4 VSPH 1951/2016-B-33
KSHK 40 INS 33632/2013 4 VSPH 1951/2016-B-33

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Markéty Hudečkové a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Tomáše Zadražila v insolvenční věci dlužnice Jitky Pospíšilové, nar. 8.9.1978, IČO 71252592, bytem Golčův Jeníkov, Pod Vyšehradem 260, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, č.j. KSHK 40 INS 33632/2013-B-25 ze dne 14. září 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, č.j. KSHK 40 INS 33632/2013-B-25, ze dne 14. září 2016, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové zrušil schválené oddlužení dlužnice Jitky Pospíšilové (dále jen dlužnice; bod I. výroku), na její majetek prohlásil konkurs, jenž bude projednáván jako nepatrný (body II. a III. výroku) a vyslovil, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 6.2.2014 (A-8) zjistil úpadek dlužnice, povolil jeho řešení oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil Insolvency Project, v.o.s. (dále jen správce), a že usnesením ze dne 24.9.2014 (B-12) schválil oddlužení plněním splátkového kalendáře. Odkazoval na § 418 odst. 1 a § 314 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a konstatoval, že dlužnici opakovaně výzvami ze dne 24.6.2015 a 20.4.2016 upozorňoval na neplnění splátkového kalendáře a poučil ji o možnosti zrušení schváleného oddlužení a o prohlášení konkursu na její majetek. Rozvedl, že podáním doručeným soudu dne 21.6.2016 (B-23) oznámil správce soudu, že dlužnice dlouhodobě neplní podmínky splátkového kalendáře, poslední přijaté plnění eviduje v srpnu roku 2015, že dlužnice poskytla na účet majetkové podstaty finanční plnění ve výši 25.500,-Kč, její nedoplatek však činí částku 64.500,-Kč a nezajištění věřitelé by byli uspokojeni pouze do výše 1,69 %. Dodal, že k jednání nařízenému na den 9.9.2016 se dlužnice nedostavila a správce sdělil, že dlužnice je nekontaktní a nereaguje na jeho výzvy. Při tomto jednání správce rovněž poukázal na to, že dlužnice má sedm dětí, nemá žádný příjem, a její oddlužení spočívalo jen na platbách ze smlouvy o důchodu, z níž však isir.justi ce.cz plněno není. Aby bylo dosaženo alespoň minimálního uspokojení věřitelů, musela by dlužnice od září 2016 hradit měsíčně částku 5.650,-Kč. S ohledem na tato zjištění, tj. že dlužnice nedoložila dostatečné příjmy a ani nesdělila žádné další informace ohledně její aktuální finanční situace, soudu I. stupně nezbylo, než postupovat dle § 418 odst. 1, písm. a) IZ a zrušit schválené oddlužení dlužnice a na její majetek prohlásit konkurs.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové se dlužnice včas odvolala (B-27) a navrhovala, aby je odvolací soud zrušil. Namítala, že si je vědoma skutečnosti, že ze strany dárce nebylo plněno, proto sama kontaktovala dárce, který jí sdělil, že peněžní prostředky na plnění jejího oddlužení řádně správci nezasílal. Dlužnice uvedla, že si je vědoma pochybení, když řádnou úhradu splátek neuhlídala, čímž porušila své povinnosti. Doplnila, že se její majetkové poměry nikterak nezměnily, je stále nemajetná, její sociální situace je stejná a má vyživovací povinnosti vůči nezletilým dětem. Závěrem dodala, že se zavazuje hradit měsíčně částku 6.600,-Kč na plnění splátkového kalendáře, počínaje měsícem říjnem 2016, čímž budou pohledávky jejích nezajištěných věřitelů uspokojeny z 31 %.

Odvolací soud usnesením ze dne 19.10.2016 (B-30) vyzval účastníky řízení, aby se ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení vyjádřili, zda souhlasí s tím, aby o odvolání dlužnice proti napadenému usnesení bylo rozhodnuto bez nařízení jednání, přičemž usnesení obsahovalo doložku, že nevyjádří-li se účastníci ve stanovené lhůtě, bude odvolací soud předpokládat, že s rozhodnutím o odvolání bez nařízení jednání souhlasí (§ 101 odst. 4 o.s.ř.). Správce dne 2.11.2016 (B-31) sdělil, že s takovým postupem souhlasí. Dlužnici bylo usnesení odvolacího soudu řádně doručeno do vlastních rukou dne 24.10.2016, aniž by se k této otázce vyjádřila, a proto má odvolací soud za to, že souhlasila s rozhodnutím bez nařízení jednání.

Vrchní soud v Praze proto přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející podle § 212 a § 212a o.s.ř. a aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 3 IZ), dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 418 odst. 1 IZ zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení (písm. a/), nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit (písm. b/), nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (písm. c/), anebo to navrhne dlužník (písm. d/). Podle odst. 3 zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou-li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr. Podle odst. 4 může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 1 a 3, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Nutno zdůraznit, že oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů podle § 414 a násl. IZ. K tomu však může dojít, jen pokud dlužník všechny své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení řádně a včas splnil. Při oddlužení formou splátkového kalendáře je přitom soud již v jeho průběhu povinen zohlednit zjištění, že dlužník s ním spojené povinnosti v podstatné míře neplní, a že z tohoto důvodu nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníka od placení zbytku jeho dluhů. Pak není důvodu vyčkávat splnění celého splátkového kalendáře a naopak je třeba oddlužení za podmínek stanovených v § 418 IZ ukončit.

Z obsahu spisu plyne, že soud I. stupně usnesením ze dne 24.9.2014 (B-12) schválil oddlužení plněním splátkového kalendáře, uložil dlužnici, aby po dobu následujících pěti let od první splátky, nebo do úplného zaplacení všech pohledávek, platila nezajištěným věřitelům prostřednictvím správce splátky svých dluhů v určeném poměru a stanovil termín úhrady první splátky ke dni 25.10.2014. Závazky dlužnice byly zjištěny v celkové výši 543.414,46 Kč a měly být spláceny za pomoci darovací smlouvy uzavřené s paní Jitkou Harnovou na částku 4.500,-Kč měsíčně, což by umožňovalo, aby dlužnice během pěti let uhradila na uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů minimálně 37 % jejich hodnoty. Z podání správce ze dnů 22.12.2014 (B-13), 24.3.2015 (B-14), 22.6.2015 (B-15), 22.12.2015 (B-19), 2.6.2016 (B-21) a 27.6.2016 (B-23) plyne, že dlužnice splátkový kalendář dlouhodobě neplní, jelikož za celou dobu trvání schváleného oddlužení poukázala na účet insolvenčního správce platby v celkové výši 29.856,-Kč, ve spise je založeno pouze sdělení dlužnice ze dne 22.7.2015 (B-17), v němž se omluvila za prodlevu ve splátkách a uvedla, že dlužné splátky budou uhrazeny nejpozději do 25.9.2015. Soud I. stupně proto podle § 418 IZ nařídil jednání na den 9.9.2016 (B-11), které se konalo v nepřítomnosti dlužnice a na tomto jednání vyhlásil napadené usnesení.

Usnesením ze dne 19.10.2016 (B-30) odvolací soud též dlužnici uložil, aby ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení předložila přehled všech svých příjmů do 19.10.2016, listinné důkazy, z nichž bude zřejmé, jakou částku za uvedené období uhradila k rukám správce, a dále listinné důkazy (např. novou pracovní smlouvu, novou darovací smlouvou apod.), z nichž bude zřejmé, že je schopna navýšit své příjmy tak, aby do konce splátkového kalendáře (do června 2019 včetně) obdrželi nezajištění věřitelé na své pohledávky nejméně 30 % jejich hodnoty a byly v plné výši uhrazeny odměna a hotové výdaje insolvenčního správce. Zároveň odvolací soud dlužnici upozornil, že pokud neprokáže svou schopnost uhradit alespoň 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů, nebude lze jejímu odvolání vyhovět, dlužnice na výzvu do doby rozhodnutí odvolacího soudu nereagovala.

Správce ve zprávě ze dne 2.11.2016 (B-31) potvrdil, že do majetkové podstaty dlužnice bylo zasláno celkové plnění 29.856,-Kč, z toho částka 9.165,-Kč byla vyplaceny nezajištěným věřitelům a částka 20.691,-Kč byla použita k úhradě odměny správce a náhrady hotových výdajů. Uvedl, že k srpnu roku 2016 měla být v řízení uhrazena 23. splátka, od schválení oddlužení mělo být zasláno ze smlouvy o důchodu plnění ve výši 103.500,-Kč, přitom bylo zasláno pouze 25.500,-Kč a nedoplatek na smlouvě o důchodu tak činí 78.000,-Kč. Uvedl, že aby byla dlužnice schopna uhradit minimálně 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů, musela by od listopadu 2016 zasílat na účet majetkové podstaty nejméně částku 6.000,-Kč.

Odvolací soud tak uzavírá, že dlužnice v odvolání nevyvrátila správnost závěru soudu I. stupně o tom, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, tento závěr byl naopak v odvolacím řízení potvrzen. Soud I. stupně postupoval předvídatelně, neboť dal dlužnici dostatečnou možnost odvrátit pro ni nepříznivý průběh insolvenčního řízení, a napadené rozhodnutí tak nebylo překvapivé. Závěr, že v projednávané věci byly splněny předpoklady podle § 418 odst. 1 písm. b) IZ pro zrušení schváleného oddlužení, je správný, přičemž tento stav zůstal nezměněn i za odvolacího řízení. Proto odvolací soud postupoval podle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Praze dne 30. listopadu 2016

Mgr. Markéta H u d e č k o v á, v.r. předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Kavčiaková