4 VSPH 1883/2016-P1-8
KSPH 68 INS 9432/2016 4 VSPH 1883/2016-P1-8

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a Mgr. Markéty Hudečkové v insolvenční věci dlužnice Moniky anonymizovano , anonymizovano , bytem Újezd nad Zbečnem 93, IČO 87254441, zast. Lenkou Němcovou, obecným zmocněncem, bytem Osek 21, o odvolání věřitele č. 1 JUDr. Jana Fendrycha, soudního exekutora, sídlem Praha 3, Hradecká 9, IČO 75128446, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 15. září 2016, č.j. KSPH 68 INS 9432/2016-P1-3,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 15. září 2016, č.j. KSPH 68 INS 9432/2016-P1-3, s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Praze odmítl přihlášku pohledávky č. P1 věřitele JUDr. Jana Fendrycha (dále jen odvolatel) ve výši 7.765,-Kč (bod I. výroku) a konstatoval, že právní mocí tohoto usnesení účast odvolatele v řízení končí (bod II. výroku).

V odůvodnění svého usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 18.5.2016 zjistil úpadek dlužnice Moniky anonymizovano (dále jen dlužnice) a povolil její oddlužení a že na přezkumném jednání konaném dne 10.8.2016 byla pohledávka odvolatele ve výši 7.765,-Kč insolvenčním správcem (dále jen správce) zcela popřena. Citoval § 197 odst. 2, § 198 odst. 1 a § 178 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a konstatoval, že vyrozumění správce o popření nevykonatelné pohledávky bylo odvolateli doručeno dne 19.8.2016. Protože odvolatel ve stanovené lhůtě incidenční žalobu na určení jeho popřené pohledávky nepodal, postupoval soud podle § 185 IZ, odmítl přihlášku pohledávky odvolatele a ukončil jeho účast v řízení.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby odvolací soud rozhodl o tom, že je jeho pohledávka po právu a že se neodmítá. Namítal, že popření jeho pohledávky zakládá nesprávný úřední postup správce, který zcela opomíjí nálezy Ústavního soudu ČR ze dne 1.7.2016, sp. zn. IV. ÚS 3250/14 a ze dne 17.9.2016, sp. zn. IV. ÚS 378/2016. S ohledem na uvedenou judikaturu odvolatel zaslal správci prostřednictvím soudu žádost o zpětvzetí jeho popření dle § 201 odst. 1 písm. c) IZ, na kterou správce nijak nereagoval, čímž mu způsobil a nadále působí újmu v majetkové sféře, když nerespektuje nálezy a stanoviska soudů vyšší instance, které zcela jednoznačně stanoví princip, že soudní exekutor pověřený provedením exekuce má nárok, aby jeho přihláška co se týká minimálních isir.justi ce.cz nákladů exekuce, byla přiznána jako řádná pohledávka, která platně vznikla pro účely insolvenčního řízení, neboť tato pohledávka vznikla již v době, kdy exekuce byla nařízena, tj. v době dávno předcházející počátku insolvenčního řízení. Nadto nejnovější nálezy Ústavního soudu ČR jeho názory plně podporují a jako nepřípustné a protiústavní považoval závěry, k nimž dospěl Nejvyšší soud ČR dne 23.12.2015 a z nichž vycházel správce.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 197 odst. 2 IZ věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, poučí insolvenční správce nebo insolvenční soud při přezkumném jednání o dalším postupu; věřitele, který se přezkumného jednání nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Ustanovení § 185 IZ pak určuje, že jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Odvolací soud ze spisu ověřil, že na přezkumném jednání konaném dne 3.8.2016 (B-9) popřel správce co do pravosti nevykonatelnou pohledávku odvolatele ve výši 7.765,-Kč; svůj popěrný úkon správce blíže zdůvodnil v seznamu přezkoumávaných pohledávek (B-5), v němž zaznamenal, že pohledávku odvolatele zcela popřel pro pravost a eventuálně co do výše, neboť podle závěrů vyjádřených v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22.12.2015, sp.zn. 29 ICdo 5/2014 a ze dne 23.10.2015, sp.zn. 21 Cdo 3182/2014 platí, že exekutorovi vzniká vůči povinnému (dlužnici) nárok na odměnu, vymohl-li plnění nebo jeho část a že odvolatel netvrdil ani neprokázal v rámci své přihlášky, že by v exekučním řízení 081 EX 27229/10 vymohl plnění nebo jeho část. Jelikož odvolatel nebyl na tomto jednání přítomen, vyrozuměl ho správce podle § 197 odst. 2 IZ ve spojení s § 13 vyhlášky č. 311/2007 Sb. o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení IZ, o popření jeho přihlášené pohledávky podáním (výzvou) ze dne 17.8.2016 (B-12), jež bylo odvolateli doručeno dne 19.8.2016 (B-12/2) a v němž ho zároveň řádně poučil, že se může bránit popření podáním určovací žaloby ve stanovené lhůtě. Protože odvolatel žalobu ve stanovené lhůtě do 30 dnů od přezkumného jednání nepodal, přičemž tato lhůta neskončila dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění, nastal ohledně jeho popřené pohledávky podle § 198 odst. 1 IZ věty in fine-ze zákona-nezvratný následek, že se k ní nepřihlíží. Soud I. stupně tedy nepochybil, když postupem podle § 185 IZ rozhodl o odmítnutí přihlášky odvolatele a o ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení. Pokud jde o podání odvolatele ze dne 7.9.2016 (P1-2), v němž toliko žádal správce prostřednictvím soudu I. stupně o zpětvzetí popření s odkazem na judikaturu Ústavního soudu ČR, z níž dovozoval nedůvodnost jeho popření, nelze je (ve smyslu § 41 odst. 2 o.s.ř.) považovat za určovací žalobu, jíž by odvolatel vyhověl výzvě správce k jejímu včasnému podání. Jestliže pak byl odvolatel přesvědčen o tom, že byly dány důvody, pro které měla být jeho popřená pohledávka zjištěna, měl tuto argumentaci uplatnit právě včasnou žalobou na určení pravosti jeho pohledávky. To ovšem neučinil a ve stanovené lhůtě incidenční žalobu nepodal; proto je bezpředmětná argumentace odvolatele brojící proti důvodům popření. Na základě svých zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud napadené usnesení věcně správným. Proto je podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Nad rámec výše uvedeného odvolací soud dodává, že dle § 197 odst. 1 IZ výsledek přezkumného jednání zapíše insolvenční správce do seznamu přihlášených pohledávek; takto upravený seznam tvoří součást zápisu o přezkumném jednání. V daném případě však takto upravený seznam přihlášených pohledávek zcela absentuje, což mj. znemožňuje vydání výpisu ze seznamu přihlášených pohledávek věřitele, který o to požádá, přičemž takovýto výpis je zároveň řádným exekučním titulem. Upravený seznam přihlášených pohledávek je nezbytnou součástí insolvenčního spisu a je povinností insolvenčního soudu takto upravený seznam do insolvenčního spisu zažurnalizovat, neboť je nedílnou součástí zápisu o přezkumném jednání a následně jej též zveřejnit v insolvenčním rejstříku.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Praze dne 10. listopadu 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Kavčiaková