4 VSPH 1868/2016-B-50
KSPA 53 INS 7923/2015 4 VSPH 1868/2016-B-50

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Markéty Hudečkové a soudců JUDr. Tomáše Zadražila a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenční věci dlužníků-manželů Romana anonymizovano , anonymizovano , IČO 41268938, trvale bytem 568 02 Opatovec 202, a Jitky anonymizovano , nar. 8.9.1971, IČO 87115735, trvale bytem Felberova 667, 568 02 Svitavy, oba fakticky bytem 568 02 Opatovec 152, o odvolání dlužníka Romana anonymizovano proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích ze dne 9. srpna 2016, č.j. KSPA 53 INS 7923/2015-B-37, ve znění usnesení ze dne 19. srpna 2016, č.j. KSPA 53 INS 7923/2015-B-39,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích usnesením ze dne 9.8.2016 (B-37) ukončil provozování závodu dlužníka Romana anonymizovano (dále jen dlužník). Usnesení, v jehož odůvodnění soud citoval § 261 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona (dále jen IZ), obsahovalo též poučení o nepřípustnosti odvolání. Následně usnesením ze dne 19.8.2016 (B-39) soud I. stupně podle § 164 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) opravil písařskou chybu v záhlaví a ve výroku usnesení B-37 spočívající v uvedení nesprávného dlužníkova IČO namísto správného 41268938.

Proti tomuto usnesení o ukončení provozu podniku (B-37) ve znění opravného usnesení (B-39) podal dlužník odvolání (B-41), v němž navrhoval, aby je odvolací soud v plném rozsahu zrušil, přičemž uplatňoval námitky proti uspokojování pohledávek VZP ČR a ČSSZ v insolvenčním řízení a proti ukončení provozování jeho podniku zpětně ke dni 7.5.2015.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (v souladu s § 94 odst. 2 písm. a/ IZ), přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přitom k závěru, že odvolání není přípustné.

Podle § 218 o.s.ř., odvolací soud odmítne odvolání, které b) bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn; c) směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípustné. isir.justi ce.cz

Podle § 261 odst. 2 písm. b) IZ, provoz dlužníkova podniku skončí rozhodnutím insolvenčního soudu vydaným na návrh insolvenčního správce po vyjádření věřitelského výboru, byl-li již zvolen nebo jmenován; rozhodnutí se doručuje insolvenčnímu správci, dlužníku a věřitelskému výboru a zveřejňuje se vyhláškou; odvolání proti němu není přípustné.

Vzhledem k tomu, že proti napadenému rozhodnutí o ukončení provozu dlužníkova podniku není odvolání přípustné, postupoval odvolací soud podle § 218 písm. c) o.s.ř. a odvolání odmítl.

Nad rámec uvedeného odvolací soud pro úplnost uvádí, že se z napadeného usnesení nepodává, že by byl provoz dlužníkova podniku ukončen zpětně ke dni 7.5.2015 (jak navrhoval insolvenční správce, proti čemuž dlužník brojil ve svém odvolání). Provoz dlužníkova podniku tedy skončil až vydáním napadeného rozhodnutí, jež bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 11.8.2016.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ ve spojení s § 229 odst. 4 o.s.ř.).

V Praze dne 14. listopadu 2016

Mgr. Markéta H u d e č k o v á , v. r. předsedkyně senátu Za správnost vyhotovení: Šárka Mandáková