4 VSPH 1913/2014-A-12
KSPH 68 INS 23154/2014 4 VSPH 1913/2014-A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a Mgr. Markéty Hudečkové ve věci dlužníka Zdeňka Grundzy, bytem Bříza 82, pošta Roudnice nad Labem, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 68 INS 23154/2014-A-7 ze dne 9. září 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 68 INS 23154/2014-A-7 ze dne 9. září 2014 se v bodě II. výroku mění tak, že po právní moci rozhodnutí bude věc postoupena Krajskému soudu v Ústí nad Labem.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 68 INS 23154/2014-A-7 ze dne 9.9.2014 vyslovil svoji místní nepříslušnost k projednání insolvenčního návrhu Zdeňka Grundzy (dále jen dlužník) a rozhodl o tom, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Krajskému soudu v Hradci Králové jako soudu místně příslušnému.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že dne 25.8.2014 bylo na základě insolvenčního návrhu dlužníka spojeného s návrhem na povolení oddlužení zahájeno u Krajského soudu v Praze insolvenční řízení. Z insolvenčního návrhu a připojených listin soud zjistil, že současné bydliště dlužníka, v němž bydlí s úmyslem se trvale zdržovat, není ve Středočeském kraji, nýbrž v Praze 9 v ulici Vybíralové 931/17. S poukazem na to, že místně příslušným je krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud účastníka, uzavřel, že dlužník má v době zahájení řízení bydliště v obvodu působnosti Okresního soudu Litoměřice, místně příslušným k projednání této věci je dle ust. § 85a a § 85 odst. 3 občanského soudního řádu Krajský soud v Hradci Králové, jemuž bude věc postoupena.

Toto usnesení napadl dlužník včas odvoláním, v němž upozornil na to, že nespadá do obvodu hradeckého, nýbrž ústeckého kraje, a navrhl proto, aby věc byla postoupena Krajskému soudu v Ústí nad Labem.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 7 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně použijí ustavení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ust. § 7b odst. 1 insolvenčního zákona, jež řeší otázku místní příslušnosti, je pro insolvenční řízení příslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka.

Vzhledem k tomu, že insolvenční zákon pojem obecný soud nevymezuje, je třeba vyjít z ust. § 84, § 85 odst. 1 a § 85a občanského soudního řádu, podle nichž je k řízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (v insolvenčním řízení dlužníka), přičemž obecným soudem fyzické osoby je okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale a místně příslušný je krajský soud v jehož obvodu je obecný soud dlužníka, v případě, že pro řízení je v prvním stupni příslušný krajský soud (jak je tomu podle ust. § 7a písm. a) insolvenčního zákona právě v insolvenčním řízení).

K obsahu pojmu bydliště , jenž je zásadním pro určení místní příslušnosti, je třeba uvést, že není totožný s obsahem pojmu trvalý pobyt , jenž užívají předpisy správního práva upravující evidenci obyvatel. I když se tyto pojmy většinou překrývají, ne vždy zápis v identifikačním dokladu či v evidenci obyvatelstva o trvalém bydlišti fyzické osoby bude totožný s jejím skutečným bydlištěm. Tím se rozumí místo, v němž tato osoba bydlí s úmyslem trvale se zde zdržovat, zpravidla proto, že zde má svůj byt, rodinu, popř. zde současně pracuje i bydlí.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že v insolvenčním návrhu uvedl dlužník bydliště na adrese Bříza č. p. 82, PSČ 411 84. Jednou z příloh je kopie občanského průkazu, v němž je uvedena adresa bydliště dlužníka Bříza č.p. 82, PSČ 411 84, okr. Litoměřice, jež je opakovaně uvedena jako adresa bydliště dlužníka i v dalších přílohách insolvenčního návrhu. Bydliště dlužníka se tedy v době zahájení insolvenčního řízení nacházelo návrhu v obvodu Okresního soudu v Litoměřicích, a místně příslušným k projednání insolvenčního návrhu je proto Krajský soud v Ústí nad Labem.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání dlužníka směřující podle obsahu pouze do bodu II. výroku napadeného usnesení důvodným, napadené usnesení proto v této části podle ust. § 220 odst. 1 a § 167 odst. 2 občanského soudního řádu změnil a rozhodl o tom, že po právní moci rozhodnutí bude věc postoupena Krajskému soudu v Ústí nad Labem.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 29. října 2014

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná