4 VSPH 1994/2015-B-11
KSLB 86 INS 14095/2015 4 VSPH 1994/2015-B-11

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Markéty Hudečkové a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Tomáše Zadražila v insolvenční věci dlužníka Josefa anonymizovano , anonymizovano , bytem Okna 40, Doksy, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č.j. KSLB 86 INS 14095/2015-B-6 ze dne 19. srpna 2015,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci usnesením č.j. KSLB 86 INS 14095/2015-B-6 ze dne 19.8.2015 neschválil povolené oddlužení Josefa anonymizovano (dále jen dlužník; bod I. výroku), na jeho majetek prohlásil konkurs, jenž bude projednáván jako nepatrný (body II. a III. výroku).

V odůvodnění soud prvního stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 29.6.2015 (A-7) zjistil úpadek dlužníka a povolil jeho řešení oddlužením. Vyšel ze zjištění, že po odečtení zálohy na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce a výživného nelze pro účely úhrady pohledávek nezajištěných věřitelů použít žádné finanční prostředky dlužníka, a protože oddlužení nelze řešit ani formou zpeněžení majetkové podstaty, povolené oddlužení dlužníka neschválil a na jeho majetek prohlásil konkurs podle § 405 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ).

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, neboť s ním nesouhlasil. Namítal, že soud prvního stupně kalkuloval výpočet nezabavitelné částky nesprávně, a že po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře bude schopen splatit za 5 let 70,9 % ze všech přihlášených pohledávek.

Soud prvního stupně předložil věc k projednání odvolání a rozhodnutí o něm odvolacímu soudu, přičemž z údajů uvedených v předkládací zprávě (B-8) vyplývá, že odvolání považoval za opožděné.

Podle § 71 odst. 1 IZ soudní rozhodnutí, předvolání, vyrozumění nebo jiná písemnost insolvenčního soudu nebo účastníků se v insolvenčním řízení doručují pouze zveřejněním písemnosti v insolvenčním rejstříku (dále jen "doručení vyhláškou"), ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby i zvláštní způsob doručení.

Podle § 75 IZ o zvláštní způsob doručení jde tehdy, jestliže zákon ukládá, aby písemnost byla doručena zvlášť nebo do vlastních rukou adresáta (odst. 1). Nestanoví-li tento zákon jinak, doručuje se písemnost v insolvenčním řízení zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, státnímu zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení, a věřitelskému výboru. Soudní rozhodnutí se doručuje zvlášť také osobám, o jejichž podání insolvenční soud rozhoduje, a osobám, které mají v insolvenčním řízení něco osobně vykonat. Písemnosti, o nichž tak stanoví zvláštní právní předpis, se doručují zvlášť také orgánu, který vede obchodní nebo jiný rejstřík, v němž je dlužník zapsán (odst. 2).

Podle § 74 odst. 2 IZ je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem. O tom musí být adresát poučen.

Podle § 7 odst. 1 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Z ustanovení § 204 odst. 1 o.s.ř. vyplývá, že se odvolání podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje.

V posuzované věci odvolací soud z obsahu doručenky dokládající postup pošty při doručování napadeného usnesení dlužníkovi (viz vedlejší dokument k č.l. B-6) zjistil, že napadené usnesení bylo prostřednictvím pošty doručeno do vlastních rukou dlužníka dne 24.8.2015. Patnáctidenní lhůta pro podání odvolání tak podle § 57 odst. 1 o.s.ř. začala plynout následujícího dne a marně uplynula dne 9.9.2015. Dlužník však předal odvolání k poštovní přepravě až dne 11.9.2015, tedy opožděně. Protože prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení (i pokud by o ně dlužník včas požádal) není ve smyslu § 83 IZ přípustné, je za popsané situace nezvratný závěr, že dlužník podal odvolání opožděně.

Jelikož o odmítnutí opožděného odvolání nerozhodl v rozporu s § 208 odst. 1 o.s.ř. soud prvního stupně, učinil tak podle § 218a téhož zákona odvolací soud.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 11. listopadu 2015

Mgr. Markéta H u d e č k o v á , v.r. předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná