4 VSPH 1954/2015-B-55
KSPA 44 INS 5532/2013 4 VSPH 1954/2015-B-55

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců Mgr. Markéty Hudečkové a JUDr. Alexandry Jiříčkové v insolvenční věci dlužníka Bohumila anonymizovano , anonymizovano , bytem Česká Třebová, Dr. E. Beneše 1491, IČO: 46446354, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích ze dne 20. srpna 2015, č.j. KSPA 44 INS 5532/2013-B-41

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích ze dne 20. srpna 2015, č.j. KSPA 44 INS 5532/2013-B-41, s e z r u š u j e a věc s e v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích souhlasil s tím, aby insolvenční správkyně Mgr. Jana Luštíková (dále jen správkyně) vydala zajištěné věřitelce Hypoteční banka, a.s. (dále jen zajištěná věřitelka) výtěžek ve výši 1.136.689,82 Kč ze zpeněžení nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, na LV č. 847 pro kat. ú. a obec Česká Třebová, a to stavební parcely č. 1483 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 349 m, jejíž součástí je stavba č.p. 1491 (rodinný dům) a pozemkové parcely č. 3047/15 (zahrada) o výměře 164 m (dále jen nemovité věci; bod I. výroku), uložil správkyni povinnosti, aby v určených lhůtách provedla vydání výtěžku podle upraveného seznamu přihlášených pohledávek, podala o tom soudu zprávu a zapsala do upraveného seznamu přihlášených pohledávek k pohledávce zajištěné věřitelky, jaká částka na ni byla vyplacena, event. jaká její zbývající část se vypořádá v rozvrhu (bod II. výroku), a souhlasil s výplatou odměny správkyně ve výši 121.439,50 Kč (bod III. výroku)

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že podáním doručeným dne 12.8.2015 požádala správkyně o udělení souhlasu s vydáním výtěžku zpeněžení nemovitých věcí zapsaných do majetkové podstaty dlužníka zajištěné věřitelce. Citoval § 298 a § 299 insolvenčního zákona (dále jen IZ) v úpravě platné před 1.1.2014 a konstatoval, že nemovité věci dlužníka byly zpeněženy za částku 1.390.000 Kč, náklady spojené s jejich správou vyčíslila správkyně na částku 62.419,06 Kč a náklady s jejich zpeněžením činily 69.500 Kč. Zajištěná věřitelka přihlásila svou zajištěnou pohledávku ve výši 1.220.662,78 Kč, tato byla při přezkumném jednání zjištěna v plné výši a byla zajištěna zástavním právem ke zpeněženým nemovitým věcem dlužníka. Proto soud I. stupně postupoval podle § 298 odst. 2 IZ a udělil souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěné věřitelce.

Proti tomuto usnesení soudu I. stupně se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je Nejvyšší soud zrušil a nařídil přešetření dosavadního působení insolventního správce a zejména také činnost odhadce ceny nemovitostí . Namítal, že nebyl proveden řádný odhad, že stanovená cena správkyní je přibližně 3x nižší, než je cena skutečná, že ke zpeněžení došlo za cenu co nejnižší a že byla ignorována možnost licitace, která by zcela jistě cenu navýšila. Dlužník dále uvádí, že je možné předložit důkaz o tom, že cena byla stanovena úmyslně co nejníž a že dosud nebylo provedeno prohlášení o majetku , které bylo nařízeno.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 298 IZ (ve znění účinném od 1.1.2014) mají zajištění věřitelé právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna (odst. 1). Výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením podle odstavce 4, nestanoví-li insolvenční soud jinak, a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce, vydá insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu zajištěnému věřiteli (odst. 2). Proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 mohou ostatní věřitelé a dlužník podat námitky do 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku; k později podaným námitkám se nepřihlíží. K projednání včas podaných námitek nařídí insolvenční soud do 30 dnů jednání, při kterém rozhodne o tom, zda návrhu insolvenčního správce vyhoví (odst. 3). Rozhodnutí o návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 se doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, zajištěnému věřiteli, jemuž má být výtěžek vydán, a věřitelům, kteří proti němu podali námitky; jen tyto osoby mohou proti rozhodnutí podat odvolání (odst. 7).

Ze shora citovaných ustanovení je zřejmé, že legitimaci k podání odvolání proti usnesení, jímž soud I. stupně vyslovil souhlas s návrhem správce na vydání výtěžku zpeněžení, mají z účastníků insolvenčního řízení (dle § 14 odst. 1 IZ jsou účastníky insolvenčního řízení dlužník a věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku), jen ti z nich, kteří proti návrhu správce včas brojili svými námitkami.

V tomto případě však bylo odvolacím soudem zjištěno, že dlužníkovi a ostatním věřitelům (účastníkům řízení) nebylo poskytnuto insolvenčním soudem poučení o tom, že proti návrhu správkyně na vydání výtěžku zpeněžení mohou podat námitky ve lhůtě 7 dnů ode dne jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku a že se k později podaným námitkám nepřihlíží (takové poučení neobsahoval ani návrh Správkyně).

Judikatura Vrchního soudu v Praze prezentovaná např. usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 19.1.2015, sp. zn. 4 VSPH 54/2015 nebo ze dne 20.10.2015, sp. zn. 2 VSPH 2248/2014, přitom dovozuje, že ačkoli § 298 odst. 3 IZ (na rozdíl od § 304 odst. 2 IZ) takovou poučovací povinnost výslovně neobsahuje, je insolvenční soud povinen ostatní věřitele a dlužníka poučit o tom, že proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli mohou podat námitky do 7 dnů ode dne jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Jinými slovy, s pouhým zveřejněním návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení v insolvenčním rejstříku bez poučení o tom, že proti němu lze podat námitky do 7 dnů ode dne jeho zveřejnění a že se k opožděným námitkám nepřihlíží, nemůže ostatním věřitelům a dlužníkovi začít běžet (ani uplynout) lhůta pro podání námitek.

Převedeno na danou věc to znamená, že soud I. stupně tím, že dlužníkovi a ostatním věřitelům neposkytl výše uvedené poučení, zatížil (námitkové) řízení, jež vydání napadeného usnesení předcházelo, vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Odvolací soud proto napadené usnesení podle § 219a odst. 1 písm. a) a § 221 odst. písm. a) o.s.ř. zrušil (byť z jiných než odvolacích důvodů) a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

V dalším řízení soud I. stupně dodatečně uvědomí účastníky řízení o možnosti podat námitky proti (již dne 17.8.2015) zveřejněnému návrhu správkyně na vydání výtěžku zpeněžení podle § 298 odst. 3 IZ a k projednání došlých námitek, jakož i výhrad dlužníka obsažených v jeho odvolání, jež lze podle obsahu považovat za podané námitky (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) nařídí jednání a o návrhu správkyně znovu rozhodne.

Právní názor odvolacího soudu je pro soud I. stupně závazný (§ 226 odst. 1 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích k Nejvyššímu soudu ČR.

V Praze dne 9. listopadu 2015

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D. , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková