016-A-6 ze dne 27. září 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 44 INS 21607/2016-A-6 ze dne 27. září 2016 se v bodě II. výroku m ě n í tak, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Městskému soudu v Praze jako soudu místně příslušnému.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem vyslovil svoji místní nepříslušnost (bod I. výroku) a rozhodl, že po právní moci rozhodnutí bude věc postoupena Krajskému soudu v Hradci Králové jako soudu místně příslušnému.

V odůvodnění usnesení Krajský soud v Ústí nad Labem zejména uvedl, že k návrhu navrhovatele Bohemia Faktoring, s.r.o. (dále jen navrhovatel) bylo dne 19.9.2016 (A-1) zahájeno insolvenční řízení dlužníka Vladimíra anonymizovano (dále jen dlužník), že je z podaného návrhu zřejmé trvalé bydliště dlužníka na adrese 512 36 Horní Branná 262, okres Semily, což soud ověřil v centrální evidenci obyvatel, a proto vyslovil podle § 105 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Krajskému soudu v Hradci Králové jako soudu místně příslušnému.

Dlužník napadl usnesení včas podaným odvoláním, ve kterém uvedl, že se zdržuje a bydlí od roku 2010 v Praze s úmyslem se zde trvale zdržovat, naposledy na adrese Burešova 3, Praha 8, že podal u Městského úřadu Praha 8 žádost o změnu bydliště a tuto skutečnost doložil potvrzením o změně místa trvalého pobytu. Navrhoval proto rozhodnout, že je v insolvenční věci dlužníka místně příslušným Městský soud v Praze.

Vrchní soud v Praze dle § 212a odst. 2 o.s.ř. přezkoumal usnesení v napadeném rozsahu i řízení jemu předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 7 insolvenčního zákona (dále jen IZ) nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení isir.justi ce.cz občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle § 105 o. s. ř. místní příslušnost zkoumá soud jen do skončení přípravného jednání podle § 114c. Neprovedl-li tuto přípravu jednání, zkoumá soud místní příslušnost jen před tím, než začne jednat o věci samé, nebo rozhodl-li o věci samé bez jednání, jen před vydáním rozhodnutí; to neplatí, jde-li o platební rozkaz, elektronický platební rozkaz nebo evropský platební rozkaz. Později ji soud zkoumá pouze tehdy, nebyla-li provedena příprava jednání podle § 114c, a jen k námitce účastníka, která byla uplatněna při prvním úkonu, který účastníku přísluší. Při zkoumání místní příslušnosti se nepřihlíží k přípravě jednání, jednáním a jiným úkonům provedeným před věcně nepříslušným soudem a k rozhodnutím vydaným věcně nepříslušným soudem (odst. 1). Vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu (odst. 2).

Podle § 7a písm. a) IZ krajské soudy rozhodují jako soudy prvního stupně v insolvenčním řízení.

Podle § 7b odst. 1 IZ pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka.

Podle § 11 odst. 1 o.s.ř. řízení se koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Věcně a místně příslušným je vždy také soud, jehož příslušnost již není možné podle zákona zkoumat nebo jehož příslušnost byla určena pravomocným rozhodnutím příslušného soudu.

Podle § 85 o.s.ř. nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale.

Podle § 85a o.s.ř. je-li pro řízení v prvním stupni věcně příslušný krajský soud a místní příslušnost se řídí obecným soudem účastníka, je místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud účastníka.

K obsahu pojmu bydliště , jenž je zásadním pro určení místní příslušnosti, je třeba uvést, že není totožný s obsahem pojmu trvalý pobyt , který užívají předpisy správního práva upravující evidenci obyvatel. I když se tyto pojmy většinou překrývají, ne vždy zápis v identifikačním dokladu či v evidenci obyvatelstva o trvalém bydlišti fyzické osoby bude totožný s jejím skutečným bydlištěm. Tím se rozumí místo, v němž tato osoba bydlí s úmyslem trvale se zde zdržovat, zpravidla proto, že zde má svůj byt, rodinu, popř. zde současně pracuje i bydlí.

Odvolací soud z obsahu spisu zjistil, že navrhovatel označil v insolvenčním návrhu ze dne 19.9.2016 (A-1) bydliště dlužníka na adrese 512 36 Horní Branná 262, okres Semily, která je adresou místního úřadu, jak dlužník uvedl v podaném odvolání, jež je ohlašovnou podle zák. č.133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech. Místem trvalého pobytu občana může být rovněž sídlo ohlašovny . I v tomto případě však platí, že pro určení místní příslušnosti a posouzení otázky bydliště dlužníka v době zahájení insolvenčního řízení bylo rozhodné to, kde se dlužník trvale zdržoval. Podle názoru odvolacího soudu nebylo důvodu nevěřit dlužníkovi, že se od roku 2000 trvale zdržuje v Praze, přitom skutečnost, že má úmysl zdržovat se v Praze trvale doložil potvrzením vydaným Městským úřadem Praha 8 o změně místa trvalého pobytu ze dne 17.10.2016, že novou adresou jeho trvalého pobytu je Burešova 3, Praha 8, a byť došlo ke změně jeho trvalého pobytu teprve po zahájení insolvenčního řízení, odvolací soud vyšel při posouzení podaného odvolání z tvrzení dlužníka o jeho bydlišti v Praze, jež měl podle svého tvrzení i v době zahájení insolvenčního řízení.

Z výše uvedených důvodů je správný závěr Krajského soudu v Ústí nad Labem o jeho místní nepříslušnosti, avšak místně příslušným k projednání a rozhodnutí insolvenční věci dlužníka je Městský soud v Praze, a proto odvolací soud podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. změnil usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem v napadeném bodě II. výroku tak, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Městskému soudu v Praze jako soudu místně příslušnému.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Praze dne 14. listopadu 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Šárka Mandáková