4 VSPH 1993/2015-B-23
KSPH 69 INS 8886/2015 4 VSPH 1993/2015-B-23

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Markéty Hudečkové a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Tomáše Zadražila v insolvenční věci dlužníků-manželů Jany anonymizovano , anonymizovano , IČO 16185714, bytem Bellušova 1822/43, Praha 5, adresa pro doručení Chyňava 453, a Bořivoje anonymizovano , anonymizovano , IČO 16185706, bytem Chyňava 453, zahájeném na návrh dlužníků, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 69 INS 8886/2015-B-10 ze dne 2. července 2015,

takto:

Odvolání s e o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 69 INS 8886/2015-B-10 ze dne 2.7.2015 v bodě I. výroku schválil oddlužení dlužníků-manželů Jany anonymizovano a Bořivoje anonymizovano (dále jen dlužníci) plněním splátkového kalendáře, v bodě II. výroku uložil dlužníkům, aby platili insolvenčnímu správci měsíčně zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů ve výši 1.350,-Kč + DPH, v bodě III. výroku uložil dlužníkům, aby z příjmů, které získají po schválení oddlužení platili od srpna 2015 po dobu 5 let nebo do úplného zaplacení prostřednictvím insolvenčního správce nezajištěným věřitelům v poměru stanoveném v tomto bodě výroku měsíčně částku odpovídající svým rozsahem částce, kterou mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, v bodě IV. výroku deklaroval, že způsob výpočtu částky, která tvoří nezabavitelnou část příjmu, je stanoven občanským soudním řádem (dále jen o.s.ř.) a dalšími právními předpisy, v bodě V. výroku uložil plátcům mzdy (odměny) nebo jiného příjmu dlužníků, aby po doručení tohoto usnesení prováděli stanovené srážky a nevypláceli je dlužníkům, ale na účet insolvenčního správce Mgr. Jana Zachariáše (dále jen správce), v bodě VI. výroku uložil Michaele anonymizovano , aby počínaje dnem 25.8.2015 zasílala částku 4.000,-Kč na účet správce, v bodě VII. výroku konstatoval, že příjem, z něhož musí dlužníci uhradit první splátku, je jejich starobní důchod a dar od Michaely anonymizovano , v bodě VIII. výroku uložil přihlášeným věřitelům, aby nejpozději k termínu úhrady první splátky sdělili správci čísla svých bankovních účtů, v bodech IX.-X. výroku uložil správci zde uvedené povinnosti. isir.justi ce.cz

V odůvodnění napadeného usnesení soud prvního stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 14.4.2015 (A-9) zjistil úpadek dlužníků a povolil jeho řešení oddlužením. Vyšel ze zjištění, že se do řízení přihlásilo 13 věřitelů s pohledávkami v celkové výši 3.056.717,14 Kč, z toho pohledávky 2 věřitelů jsou zajištěny majetkem dlužníků a nezajištěné pohledávky představují částku 798.021,89 Kč, přičemž dlužníci popřeli pohledávky věřitelů č. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 a 13. Protože se schůze věřitelů nezúčastnil žádný z přihlášených věřitelů, rozhodl o způsobu oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Proti tomuto usnesení se dlužníci včas odvolali (B-15) a požadovali, aby výše splátky byla upravena po zjištění skutečné výšky zajištěného i nezajištěného dluhu, a aby jejich dluhy byly spláceny najednou prostřednictvím správce. Souhlasili se schválením oddlužení plněním splátkového kalendáře, ale chtěli upravit výši splátek. Argumentovali zejména tím, že většinu pohledávek splatili, proto jejich značnou část popírali, přičemž jmenovali pohledávky Estate Management a VZP ČR. Měli za to, že by jejich splátka mohla být snížena. Namítali, že z napadeného usnesení není jasné, kolik činí celková splátka a zda musí splatit jen 30 % nebo co nejvíce. PK odvolání řiložili přehled svých závazků.

Odvolací soud se nejprve zabýval otázkou, zda jsou splněny procesní předpoklady pro projednání podaného odvolání.

Podle § 398 odst. 4 insolvenčního zákona (dále jen IZ) dlužníku, který o to požádal v návrhu na povolení oddlužení, může insolvenční soud stanovit jinou výši měsíčních splátek. Učiní tak jen tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží nezajištění věřitelé, bude stejná nebo vyšší než 50 % jejich pohledávek, anebo stejná nebo vyšší než hodnota plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli. Přitom dále přihlédne k důvodům, které vedly k dlužníkově úpadku, k celkové výši dlužníkových závazků, k dosavadní a očekávané výši dlužníkových příjmů, k opatřením, která dlužník činí k zachování a zvýšení svých příjmů a ke snížení svých závazků, a k doporučení věřitelů. Dlužníkovým návrhem jiné výše měsíčních splátek není insolvenční soud vázán. K opožděné žádosti insolvenční soud nepřihlíží.

Z citovaného ustanovení je zřejmé, že se insolvenční soud věcně zabývá jen včasným návrhem dlužníků na stanovení jiné výše splátek, a že opožděnou žádostí se nezabývá, neboť se k ní ze zákona nepřihlíží. Jinak řečeno, protože opožděná žádost nemá žádných právních účinků, nevydává se o ní ani žádné (zamítavé) rozhodnutí.

Podle § 406 odst. 4 IZ odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení může podat pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, nebo věřitel, jehož námitkám uplatněným podle § 403 odst. 2 IZ soud nevyhověl. Proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře můžou podat odvolání také dlužníci, jejichž žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl, nebo věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomu hlasoval.

Koncepce oddlužení je vybudována na tom, že podáním návrhu na povolení oddlužení dávají dlužníci najevo, že souhlasí s oddlužením jedním ze dvou zákonem stanovených způsobů, o čemž rozhodují věřitelé (§ 402 odst. 3 IZ) a nepřijmou-li rozhodnutí, pak insolvenční soud (§ 402 odst. 5 a § 406 odst. 1 IZ).

Insolvenční zákon tak nedává dlužníkům možnost odvolání proti rozhodnutím, kterým soud schválil jejich oddlužení, ani proti stanovení způsobu oddlužení (v daném případě plněním splátkového kalendáře), kromě případů, pokud dlužníci nesouhlasí se zamítnutím jimi podaného návrhu na stanovení jiné výše měsíčních splátek splátkového kalendáře. Třeba zdůraznit, že legitimace k podání odvolání mají jen ti dlužníci, jejichž včasný návrh na stanovení jiné výše splátek byl zamítnut z věcných důvodů, a nikoliv toliko z důvodu jeho opožděnosti, neboť o návrhu, k němuž se nepřihlíží, nelze věcně rozhodovat, jak vysvětleno shora.

Z insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že v kolonce č. 14 návrhu na povolení oddlužení (A-1) dlužníci zaškrtli, že nenavrhují, aby soud stanovil nižší než zákonem určené měsíční splátky, a že žádost o stanovení jiné výše měsíčních splátek ve smyslu § 398 odst. 4 IZ podali až v rámci odvolání proti napadenému usnesení, tedy po zjištění svého úpadku a po schválení svého oddlužení plněném splátkového kalendáře, tj. opožděně. Soud prvního stupně k žádosti dlužníků o stanovení nižší výše měsíčních splátek správně nepřihlížel ani v rámci usnesení vydaném při dohlédací činnosti dne 2.11.2015 (B-21).

Odvolací soud proto odvolání dlužníků shledal nepřípustným podle § 406 odst. 4 IZ, neboť bylo podáno osobami, které k němu nejsou oprávněny, a proto je odmítl podle § 218 písm. b) o.s.ř.

Pro další průběh insolvenčního řízení odvolací soud připomíná, že rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno (§ 407 odst. 3 věta prvá). Při rozhodování o změně rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud hodnotí, zda došlo ke změně okolností uvedených v § 407 odst. 3 IZ. Ustanovení § 398 odst. 4 IZ se při tomto rozhodnutí neaplikuje ani v případě, že dlužníci požádali po pravomocném schválení oddlužení o snížení splátek. Důvodem pro stanovení jiné výše měsíčních splátek však rozhodně není skutečnost, že je podle výsledků přezkumného jednání dán předpoklad uspokojení nezajištěných věřitelů v rozsahu vyšším, než činí 30 % jejich pohledávek.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 11. listopadu 2015

Mgr. Markéta H u d e č k o v á , v.r. předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná