4 VSPH 2007/2016-A-86
KSPH 66 INS 6953/2016 4 VSPH 2007/2016-A-86

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Markéty Hudečkové a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Tomáše Zadražila v insolvenční věci dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , IČO 13265172, bytem Jinočany, Komenského 236, zahájené na návrh Ing. Petra Dohnala, bytem Brno, Sladová 468/9, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze, č.j. KSPH 66 INS 6953/2016-A-48, ze dne 12. září 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze, č.j. KSPH 66 INS 6953/2016- A-48, ze dne 12. září 2016, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Praze zamítl návrh dlužníka Jiřího anonymizovano (dále jen dlužník) na zastavení řízení z důvodu litispendence.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že na návrh věřitele Ing. Petra Dohnala (dále jen věřitel) bylo dne 23.3.2016 zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka. Soud I. stupně vylíčil, že podáním ze dne 24.8.2016 navrhl dlužník zastavení insolvenčního řízení z důvodu litispendence, kterou spatřoval ve skutečnosti, že je již před soudem vedeno insolvenční řízení ve věci jeho manželky Ing. Věry Hnidákové (dále jen manželka), v němž vystupují stejní věřitelé, jako ti, kteří se přihlásili do jeho řízení. Citoval § 83 o.s.ř. a poukazoval na stávající soudní judikaturu, dle které se překážka litispendence může uplatnit tehdy, jsou-li dříve i později zahájená řízení totožná předmětem řízení a totožná účastníky, a že o překážku řízení zahájeného půjde v insolvenčním řízení jen tehdy, jestliže tatáž osoba podá vůči témuž dlužníku insolvenční návrh dříve, než bylo rozhodnuto o jejím původním návrhu. Závěrem akcentoval, že dlužník není účastníkem řízení vedeného pod sp. zn. KSPH 36 INS 28162/2012 ve věci jeho manželky, a proto návrh dlužníka na zastavení insolvenčního řízení z důvodu litispendence zamítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se dlužník včas odvolal (A-51) a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení. Namítal, že věřitel uplatňuje v jeho řízení totožnou pohledávku jako v řízení vedeném ve věci jeho manželky pod sp. zn. KSPH 36 INS 28162/2012 a požaduje uspokojení ze společného jmění manželů. Vyjádřil přesvědčení, že takovou situaci je nutno považovat za totožnost předmětu řízení a totožnost účastníků řízení. isir.justi ce.cz

Následným podáním ze dne 13.10.2016 (A-54) vznesl dlužník námitku nesprávného obsazení soudu, neboť měl za to, že insolvenční návrh věřitele ze dne 23.3.2016 byl přidělen do soudního oddělení 66 INS v rozporu s § 42 odst. 2 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, když měl být přidělen do soudního oddělení 38 INS. Poukazoval přitom na skutečnost, že dne 25.3.2010 byl u Krajského soudu v Praze podán věřitelem Alia Trade, s.r.o. na jeho majetek insolvenční návrh (sp. zn. KSPH 38 INS 1163/2010) a že dne 27.7.2010 byl podán věřitelem Creatis a.s. u téhož soudu insolvenční návrh ve věci jeho manželky (sp. zn. KSPH 36 INS 8444/2010), který však nebyl přidělen do soudního oddělení projednávajícího řízení ve věci sp. zn. KSPH 38 INS 1163/2010, s čímž nesouhlasil. Řízení ve věci jeho manželky sp. zn. KSPH 36 INS 8444/2010 bylo usnesením Vrchního soudu v Praze, č.j. 1 VSPH 895/2012-A-94 ze dne 22.8.2012 zastaveno. Dále uvedl, že podáním ze dne 18.12.2012 byl věřitelem Creatis a.s. podán opětovně návrh na zahájení insolvenčního řízení ve věci jeho manželky (KSPH 36 INS 22825/2012), který byl opětovně nesprávně projednáván v senátě 36 INS, přestože měl být projednáván v soudním oddělení 38 INS. Řízení sp. zn. KSPH 36 INS 22825/2012 bylo usnesením ze dne 20.9.2012 také zastaveno. Dalším insolvenčním návrhem věřitele Creatis, a.s. ze dne 12.11.2012 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci manželky dlužníka, které bylo znovu přiděleno soudnímu oddělení 36 INS, nikoliv soudnímu oddělení 38 INS. Závěrem doplnil, že dne 23.3.2016 byl u Krajského soudu v Praze podán věřitelem insolvenční návrh v jeho věci, který byl přidělen do soudního oddělení 66 INS a domnívá se proto, že došlo k nesprávnému obsazení soudu, když tento insolvenční návrh měl být přidělen do soudního oddělení 38 INS, nikoliv do soudního oddělení 66 INS.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející (§ 212 a § 212a o.s.ř.) a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

K námitkám dlužníka o nesprávném obsazení soudu.

Podle § 41 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích se rozdělení jednotlivých věcí, které mají být u soudu projednány a rozhodnuty, do soudních oddělení řídí rozvrhem práce (odst. 1); rozvrh práce vydává na období kalendářního roku předseda soudu po projednání s příslušnou soudcovskou radou; rozvrh práce musí být vydán nejpozději do konce předchozího kalendářního roku. V průběhu kalendářního roku může předseda soudu po projednání s příslušnou soudcovskou radou rozvrh práce změnit, jen jestliže to vyžaduje potřeba nového rozdělení prací u soudu (odst. 2); vydaný rozvrh práce je veřejně přístupný; každý má právo do něho nahlížet a činit si z něj výpisy nebo opisy (odst. 3).

Podle § 42odst. 2 zákona o soudech a soudcích se věci se rozdělují mezi jednotlivá soudní oddělení podle jejich druhu, určeného předmětem řízení v jednotlivé věci, ledaže jde o věci, jejichž povaha nebo význam takové opatření nevyžadují. Způsob rozdělení věcí musí být současně stanoven tak, aby byla zajištěna specializace soudců podle zvláštních právních předpisů, aby věci, které se projednávají a rozhodují na pobočce soudu, připadly soudnímu oddělení působícímu na této pobočce, aby pracovní vytížení jednotlivých soudních oddělení bylo, pokud je to možné, stejné a aby v den, kdy věc soudu došla, bylo nepochybné, do kterého soudního oddělení náleží; je-li v rámci jednotlivých úseků určeno rozvrhem práce více soudních oddělení, rozdělují se mezi ně věci ve stanovených poměrech vždy postupně. Způsob rozdělení insolvenčních věcí musí být dále stanoven tak, aby insolvenční věci dlužníků, kteří tvoří koncern, projednávalo stejné soudní oddělení.

Z monitoringu insolvenčního rejstříku dostupného na webových stránkách justice.cz odvolací soud zjistil následující:

-insolvenčním návrhem věřitele Alia Trade, s.r.o., ze dne 9.2.2010 došlo k zahájení insolvenčního řízení vedeného ve věci dlužníka pod sp. zn. KSPH 38 INS 1163/2010. Tento návrh byl usnesením Krajského soudu v Praze, č.j. KSPH 38 INS 1163/2010-A-30 ze dne 23.8.2010 zamítnut; -insolvenčním návrhem věřitele Creatis, a.s., ze dne 27.7.2010 bylo zahájeno insolvenční řízení vedené ve věci manželky dlužníka pod sp. zn. KSPH 36 INS 8444/2010 a usnesením Vrchního soudu v Praze, č.j. 1 VSPH 895/2012-A-94 ze dne 22.8.2012 došlo k zastavení tohoto řízení; -insolvenčním návrhem věřitele Creatis, a.s. ze dne 18.9.2012 došlo k zahájení insolvenčního řízení vedeného ve věci manželky dlužníka pod sp. zn. 36 INS 22825/2012, které bylo rovněž usnesením Krajského soudu v Praze č.j. č.j. 36 INS 22825/2012-A-9 ze dne 21.9.2012 zastaveno; -insolvenčním návrhem věřitele Creatis, a.s. ze dne 12.11.2012 došlo k zahájení insolvenčního řízení ve věci manželky dlužníka pod sp. zn. 36 INS 28162/2012, které stále probíhá; -insolvenčním návrhem věřitele ze dne 23.3.2016 došlo k zahájení insolvenčního řízení ve věci dlužníka pod sp. zn. KSPH 66 INS 6953/2016.

Odvolací soud se zabýval námitkami dlužníka o nesprávném obsazení soudu pouze v řízení zahájeném dne 23.3.2016 (sp. zn. KSPH 66 INS 6953/2016), neboť insolvenční řízení zahájená ve věci dlužníkovy manželky jsou pro posouzení dlužníkových námitek ohledně nesprávného obsazení soudu nepodstatná, když jsou vedena proti osobě od dlužníka odlišné.

K tvrzení dlužníka o nesprávném obsazení soudu v tomto řízení (zahájeném 23.3.2016) odvolací soud ověřil z rozvrhu práce Krajského soudu v Praze platného od 1.3.2016, že návrhy podle § 7a písm. a) IZ (včetně věcí s cizím prvkem) jsou rovnoměrně přidělovány rotačním způsobem v postupném časovém pořadí do soudních oddělení 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 a 72 INS-v případě více samostatných návrhů věřitelů na zahájení insolvenčního řízení proti témuž dlužníkovi se pozdější návrhy přidělují do soudního oddělení, kterému by přidělen k vyřízení první návrh; nový návrh na zahájení insolvenčního řízení proti dlužníkovi, vůči němuž bylo předchozí řízení zastaveno, kde byl předchozí návrh odmítnut, nebo kde byl dříve nařízený konkurs na majetek dlužníka zrušen, se přiděluje do soudního oddělení, které ve věci tohoto dlužníka rozhodovalo naposledy a návrhy na zahájení insolvenčního řízení proti dlužníkovi, tvořícímu koncern s dlužníkem, proti kterému již bylo insolvenční řízení zahájeno, se přidělují do soudního oddělení, ve kterém insolvenční řízení na majetek dlužníka tvořícího koncern již probíhá; obdobně se postupuje u insolvenčních návrhů, které byly podány vůči manželům jako dlužníkům nebo jimi samotnými. Odvolací soud pro shora uvedené shledal, že návrh věřitele na zahájení insolvenčního řízení ve věci dlužníka ze dne 23.3.2016 byl přidělen správně v souladu s rozvrhem práce platným od 1.3.2016 do senátu 66 INS (pod sp. zn. KSPH 66 INS 6953/2016), neboť první návrh na zahájení řízení ve věci dlužníka pod sp. zn. KSPH 38 INS 1163/2010 ze dne 9.2.2010 byl usnesením Krajského soudu v Praze, č.j. KSPH 38 INS 1163/2010-A-30 ze dne 23.8.2010 zamítnut; nebylo tedy řízení zastaveno ani nebyl insolvenční návrh odmítnut. Rovněž vzhledem k tomu, že původní návrh na zahájení insolvenčního řízení ze dne 9.2.2010 ve věci dlužníka (sp. zn. KSPH 38 INS 1163/2010) a následný návrh na zahájení insolvenčního řízení ze dne 27.7.2010 ve věci manželky dlužníka (sp. zn. KSPH 36 INS 8444/2010) nebyly spojeny s návrhem na povolení oddlužení (když dle rozvrhu práce Krajského soudu v Praze platného od 1.7.2010 se k projednání insolvenčních návrhů manželů ve stejném soudním oddělení, v němž již řízení na jednoho z nich probíhá, vyžaduje podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení), nebyl tak dán důvod pro projednání těchto věcí ve stejném soudním oddělení 38 INS.

Z uvedeného je patrné, že nebyl dán důvod pro přidělení tohoto insolvenčního návrhu do senátu 38 INS ani do senátu, v němž probíhá řízení vůči manželce dlužníka, vedené současně pod sp. zn. KSPH 36 INS 28162/2012. Odvolací soud proto shledal, že řízení ve věci dlužníka bylo přiděleno senátu 66 INS zcela v souladu s rozvrhem práce a námitka dlužníka, že věc nebyla přidělena zákonnému soudci, tak není důvodná.

K odvolání dlužníka.

Podle § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení o.s.ř. týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle § 83 o.s.ř. zahájení řízení brání tomu, aby o téže věci probíhalo u soudu jiné řízení (překážka litispendence).

Aby se překážka litispendence v insolvenčním řízení mohla uplatnit, je zapotřební, aby dříve i později zahájena věc (věci) byly totožné. Totožnost věci je dána totožností předmětu řízení a totožnosti účastníků. Z výše uvedeného je patrné, že překážka věci zahájené (litispendence) se v insolvenčním řízení uplatní (jen) v případě, kdy táž osoba (věřitel nebo dlužník) podá ohledně téhož dlužníka další (nový) insolvenční návrh dříve, než bylo pravomocně rozhodnuto o jeho původním návrhu.

Z insolvenčního rejstříku odvolací soud zjistil, že dne 12.11.2012 bylo u Krajského soudu v Praze k návrhu věřitele Creatis, a.s. zahájeno insolvenční řízení ve věci manželky dlužníka pod sp. zn. KSPH 36 INS 28162/2012, které se nachází ve stadiu před rozhodnutím o insolvenčním návrhu. Dne 23.3.2016 bylo u soudu I. stupně na návrh věřitele Ing. Petra Dohnala zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka pod sp. zn. KSPH 66 INS 6953/2016. Totožnost účastníků v obou těchto řízeních v daném případě dána není, společný návrh manželů na povolení oddlužení podle § 394a IZ podán nebyl.

Odvolací soud připomíná, že o překážku řízení zahájeného půjde v insolvenčním řízení jen tehdy, jestliže tatáž osoba podá vůči témuž dlužníku insolvenční návrh dříve, než bylo rozhodnuto o jejím původním návrhu vůči tomuto dlužníku. Vzhledem k tomu, že řízení vedené pod sp. zn. KSPH 36 INS 28162/2012 na manželku dlužníka nezakládá překážku litispendence ve smyslu § 83 o.s.ř., neboť v řízení vedeném pod sp. zn. KSPH 66 INS 6953/2016 ve věci dlužníka není dána totožnost účastníků řízení, ztotožnil se odvolací soud zcela se závěry soudu I. stupně, a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolání důvodným a napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Praze dne 10. listopadu 2016

Mgr. Markéta H u d e č k o v á , v. r. předsedkyně senátu Za správnost vyhotovení: Šárka Mandáková