4 VSPH 1996/2015-A-15
MSPH 91 INS 17376/2015 4 VSPH 1996/2015-A-15

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Markéty Hudečkové a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Tomáše Zadražila v insolvenční věci dlužnice Evy anonymizovano , anonymizovano , bytem Hráského 1928, Praha 4, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 91 INS 17376/2015-A-6 ze dne 12. srpna 2015

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 91 INS 17376/2015-A-6 ze dne 12. srpna 2015 se m ě n í tak, že se insolvenční návrh dlužnice neodmítá.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Městský soud v Praze odmítl insolvenční návrh dlužnice Evy anonymizovano (dále jen dlužnice).

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně zejména uvedl, že se dlužnice domáhala insolvenčním návrhem dne 2.7.2015 vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení. Dospěl k závěru, že dlužnice k návrhu nepřipojila seznamy závazků, majetku, zaměstnanců a listiny dokládající úpadek, a proto ji vyzval usnesením ze dne 14.7.2015 (A-5), aby ve lhůtě 7 dnů insolvenční návrh doplnila a poučil ji, že jinak jej podle § 128 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) odmítne. Citoval § 104 a § 128 odst. 2 IZ a konstatoval, že dlužnice na výzvu, jež ji byla doručena dne 22.7.2015, nijak nereagovala a požadované přílohy nedoplnila. Proto postupoval podle § 128 odst. 2 IZ a její insolvenční návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se dlužnice včas odvolala (A-7 a A-9) a navrhovala, aby je odvolací soud zrušil a vydal nové rozhodnutí, kterým zjistí její úpadek a povolí oddlužení. Argumentovala zejména tím, že řádně splnila povinnosti podle § 104 odst. 1 IZ, neboť v posledním odstavci kolonky č. 7 insolvenčního návrhu uvedla, že povinné přílohy jsou u místního soudu založeny ve spisu sp. zn. 2 Nc 6702/2015, což soud prvního stupně nevzal v potaz, ačkoliv se jedná o řádný odkaz na listinu, který povoluje stávající judikatura Nejvyššího soudu ČR. Přiložila seznamy svého majetku včetně svých pohledávek, svých závazků s uvedením svých věřitelů, svých zaměstnanců a listiny dokládající úpadek.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 128 odst. 2 IZ určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Ustanovení § 104 IZ ukládá dlužníkovi, jenž podává insolvenční návrh, povinnost připojit k němu určité přílohy (seznamy majetku, závazků a zaměstnanců a listiny, které dokládají úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek), a v odstavcích 2 a 3 vymezuje obsah seznamu majetku a seznamu závazků. Odstavec 4 dlužníkovi ukládá, aby uvedené seznamy podepsal a aby v nich výslovně uvedl, že jsou správné a úplné, a ohledně seznamů majetku a seznamu zaměstnanců vyžaduje, aby skutečnost, že žádné dlužníky nebo zaměstnance nemá, v těchto seznamech výslovně uvedl.

Z obsahu spisu plyne, že dlužnice spojila insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení podaným na předepsaném formuláři (A-1), v němž v kolonce č. 7 vyznačila, že se domáhá vydání rozhodnutí o úpadku, a vylíčila, že k úpadku vedlo zejména snížení jejích příjmů v zaměstnání a pozapomenuté platby, které později nezvládala hradit a věřitelé začali své pohledávky vymáhat exekučně. Vysvětlovala, že má 3 věřitele, vůči nimž má 3 nezajištěné závazky v celkové výši 100.832,-Kč. V poslední větě kolonky č. 7 požádala Městský soud v Praze, aby použil přílohy, které jsou vedeny pod jeho spis. zn. 2 Nc 6702/2015. V kolonkách č. 7, č. 17 a č. 19 návrhu na povolení oddlužení řádně označila své věřitele. K odvolání připojila seznamy majetku, zaměstnanců a závazků, v němž řádně identifikovala své věřitele názvem, sídlem, IČO a uvedla výši i splatnost jejich pohledávek s tím, že je nepopírá co do důvodu ani výše, že žádný z věřitelů nemá právo na uspokojení ze zajištění a že její věřitelé nejsou osoby jí blízké a vše opatřila prohlášením o správnosti a úplnosti a svým podpisem.

Dlužnice ve svém insolvenčním návrhu v souladu s § 103 a 104 IZ řádně vylíčila rozhodující skutečnosti vedoucí k jejímu úpadku, připojila k němu předepsané přílohy a listinné důkazy s tím, že již v rámci insolvenčního návrhu požádala o přesun přílohových listin ze spisu vedeného Městským soudem v Praze sp. zn. 2 Nc 6702/2015. Odvolací soud zastává názor, že insolvenční návrh dlužnice ve spojení s povinnými přílohami-s řádnými seznamy majetku, zaměstnanců a závazků a listinami dokládajícími její úpadek, jež byly založeny ve spise sp. zn. 2 Nc 6702/2015 a které byly dlužnicí následně založeny do insolvenčního spisu-obsahuje dostatek údajů, na jejichž základě lze insolvenční návrh (i návrh na povolení oddlužení) projednat a rozhodnout. Jinak řečeno, insolvenční návrh (i návrh na povolení oddlužení) je bezvadný a na jeho základě lze věcně rozhodnout o úpadku dlužnice (a o příp. povolení oddlužení).

Odvolací soud proto podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. napadené usnesení změnil tak, že se insolvenční návrh dlužnice neodmítá.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 3. prosince 2015

Mgr. Markéta H u d e č k o v á , v. r. předsedkyně senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková