4 VSPH 1953/2015-B-34
KSUL 44 INS 1290/2013 4 VSPH 1953/2015-B-34

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců Mgr. Markéty Hudečkové a JUDr. Alexandry Jiříčkové v insolvenční věci dlužnice Marst, s.r.o., sídlem Cítoliby, Na Aleji 403, IČO: 28714687, zast. JUDr. Miroslavem Mošnou, advokátem, sídlem Praha 4, Zdiměřická 1454, o odvolání České republiky-Úřad práce České republiky, sídlem Praha 7, Dobrovského 127/25, IČO: 72496991, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. září 2015, č.j. KSUL 44 INS 1290/2013-B-28,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. září 2015, č.j. KSUL 44 INS 1290/2013-B-28, s e z r u š u j e a věc se v r a c í soudu I. stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným rozvrhovým usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl o tom, že zjištěné pohledávky nezajištěných věřitelů budou poměrně uspokojeny do výše 0,05828571 % a určil konkrétní částky pro uspokojení jednotlivých věřitelů, přičemž k uspokojení pohledávek byla určena částka 1 300,97 Kč (bod I. výroku), uložil věřitelům povinnost sdělit insolvenčnímu správci Ing. Oldřichu Valtovi (dále jen správce) číslo účtu pro vyplacení částek daných rozvrhem (bod II. výroku) a uložil správci provést rozvrh ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozhodnutí a podat soudu zprávu o provedeném rozvrhu (bod III. výroku).

V odůvodnění tohoto usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 20.7.2015 (B-26), jež nabylo právní moci dne 21.7.2015, byla schválena konečná zpráva a vyúčtování odměny a hotových výdajů správce. Podáním doručeným mu dne 10.9.2015 předložil správce rozdělovací návrh, dle něhož měla být nezajištěným věřitelům přerozdělena částka 1.300,97 Kč. Protože soud I. stupně shledal návrh správce věcně správným, postupoval podle § 306 odst. 1 a 3 ve spojení s § 307 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a vydal podle něj rozvrhové usnesení.

Proti tomuto usnesení se včas odvolala Česká republika-Úřad práce České republiky (dále jen odvolatelka) a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení. Namítala, že v řízení řádně uplatnila svou pohledávku ve výši 350.051 Kč jako pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou a že tato její pohledávka byla též uvedena v konečné zprávě zveřejněné v insolvenčním rejstříku dne 8.4.2015 jako dosud nevyplacená pohledávka za majetkovou podstatou. V usnesení soudu I. stupně o schválení konečné zprávy ze dne 20.7.2015 bylo konstatováno, že konečná zpráva byla shledána správnou a že zůstatek k rozvrhu pro uspokojení pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou činí 1.300,97 Kč.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 168 odst. 2 písm. e) IZ pohledávkou za majetkovou podstatou, pokud vznikla po rozhodnutí o úpadku, je mj. i pojistné na sociální zabezpečení. Podle § 168 odst. 3 IZ platí, že není-li stanoveno jinak, pohledávky za majetkovou podstatou se uspokojují v plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku.

Podle § 169 odst. 1 písm. c) IZ pohledávkami postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou jsou pohledávky státu-Úřadu práce České republiky za náhradu mzdy vyplacené zaměstnancům a za prostředky odvedené podle zvláštních právních předpisů.

Podle § 305 odst. 1 IZ se před rozvrhem uspokojí dosud nezaplacené pohledávky, které se uspokojují kdykoli v průběhu konkursního řízení; a to pohledávky za majetkovou podstatou, pohledávky jím postavené na roveň a zajištěné pohledávky v rozsahu stanoveném v § 167 a § 298 IZ.

Podle § 306 odst. 1 IZ po právní moci rozhodnutí o schválení konečné zprávy předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu návrh rozvrhového usnesení, v němž uvede, kolik má být vyplaceno na každou pohledávku uvedenou v upraveném seznamu přihlášených pohledávek. Insolvenční soud přezkoumá věcnou správnost návrhu předloženého insolvenčním správcem. Poté vydá rozvrhové usnesení, v němž určí částky, které mají být věřitelům vyplaceny (odst. 2). Všichni věřitelé zahrnutí do rozvrhu se uspokojují poměrně vzhledem k výši jejich pohledávky tak, jak byla zjištěna (odst. 3).

Podle § 307 odst. 1 IZ rozvrhové usnesení doručí insolvenční soud insolvenčnímu správci, dlužníku a věřitelům, jejichž pohledávek se toto usnesení týká; tyto osoby mohou proti rozvrhovému usnesení podat odvolání.

Projednáním konečné zprávy a vyúčtováním, se uzavírá fáze zjišťování a zpeněžování podstaty, když tímto způsobem jsou za účasti věřitelů-co do aktiv i pasiv-postaveny najisto výsledky konkursu (resp. dosavadního insolvenčního řízení, jestliže před konkursem byl úpadek dlužníka řešen jiným způsobem). Pravomocným schválením konečné zprávy a vyúčtování se zakládá definitivní závěr jak o celkových příjmech podstaty, tak o výdajích souvisejících se správou majetkové podstaty i všech ostatních pohledávkách za majetkovou podstatou a pohledávkách jim na roveň postavených, které již správce uspokojil a které ještě uspokojit zbývá, jakož i o plnění poskytnutém zajištěným věřitelům (všechny tyto rozhodné údaje jsou povinnou náležitostí konečné zprávy). Z toho vzešlé výsledky konkursu pak indikují některý ze zákonem předvídaných dalších procesních postupů. Tím je buď úplné uspokojení případných dosud neuhrazených pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených, provedené dle § 305 odst. 1 IZ (po zapravení zajištěných pohledávek) a následované rozvrhem dle § 306 IZ, anebo rozhodnutí soudu podle § 297 odst. 2 IZ o poměrném uspokojení neuhrazených pohledávek v režimu za podstatou (podle pravidel vymezených v § 305 odst. 2 IZ), jímž bude výtěžek ze zpeněžení podstaty zcela spotřebován, a po právní moci tohoto usnesení (a jeho splnění insolvenčním správcem) pak následuje zrušení konkursu podle § 308 odst. 1 písm. d) IZ.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že dne 7.4.2014 předložil správce soudu I. stupně konečnou zprávu a vyúčtování své odměny a hotových výdajů (B-22), v níž jsou mj. pod bodem 3. uvedeny tyto pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou: 1. mzda bývalé zaměstnankyně Oluše Rosembaumové ve výši 10.181 Kč s poznámkou vyplaceno, 2. dlužné pojistné u ČSSZ za měsíc 02-04 2013 s poznámkou nevyplaceno a 3. Úřad práce ČR za náhradu mzdy vyplacené zaměstnancům ve výši 350.051 Kč s poznámkou nevyplaceno. Vyhláškou ze dne 8.4.2015 (B-23) soud uvědomil účastníky řízení, že konečná zpráva a vyúčtování odměny a hotových výdajů správce bude zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 8.4.2015 a že mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění této vyhlášky podat námitky proti předložené konečné zprávě s tím, že nebudou-li ve stanovené lhůtě námitky podány, rozhodne o ní soud bez nařízení jednání. Usnesením ze dne 20.6.2015 (B-26), jež nabylo právní moci dne 21.7.2015, byla schválena konečná zpráva a vyúčtování odměny a výdajů správce ze dne 7.4.2015 tak, že příjmy majetkové podstaty činily 86.093 Kč, výdaje majetkové podstaty představovala náhrada hotových výdajů správce ve výši 6.586,03 Kč, daně a poplatky ve výši 7.525 Kč, vyplacená mzda Oluši Rosenbaumové ve výši 10.181 Kč a předpokládané výdaje spojené s ukončením řízení ve výši 6.050 Kč. Odměna správce byla určena ve výši 54.450 Kč včetně DPH a zůstatek k rozvrhu pro uspokojení pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou činil 1.300,97 Kč. Dne 10.9.2015 předložil správce soudu rozdělovací návrh (B-27), ve kterém navrhoval rozvrhnout výtěžek zpeněžení ve výši 1.300,97 Kč jen mezi nezajištěné věřitele a v němž již (v rozporu se schválenou konečnou zprávou) nepamatoval na dosud neuspokojené nároky věřitelů s pohledávkami za majetkovou podstatou a s pohledávkami postavenými na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, tedy na dlužné pojistné u ČSSZ a na náhradu mzdy vyplacené odvolatelkou zaměstnancům dlužníka.

Soud I. stupně tak pochybil, když nekriticky akceptoval rozdělovací návrh správce a v napadeném rozvrhovém usnesení přerozdělil výtěžek zpeněžení ve výši 1 300,97 Kč jen mezi nezajištěné věřitele a opomněl přednostně uspokojit nároky věřitelů s pohledávkami za majetkovou podstatou a s pohledávkami postavenými na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle § 219a odst. 1 písm. a) a § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř., napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

V dalším řízení bude soud I. stupně postupovat podle § 297 odst. 2 IZ a k návrhu správce (§ 305 odst. 2 IZ) rozhodne o poměrném uspokojení dosud neuhrazených pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek postavených jím na roveň, čímž bude výtěžek zpeněžení podstaty zcela spotřebován (a na nezajištěné věřitele ničeho nezbude); po právní moci tohoto usnesení (resp. po jeho splnění správcem) konkurs zruší podle § 308 odst. 1 písm. d) IZ.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 6. listopadu 2015

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D. , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Mandáková