4 VSPH 1909/2016-P7-7
KSLB 86 INS 24087/2015 4 VSPH 1909/2016-P7-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců Mgr. Markéty Hudečkové a JUDr. Alexandry Jiříčkové v insolvenční věci dlužníka Stanislava anonymizovano , anonymizovano , IČO 69477345, bytem Česká Lípa, Okružní 2171, o odvolání věřitele č. 7 Zdeňka anonymizovano , nar. 21.5.1951, bytem Žleby, Zahradní 208, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci ze dne 30. listopadu 2015, č.j. KSLB 86 INS 24087/2015-P7-2,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci ze dne

30. listopadu 2015, č.j. KSLB 86 INS 24087/2015-P7-2, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci odmítl přihlášku pohledávky věřitele Zdeňka anonymizovano (dále jen věřitel; bod I. výroku), a konstatoval, že právní mocí tohoto usnesení jeho účast v řízení končí (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 21.10.2015 (A-9) byl zjištěn úpadek dlužníka Stanislava anonymizovano (dále jen dlužník), byl ustanoven insolvenční správce a věřitelé byli vyzváni k přihlášení svých pohledávek ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku. Toto rozhodnutí bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 21.10.2015 a lhůta stanovená pro přihlášení pohledávek věřitelů uplynula dne 20.11.2015. Protože přihláška věřitele byla osobně doručena soudu až dne 24.11.2015, postupoval soud I. stupně dle § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a přihlášku věřitele pro opožděnost odmítl.

Proti tomuto usnesení se věřitel včas odvolal (P7-3) a žádal o přijetí jeho pohledávky do insolvenčního řízení . Ve svém odvolání se omlouval za pozdní isir.justi ce.cz podání přihlášky, které bylo způsobeno tím, že není a nikdy nebyl osobou působící ve finančním sektoru , a proto nemá žádné prostředky, které by mu umožnily zjistit včasný vstup do insolvenčního řízení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 173 odst. 1 IZ podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud podle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání podle § 173 odst. 1 IZ.

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu bylo zjištěno, že usnesením ze dne 21.10.2015 (A-9) byl mj. zjištěn úpadek dlužníka a věřitelé byli vyzváni, aby přihlásili své pohledávky za dlužníkem ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku s tím, že byli řádně poučeni o následcích zmeškání určené lhůty podle § 173 odst. 1 IZ. Toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku téhož dne v 15:43 hod. a tímto okamžikem nabylo účinnosti (§ 89 odst. 1 IZ). Zákonná 30 denní lhůta k podávání přihlášek (§ 136 odst. 3 IZ) započala ve smyslu § 57 odst. 1 o.s.ř. běžet následujícího dne a její poslední den připadl na den 20.11.2015. Vzhledem k tomu, že tato lhůta je lhůtou procesněprávní, je podle § 57 odst. 3 o.s.ř. zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit. Svou přihlášku věřitel osobně podal na podatelně soudu I. stupně dne 24.11.2015, tj. 4 dny po uplynutí přihlašovací lhůty. Závěr soudu I. stupně o opožděném podání přihlášky je proto věcně správný.

Odvolací soud považuje za vhodné uvést, že v insolvenčním řízení není prominutí zmeškání lhůty přípustné. Za tohoto stavu proto platí, že se k přihlášce věřitele podané po uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku podle

§ 173 odst. 1 IZ v insolvenčním řízení nepřihlíží a nemůže v něm tedy být přezkoumávána ani uspokojována.

K odvolací argumentaci věřitele odvolací soud dodává, že se stavem insolvenčního řízení, stejně tak jako s usneseními v tomto řízení vydanými, se věřitel mohl pomocí dálkového přístupu k insolvenčnímu rejstříku seznámit již v okamžiku, kdy v něm byly zveřejněny (§ 71 a § 74 odst. 1 IZ). Konečně právě proto byl veřejný insolvenční rejstřík také zřízen. Pokud tak věřitel neučinil, jde tato okolnost k jeho tíži.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání důvodným a napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako ve výroku věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Praze dne 14. října 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková