4 VSPH 1896/2014-A-14
MSPH 98 INS 21695/2013 4 VSPH 1896/2014-A-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl předsedou senátu Mgr. Lubošem Dörflem v insolvenční věci dlužnice: Markéta anonymizovano , anonymizovano , bytem Sichrovského 166, 164 00 Praha 6, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. srpna 2013, č.j. MSPH 98 INS 21695/2013-A-7,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze odmítl insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení podaný dne 5.8.2013 dlužnicí Markétou anonymizovano (dále jen dlužnice), neboť v něm dlužnice neuvedla rozhodující skutečnosti dostatečně osvědčující její úpadek.

Toto usnesení napadla dlužnice v zákonem stanovené lhůtě odvoláním ze dne 28.8.2013, v němž uvedla, že soud prvního stupně byl nesprávně obsazen a jeho rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Všechny rozhodující skutečnosti totiž uvedla ve formuláři na povolení oddlužení z 5.8.2013. Na závěr uvedla, že soud zjevně pochybil, když neuvedl, které předepsané náležitosti postrádá seznam závazků, a proto jej k odvolání přikládá. Z těchto důvodů navrhovala, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se insolvenční návrh neodmítá.

Odvolací soud zastaví odvolací řízení, jestliže odvolatel vzal své odvolání zpět (§ 207 odst. 2 občanského soudního řádu; dále jen o.s.ř.). Odvolatel může vzít odvolání zpět kdykoliv za odvolacího řízení, tedy od okamžiku, kdy bylo podáno, až do doby, než o něm bylo jiným způsobem rozhodnuto.

Odvolací soud z obsahu spisu zjistil, že na dokumentu A-10 je zveřejněn úřední záznam asistentky soudce, jež dne 22.9.2014 zjistila, že z důvodu technické chyby nebyla dne 9.9.2013 odeslána Vrchnímu soudu v Praze předkládací zpráva

č.d. A-9 s odvoláním. Dlužnice však vzala téhož dne své odvolání zpět z důvodu nečinnosti soudu.

Vzhledem k tomu, že dlužnice vzala své odvolání zpět dříve, než o něm bylo rozhodnuto, odvolací soud podle § 207 odst. 2 o.s.ř. odvolací řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 24. září 2014

Mgr. Luboš D ö r f l , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová