4 VSPH 2010/2015-P17-11
KSPH 68 INS 7529/2015 4 VSPH 2010/2015-P17-11

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců Mgr. Markéty Hudečkové a JUDr. Alexandry Jiříčkové v insolvenční věci dlužníků-manželů Kateřiny anonymizovano , anonymizovano , a Ondřeje anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Praha 9, Vašátkova 1012/18, oba adresou pro doručení: Květnice, Vlaštovičníkova 140, o odvolání věřitelky SOLTAN, s.r.o., sídlem Šestajovice, Konopišťská 900, IČO 27410901, zast. Mgr. Miroslavem Faměrou, advokátem. Sídlem Praha 6, U Stanice 11/4, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. září 2015, č.j. KSPH 68 INS 7529/2015-P15-5, P17-5,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. září 2015, č.j. KSPH 68 INS 7529/2015-P15-5, P17-5, s e z r u š u j e a věc se v r a c í soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Praze odmítl přihlášku insolvenční věřitelky SOLTAN, s.r.o. (dále jen odvolatelka, bod I. výroku) a ukončil účast odvolatelky v insolvenčním řízení (bod II. výroku).

V odůvodnění tohoto usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že řízení bylo zahájeno dne 23.3.2015 k návrhu dlužníků Kateřiny anonymizovano a Ondřeje anonymizovano (dále jen dlužníci), dne 25.5.2015 byl zjištěn úpadek dlužníků a bylo povoleno oddlužení. Dne 23.6.2015 byla soudu podána přihláška odvolatelky v celkové výši 140 121 Kč a dne 24.6.2015 byla soudu doručena oprava přihlášky odvolatelky s tím, že právní zástupce odvolatelky v daném řízení zastupuje též věřitelku Consolidated Group, s.r.o. (dále jen věřitelka) a že při osobním podání přihlášek došlo k záměně listin, kdy přihláška pohledávky věřitelky byla zaměněna s přihláškou pohledávky odvolatelky. Právní zástupce tedy v příloze soudu zaslal správnou přihlášku věřitelky. Soud I. stupně konstatoval, že byla řádně přihlášena pouze přihláška věřitelky, kdy tato byla přihlášena opravou přihlášky pohledávky odvolatelky, z čehož jasně vyplývá, že přihláška odvolatelky byla podána omylem, kdy místo ní byla přihlášena věřitelka, a nebyly tedy přihlášeny dvě přihlášky různých věřitelů, tedy přihláška odvolatelky nebyla podána vůbec a k dané přihlášce se nepřihlíží. Proto soud postupoval podle § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a pohledávku odvolatelky odmítl a ukončil její účast v řízení.

Proti tomuto usnesení se odvolatelka včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud změnil tak, že se přihláška odvolatelky zařazuje na seznam podaných přihlášek a bude v insolvenčním řízení uspokojována . Namítala, že je v daném řízení zastoupena advokátem Mgr. Miroslavem Faměrou, který současně zastupuje též věřitelku. Při osobním doručování přihlášek dne 23.6.2015 právní zástupce na podatelně Krajského soudu předložil dvě přihlášky ve dvou vyhotoveních, kdy jednou z nich byla právě přihláška odvolatelky, jež byla řádně doručena (včetně příloh) a opatřena podacím razítkem soudu v 13.50 hod. (druhé vyhotovení opatřené podacím razítkem soudu bylo právnímu zástupci vráceno k archivaci), tedy přihláška odvolatelky byla řádně a včas doručena insolvenčnímu soudu. Následně však zřejmě vlivem administrativního pochybení (na podatelně se současně ocitla dvě paré přihlášky odvolatelky a dvě paré přihlášky věřitelky) došlo k tomu, že na podatelně soudu zůstalo namísto jednoho vyhotovení přihlášky pohledávky věřitelky a jejích příloh další (tedy druhé vyhotovení sloužící pro archivaci) vyhotovení přihlášky odvolatelky, ke kterému však byly připojeny správné přílohy věřitelky (tedy soud obdržel pokud jde o věřitelku chybnou přihlášku, ale správné přílohy). Podatelna Krajského soudu v Praze ovšem potvrdila správné doručení u obou přihlášek. Dané pochybení bylo zjištěno až následujícího dne a proto právní zástupce podal dne 24.6.2015 opravu přihlášky věřitelky s vysvětlujícím přípisem. Právní zástupce odvolatelky podotýká, že v rámci přípisu ze dne 24.6.2015 neměl v úmyslu učinit a ani neučinil žádné právní jednání, jež by směřovalo ke zpětvzetí přihlášky pohledávky odvolatelky, jejíž přihláška byla dne 23.6.2015 k soudu řádně podána, nebo k jakékoli jiné dispozici s touto přihláškou. Přípis se týkal výhradně věřitelky a v žádném případě zde nebyla jako autorka označena odvolatelka, která jediná mohla svou řádně podanou přihláškou disponovat.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům.

Podle § 173 odst. 1 IZ podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení, až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Kromě obecných náležitostí podání musí přihláška obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá (§ 174 odst. 2 IZ). K přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává (§ 177 IZ). Insolvenční správce přihlášku pohledávky přezkoumá; nelze-li ji přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve věřitele, aby ji opravil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (§ 188 IZ). Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

V daném případě bylo ze spisu zjištěno, že usnesením ze dne 25.5.2015 (A-12) byl mj. zjištěn úpadek dlužníků a bylo povoleno oddlužení; posledním dnem lhůty pro přihlašování pohledávek věřitelů byl den 24.6.2015. Dne 23.6.2015 v 13.50 hod. byla osobně Krajskému soudu v Praze doručena přihláška pohledávky odvolatelky (SOLTAN, s.r.o.), kterou byla přihlášena nezajištěná pohledávka odvolatelky za dlužníkem v celkové výši 140.121,-Kč z titulu dlužného nájmu (P17-1). Dne 24.6.2015 byla soudu doručena opravená přihláška věřitelky (Consolidated Group, s.r.o.), kterou byla přihlášena nezajištěná pohledávka věřitelky za dlužníkem ve stejné výši a ze stejného důvodu tj. ve výši 140.121,-Kč z titulu dlužného nájmu (P17-2) s tím, že při osobním podání přihlášky došlo k záměně listin a místo přihlášky pohledávky věřitelky byla omylem duplicitně podána přihláška odvolatelky. Přípisem ze dne 8.9.2015 (P17-3) soud vyrozuměl právního zástupce odvolatelky, že na základě podané opravné přihlášky jednoznačně vyplývá, že byla podána pouze přihláška věřitelky a že odvolatelka žádnou přihlášku do tohoto řízení nepodala. Tento přípis však byl pouhou reakcí soudu na podání odvolatelky doručeným mu dne 7.9.2015, kterým žádala o sdělení, proč nebyla její přihláška přijata do insolvenčního řízení a že trvá na tom, aby její včas doručená přihláška pohledávky za dlužníkem byla v řízení zohledněna. Podání odvolatelky ze dne 7.9.2015 však nebylo soudní kanceláří řádně zažurnalizováno do spisu (přihlášky) a ani nebylo do dnešního dne zaneseno do insolvenčního rejstříku. Dne 10.9.2015 bylo soudu doručeno vyjádření právního zástupce odvolatelky (P17-4), ve kterém se nadále dovolává řádného a včasného přihlášení pohledávky odvolatelky. Usnesením ze dne 30.9.2015 (P17-5) byla odmítnuta přihláška odvolatelky a byla jí právní mocí usnesení ukončena účast v tomto řízení.

Z výše uvedeného je zřejmé, že Krajskému soudu v Praze byly dne 23.6.2015 doručeny dvě různé přihlášky pohledávek, a to jednak pohledávka odvolatelky, jež byla nesporně osobně doručena soudu dne 23.6.2015 v 13.50 hod. a jednak pohledávka věřitelky, u které pak vlivem administrativního pochybení došlo k záměně listin a na místo správné přihlášky byla na podatelně soudu zanechána druhá přihláška odvolatelky, přičemž toto pochybení bylo odstraněno následujícího dne (tedy stále ještě včas, poslední den přihlašovací lhůty), kdy bylo soudu zasláno správné znění přihlášky věřitelky. Odvolací soud tak nemá pochyb o tom, že přihláška odvolatelky i přihláška věřitelky byly (obě) řádně a včas uplatněny u insolvenčního soudu a není možno učinit závěr o tom, že by přihláška odvolatelky nebyla podána vůbec (či byla opožděná); ostatně pokud by přihláška odvolatelky nebyla vůbec podána, jak soud I. stupně nesprávně uzavřel, nemá význam odmítat neexistující přihlášku.

Soudu I. stupně je třeba dále vytknout nepořádek v evidenci došlých přihlášek, když z napadeného usnesení i z předkládací zprávy vyplývá, že tímto rozhodnutím jsou dotčeny přihlášky pohledávek věřitelů evidované pod č. P17 (což je přihláška věřitelky) a pod č. P15, přičemž pod č. P15 je evidován zcela jiný věřitel dlužníka, a to AB 5 B.V.; přihláška pohledávky odvolatelky pak naopak není evidována v ISIR vůbec, ačkoliv v předkládací zprávě soud uvádí, že odvolání podal věřitel č. 15, což je dle insolvenčního rejstříku osoba věřitelky a nikoli osoba odvolatelky.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání důvodným a podle § 219a odst. 1 písm. b) a § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

V dalším řízení soud I. stupně odstraní nepořádek v evidenci došlých přihlášek a zapíše včas podanou přihlášku odvolatelky do ISIR tak, aby ji správce mohl zařadit do seznamu přihlášených pohledávek; pak k jejímu přezkoumání nařídí přezkumné jednání.

Právní názor odvolacího soudu je pro soud I. stupně závazný (§ 226 odst. 1 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 5. listopadu 2015

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D. , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Mandáková