4 VSPH 1965/2016-B-16
KSHK 33 INS 8066/2016 4 VSPH 1965/2016-B-16

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a Mgr. Markéty Hudečkové ve věci dlužnice Renaty anonymizovano , anonymizovano , bytem Doudleby nad Orlicí, Švermova 388, o odvolání Ing. Martina Fořta, sídlem Chrudim IV., Palackého 653, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. července 2016, č.j. KSHK 33 INS 8066/2016-B-9,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové napadeným usnesením ze dne 18.7.2016 (B-9) změnil usnesení ze dne 6.6.2016 (B-8) tak, že potvrdil usnesení schůze věřitelů, kterým tato schůze ustanovila novým insolvenčním správcem JUDr. Jiřího Vlasáka (bod I. výroku) a uložil odvolanému insolvenčnímu správci Ing. Martinu Fořtovi (dále jen odvolatel), aby ve lhůtě patnácti dnů ode dne právní moci usnesení podal soudu zprávu o své činnosti v dané věci, a aby vyúčtoval odměnu, hotové výdaje a náklady, které mu vznikly v souvislosti se správou a udržováním majetku dlužnice Renaty anonymizovano (dále jen dlužnice).

V odůvodnění napadeného usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 18.4.2016 (A-6) zjistil úpadek dlužnice, povolil jeho řešení oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil odvolatele. Dne 6.6.2016 proběhlo přezkumné jednání a schůze věřitelů na níž soud vyhlásil usnesení (B-8), jímž nepotvrdil usnesení schůze věřitelů o ustanovení nového insolvenčního správce JUDr. Jiřího Vlasáka, neboť odvolatel nebyl schůzí věřitelů platně odvolán, když věřitelka Komerční banka, a.s. (dále jen věřitelka; B-5), která hlasovala pro odvolání odvolatele a ustanovení nového správce JUDr. Jiřího Vlasáka, nedisponovala potřebnou většinou hlasů, a když celková výše přihlášených pohledávek činila 881.848,08 Kč a pohledávka věřitelky byla zjištěna ve výši 392.624,05 Kč. Konstatoval proto, že schůze věřitelů odvolání odvolatele z funkce nepřijala. Rozvedl, že proti tomuto usnesení podala věřitelka odvolání, jímž se domáhala změny vydaného usnesení tak, že soud potvrdí usnesení schůze věřitelů, kterým se z funkce odvolává odvolatel a novým správcem se ustanovuje JUDr. Jiří Vlasák, neboť v usnesení soudu ze dne 6.6.2016 soud nesprávně vycházel z celkové výše pohledávek 881.848,08 Kč, což zahrnovalo i podmíněnou pohledávku věřitele Michala Šebesty, evidovanou pod poř. č. 3.2, ve výši 451.490,02 Kč. Vzhledem k tomu, že soud I. stupně shledal odvolání věřitelky důvodným, postupoval podle isir.justi ce.cz

§ 95 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a napadeným usnesením zcela vyhověl odvolání věřitelky.

Proti tomuto usnesení se odvolatel odvolal (B-11) a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že návrh na jeho odvolání a ustanovení nového insolvenčního správce nepotvrdí nebo aby napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení. Namítal, že napadené usnesení bylo vydáno na základě hlasovacího lístku věřitelky, který za tuto věřitelku na základě plné moci podepsala Mgr. Lenka Heřmánková, která sídlí na stejné adrese, jako nově ustanovený správce JUDr. Jiří Vlasák, jenž nemá v okrese Rychnov nad Kněžnou sídlo ani pobočku, a že insolvenční věc patří mezi jednoduchá insolvenční řízení nevyžadující žádné zvláštní ani speciální přístupy ze strany správce. Připustil, že jeho odvolání z funkce správce a ustanovení nového správce proběhlo v souladu s § 29 IZ, nicméně takovýto postup je neetický. Doplnil, že s žádným ze zaměstnanců věřitelky neměl nikdy žádný konflikt, a že funkci insolvenčního správce vykonává téměř 15 let a za svou práci nikdy nebyl postižen.

Věřitelka ve vyjádření k odvolání (B-12) uvedla, že odvolání odvolatele z funkce proběhlo zcela v souladu s § 29 IZ, což ve svém odvolání potvrdil i odvolatel, a že odvolání směřuje proti rozhodnutí, proti kterému není přípustné, a že odvolatel k jeho podání není aktivně legitimován. Nesouhlasila s tvrzením, že její právní zástupkyně Mgr. Lenka Heřmánková a advokátní kancelář nově ustanoveného správce JUDr. Jiřího Vlasáka spolupracují, neboť sídlí na stejné adrese. Skutečnost, že obě advokátní kanceláře sídlí na stejné adrese, nezakládá sama o sobě žádnou důvodnou pochybnost o tom, že by právní zástupkyně věřitelky měla postupovat neeticky či v rozporu s dobrými mravy. Poukazovala na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.8.2015, sen. zn. 29 NSČR 110/2014, dle kterého je nezbytné respektovat, že si věřitelé zvolí jako nového insolvenčního správce osobu, která je jim známá jako natolik zdatná, že bude zárukou pro naplnění účelu a zásad insolvenčního řízení (§ 5 IZ) a pro řádný výkon funkce insolvenčního správce (§ 36 IZ) .

Vrchní soud v Praze se v prvé řadě zabýval tím, zda je v daném případě odvolání přípustné a zda je podala k tomu oprávněná osoba, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Z § 29 IZ vyplývá, že na schůzi věřitelů, která nejblíže následuje po přezkumném jednání, se mohou věřitelé usnést, že insolvenčním soudem ustanoveného insolvenčního správce odvolávají z funkce, a že ustanovují nového insolvenčního správce. Toto usnesení je přijato, jestliže pro ně hlasovala nejméně polovina všech věřitelů přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze věřitelů, počítaná podle výše jejich pohledávek, kteří mají právo hlasovat (odstavec 1). Usnesení o ustanovení insolvenčního správce podle odstavce 1 potvrzuje insolvenční soud; nepotvrdí je pouze tehdy, nesplňuje-li insolvenční správce podmínky uvedené v § 21 až 24; § 54 odst. 1 se nepoužije (odstavec 2). Rozhodnutí podle odstavce 2 vydá insolvenční soud do skončení schůze věřitelů, která usnesení podle odstavce 1 přijala; odvolání je přípustné, jen jestliže insolvenční soud usnesení schůze věřitelů nepotvrdí. Osobou oprávněnou k podání odvolání je pouze věřitel, který na schůzi věřitelů hlasoval pro přijetí usnesení; § 55 odst. 1 platí obdobně (odstavec 3). Insolvenčnímu správci odvolanému postupem podle odstavce 1 insolvenční soud uloží, aby mu ve stanovené lhůtě podal zprávu o své činnosti, zejména o stavu majetku, který spravoval, a aby vyúčtoval odměnu, hotové výdaje a náklady, které mu vznikly v souvislosti se správou a udržováním majetku (odstavec 4).

Z citovaného ustanovení je zřejmé, že odvolání je přípustné jen proti rozhodnutí, jímž insolvenční soud nepotvrdil usnesení schůze věřitelů o tom, že insolvenčním soudem ustanoveného insolvenčního správce věřitelé odvolávají z funkce, a že ustanovují nového insolvenčního správce, přičemž osobou (subjektivně) oprávněnou k podání odvolání je pouze věřitel, který na schůzi věřitelů hlasoval pro přijetí usnesení schůze věřitelů; odvolanému insolvenčnímu správci zákon legitimaci k podání odvolání nepřiznává. Z uvedeného nutně vyplývá, že usnesení, jímž insolvenční soud podle ustanovení § 29 odst. 2 IZ naopak potvrdí usnesení schůze věřitelů o tom, že ustanovují nového insolvenčního správce, má povahu rozhodnutí vydaného v rámci výkonu dohlédací činnosti (§ 11 odst. 1 IZ) a nelze je napadnout odvoláním (§ 91 IZ). Uvedené nutně platí i pro napadené usnesení vydané v rámci autoremedury (§ 95 IZ).

Z protokolu o přezkumném jednání a schůzi věřitelů ze dne 6.6.2016 (B-6) odvolací soud zjistil, že soud I. stupně přezkoumal jednotlivé přihlášené pohledávky podle seznamu sestaveného odvolatelem (B-3), a že odvolatel popřel přihlášku P1 věřitele č. 1 Provident Financial ve výši 10.743 Kč co do pravosti z důvodu jejího zániku zaplacením, a že přihláška P3 věřitele č. 3 Michala Šebesty je pohledávkou podmíněnou; na schůzi věřitelů se nedostavil žádný z věřitelů, ale soudu I. stupně byl zaslán hlasovací lístek věřitelky ze dne 3.6.2016 (B-5), s návrhem na odvolání odvolatele z funkce a ustanovení nového správce JUDr. Jiřího Vlasáka s tím, že věřitelka přihlásila pohledávku ve výši 392.624 Kč, přičemž celkem jsou v rámci insolvenčního řízení přihlášené pohledávky v celkové výši 881.848,08 Kč. Vzhledem k tomu, že soud I. stupně shledal nedostatek hlasů, vyhlásil usnesení ze dne 6.6.2016 (B-8), kterým usnesení schůze věřitelů o odvolání stávajícího správce a ustanovení nového správce nepotvrdil; do konce schůze věřitelů nebylo podáno žádné odvolání (§ 29 odst. 3 ve spojení s § 55 odst. 1 IZ). K následnému odvolání věřitelky ze dne 8.7.2016 (B-7), vydal soud I. stupně dle § 95 IZ napadené usnesení, kterým, změnil usnesení ze dne 6.6.2016 (B-8) tak, že potvrdil usnesení schůze věřitelů, kterým tato schůze ustanovila novým správcem JUDr. Jiřího Vlasáka a uložil odvolateli, aby podal soudu zprávu a své činnosti a aby vyúčtoval odměnu, hotové výdaje a náklady, které mu vznikly v souvislosti se správou a udržováním majetku dlužnice.

V dané věci tedy odvolání jednak směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není přípustné (§ 29 odst. 2 IZ), a jednak bylo podáno osobou k tomu neoprávněnou (§ 29 odst. 3 IZ). Odvolací soud proto postupoval podle § 218 písm. b), c) o.s.ř. a odvolání odvolatele odmítl.

Nad rámec tohoto rozhodnutí považoval odvolací soud za nezbytné autoritativně upozornit soud I. stupně na jeho procesní pochybení spočívající v tom, že napadeným usnesením nesprávně vyhověl zjevně opožděnému odvolání věřitelky ze dne 8.7.2016 (B-7), když nebylo podáno včas do skončení schůze věřitelů konané dne 6.6.2016 (B-6; § 29 odst. 3 ve spojení s § 55 odst. 1 IZ), a v tom, že opožděnému odvolání vyhověl jen zčásti (a nikoliv zcela), když dodatečně potvrdil usnesení schůze věřitelů o ustanovení nového správce, avšak opomněl potvrdit odvolání odvolatele z této funkce, čímž vytvořil situaci, že vedle nového správce JUDr. Jiřího Vlasáka vykonává funkci insolvenčního správce stále odvolatel; tato pochybení lze napravit jen opakováním schůze věřitelů s programem dle § 29 odst. 1 IZ.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné. Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ).

V Praze dne 27. října 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu

Za srpávnost vyhotovení: Šárka Mandáková