4 VSPH 2038/2014-A-15
KSUL 74 INS 24513/2014 4 VSPH 2038/2014-A-15

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a Mgr. Markéty Hudečkové ve věci dlužníka HALLA, a.s., sídlem Litvínovská 288, Praha 9, zahájené na návrh TELEPIKE, s.r.o., sídlem V zátiší 810/1, Mariánské Hory-Ostrava, o odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 74 INS 24513/2014-A-6 ze dne 15. září 2014,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 74 INS 24513/2014-A-6 ze dne 15. září 2014, s e p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 74 INS 24513/2014-A-6 ze dne 15.9.2014 vyslovil svoji místní nepříslušnost k projednání insolvenčního návrhu, jímž se TELEPIKE, s.r.o. (dále jen navrhovatel) domáhala vydání rozhodnutí o úpadku HALLA, a.s. (dále jen dlužník), a rozhodl o tom, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Městskému soudu v Praze jako soudu místně příslušnému.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že v době zahájení insolvenčního řízení měl dlužník podle výpisu z obchodního rejstříku sídlo na adrese Litvínovská 288, 190 00 Praha 9. Protože území Městské části Praha 9 patří do obvodu Obvodního soudu pro Prahu 9, je místně příslušným k projednání a rozhodnutí této věci Městský soud v Praze.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem se navrhovatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení Krajskému soudu v Ústí nad Labem. V odvolání argumentoval tím, že má za dlužníkem pohledávku ze směnky vlastní, jejíž splacení urgoval. Od spolumajitele akcií dlužníka, člena jeho dozorčí rady a současně avala směnky Mgr. Karla Květoně se dozvěděl, že se insolvenčního návrhu nebojí, protože má na svém soudu kamarády, kteří tento problém vyřeší . Proto vybral jiný soud, k němuž insolvenční návrh podal.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 7 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně použijí ustavení občanského soudního řádu týkající se sporného

řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ust. § 7b odst. 1 insolvenčního zákona, jež řeší otázku místní příslušnosti, je pro insolvenční řízení příslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka.

Vzhledem k tomu, že insolvenční zákon pojem obecný soud nevymezuje, je třeba vyjít z ust. § 84, § 85 odst. 3 a § 85a občanského soudního řádu, podle nichž je k řízení místně příslušným obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje, přičemž obecným soudem právnické osoby je okresní soud, v jehož obvodu má sídlo, a místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka, v případě, že pro řízení je v prvním stupni příslušný krajský soud (jak je tomu podle ust. § 7a písm. a) insolvenčního zákona právě v insolvenčním řízení).

Z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze sp. zn. B 10058 odvolací soud zjistil, že v době zahájení insolvenčního řízení dlužník měl (a dosud má) sídlo na adrese Litvínovská 288, 190 00 Praha 9. Jeho obecným soudem je proto Obvodní soud pro Prahu 9 a místně příslušným Městský soud v Praze, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka. Tyto skutečnosti ostatně nebyly odvolací argumentací nijak zpochybněny.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání navrhovatele důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Praze dne 22. října 2014

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová