4 VSPH 2022/2016-A-30
MSPH 59 INS 7558/2016 4 VSPH 2022/2016-A-30

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a Mgr. Markéty Hudečkové v insolvenční věci dlužníka Titangrafics, s.r.o. v likvidaci, IČO 48587486, sídlem Praha 4, K ochozu 1297/1, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. října 2016, č.j. MSPH 59 INS 7558/2016-A-25,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. října 2016, č.j. MSPH 59 INS 7558/2016-A-25, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Městský soud v Praze zastavil insolvenční řízení ohledně dlužníka Titangrafics, s.r.o. v likvidaci (dále jen dlužník).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 27.4.2016 (A-10) uložil dlužníkovi povinnost, aby do 7 dnů od jeho právní moci zaplatil zálohu na náklady řízení ve výši 50.000,-Kč, a současně ho poučil, že nebude-li záloha zaplacena, řízení zastaví, případně přistoupí k jejímu vymáhání. Odvolání dlužníka proti usnesení ze dne 27.4.2016 (A-10) bylo usnesením ze dne 7.6.2016 (A-13) odmítnuto jako opožděné. Protože vyměřenou zálohu dlužník ve stanovené lhůtě nezaplatil, postupoval soud I. stupně podle § 108 odst. 3 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal (A-26) a požadoval, aby je odvolací soud zrušil, příp. mu uloženou zálohu snížil. Uvedl, že v insolvenčním návrhu vylíčil svoji majetkovou situaci. Měl za to, že mu záloha neměla být vyměřena, a když už, tak nikoliv v maximální výši, neboť insolvenční návrh podal likvidátor, když jiný způsob výmazu společnosti z obchodního rejstříku možný není.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání [§ 94 odst. 2 písm. c) IZ], přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přitom k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 108 odst. 1 až 3 IZ může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V daném případě odvolací soud ze spisu zjistil, že Městský soud v Praze usnesením ze dne 27.4.2016 (A-10), jež nabylo právní moci dne 19.5.2016, když odvolání dlužníka bylo jako opožděné odmítnuto usnesením ze dne isir.justi ce.cz 7.6.2016 (A-13), jež nabylo právní moci dne 30.6.2016, uložil dlužníkovi povinnost, aby do 7 dnů od jeho právní moci zaplatil zálohu na náklady řízení ve výši 50.000,-Kč. Zároveň ho poučil o následku v případě nesplnění této povinnosti. Z obsahu spisu se podává, že dlužník vyměřenou zálohu nezaplatil ani v prodloužené lhůtě. Soudu I. stupně, jenž za této situace postupoval podle § 108 odst. 3 IZ a rozhodl o zastavení insolvenčního řízení pro nezaplacení zálohy, proto nelze vytknout žádné pochybení; ostatně požadovanou zálohu dlužník neuhradil ani v době rozhodování odvolacího soudu.

Dlužno dodat, že vymáhání nezaplacené zálohy zásadně přichází v úvahu tam, kde je insolvenčním navrhovatelem věřitel, tedy osoba od dlužníka odlišná, vůči níž, obecně vzato, může soud být s vymáháním takové pohledávky úspěšný. Nutno vyjít z toho, že po zjištění úpadku dlužníka nelze zásadně nařídit nebo zahájit výkon rozhodnutí nebo exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty; to neplatí pro nařízení nebo zahájení výkonu rozhodnutí nebo exekuce na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 IZ (§ 140e odst. 1 IZ)-to ovšem není případ nároku z titulu zálohy na náklady insolvenčního řízení. Z toho plyne, že je-li insolvenční návrh podán dlužníkem, pak pro případ, že lze očekávat zjištění jeho úpadku a řešení úpadku konkursem, jako je tomu v dané věci, nepřichází v úvahu zajištění úhrady nákladů tohoto řízení prostřednictvím vymáhání zálohy v jeho průběhu. Potom nelze než insolvenční řízení zastavit.

Záloha na náklady insolvenčního řízení uložená podle § 108 IZ není soudním poplatkem, proto ustanovení o soudním poplatku obsažená v o.s.ř. ani v zákonu o soudních poplatcích nelze na tuto zálohu ani přiměřeně použít. To platí jak pro postup soudu při ukládání povinnosti zálohu zaplatit, tak pro případ požadavku dlužníka na osvobození od placení zálohy.

Pokud jde o odvolací výhrady zpochybňující vyměření zálohy na náklady insolvenčního řízení, jsou pro posouzení věcné správnosti usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení zálohy bezpředmětné. Dlužno dodat, že insolvenční řízení není primárně určeno pro výmaz nefunkčních společností z obchodního rejstříku.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako ve výroku věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Praze dne 31. října 2016 JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Šárka Mandáková