4 VSPH 1840/2014-B-832
KSPH 37 INS 23802/2012 4 VSPH 1840/2014-B-832

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Markéty Hudečkové a ze soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Tomáše Zadražila v insolvenčním řízení dlužníka: LESS & FOREST, s.r.o., IČO 27106632, sídlem Bohdaneč 136, za účasti státního zastupitelství, o odvolání Mgr. Moniky Cihelkové, insolvenční správkyně, sídlem Lazarská 5, Praha 1, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 37 INS 23802/2012-B-631 ze dne 21. srpna 2014

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 37 INS 23802/2012-B-631 ze dne 21. srpna 2014 se v bodě II. ohledně částky 767.971,95 Kč potvrzuje, ohledně částky 863.828,-Kč se zrušuje a věc se v tomto rozsahu vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

II. Odvolání proti bodu IV. písm. b) výroku se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze ve výroku označeným usnesením v bodě I. výroku vyslovil souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zastavených a uhrazených pohledávek specifikovaných v příloze ve výši 15.292.423,93 Kč zajištěnému věřiteli č. 1510: NATENDOR, a.s., v bodě II. výroku vyslovil souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zastavených a uhrazených pohledávek specifikovaných v příloze ve výši 1.631.799,95 Kč zajištěnému věřiteli č. 1510: NATENDOR, a.s. s tím (bod IV. výroku), aby částky uvedené v bodech (a)) I. a (b)) II. výroku byly vydány zajištěnému věřiteli do 15 dnů ode dne právní moci, aby (c)) správkyně splnění zapsala do upraveného seznamu přihlášených pohledávek a (d)) splnila povinnost podle § 167 odst. 5 insolvenčního zákona (dále též IZ), vyslovil, že zajišťovací práva váznoucí na zastavených a uhrazených pohledávkách dlužníka specifikovaných v příloze zanikají zpeněžením (bod III. výroku), zajištěnému věřiteli uložil povinnost sdělit insolvenční správkyni číslo bankovního účtu k plnění podle bodů I. a II. výroku (bod V. výroku).

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 2.10.2012 byl zjištěn úpadek dlužníka, usnesením ze dne 30.1.2013 byla povolena reorganizace, která byla usnesením ze dne 21.10.2013 schválena. Usnesením ze dne 22.4.2014 bylo rozhodnuto o přeměně reorganizace v konkurs.

Zastavené a uhrazené pohledávky dlužníka specifikované v příloze usnesení sloužily na základě smluv o zastavení pohledávek uzavřených mezi dlužníkem a právním předchůdcem zajištěného věřitele-GE Money Bank, a.s.-reg. č. 23209002424 ze dne 1.10.2012, ze dne 27.9.2012, 26.9.2012, 21.9.2012, 10.9.2012, 10.8.2012, 12.7.2012, 12.7.2012, 11.7.2012, 10.7.2012, 11.6.2012, 4.6.2012, 3.5.2012, 6.4.2012, 5.4.2012, očištěné o pohledávky Dlužníka, k nimž podle dostupných podkladů a informací věřitele, zástavní právo zaniklo zaplacením pohledávek ve prospěch účtu Dlužníka vedeného u GE Money Bank, a.s. (zánikem zástavy), k zajištění pohledávek za dlužníkem v celkové výši 19.101.527,56 Kč.

K 21.4.2014, tj. ke dni předcházejícímu dni přeměny reorganizace v konkurs, byly na účtu prostředky náležící do majetkové podstaty představující inkaso pohledávek ode dne 27.9.2012 do 21.4.2014 ve výši 60.443.656,70 Kč. Podle společného pokynu zajištěných věřitelů č. 1510: NATENDOR, a.s., a věřitele č. 1513: FARIANTE LTD. (na kterého byla část zajištěných pohledávek převedena), má být výtěžek zpeněžení rozdělen mezi tyto zajištěné věřitele v poměru 28 % (věřitel č. 1510: NATANDOR, a.s.), ku 72 % (věřitel č. 1513: FARIANTE LTD.). Nevznikly žádné náklady na zpeněžení ani správu inkasa pohledávek. Správkyně navrhla vydání výtěžku zpeněžení ve výši 16.924.223,88 Kč, odměna správkyně činila 767.971,95 Kč s tím, že podle § 298 odst. 5 IZ bude z výtěžku zpeněžení odečtena částka připadající na splnění povinnosti podle § 157 odst. 1 IZ, když ke dni podání návrhu na vydání výtěžku zpeněžení pohledávek nebyla do majetkové podstaty uhrazena částka 863.828,-Kč.

Soud prvního stupně odkázal na usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 3 VSPH 88/2012-B-326 ze dne 14.8.2012 a dospěl k závěru, že s ohledem na dispoziční oprávnění dlužníka k majetkové podstatě v době zpeněžování insolvenční správkyně nárok na odměnu neměla. Na této skutečnosti podle soudu I. stupně nic nemění ani to, že některý zajištěný věřitel dával správkyni pokyny ke správě a zpeněžení majetku a že se správkyně podílela na inkasu pohledávek.

Soud dále dospěl k závěru, že zajištění věřitelé měli povinnost uhradit polovinu odměny a hotových výdajů i znalce, který zpracoval první znalecký posudek s odkazem na § 157 IZ.

Proto soud rozhodl, že zajištěnému věřiteli bude vydán celý výtěžek zpeněžení bez odečtení odměny správkyně, která na ni nemá nárok a bez odečtení částky 863.828,-Kč, kterou insolvenční správkyně po zajištěných věřitelích požadovala podle § 157 odst. 1 IZ, a že částku podle § 157 odst. 1 IZ je správkyně oprávněna od vydávaného výtěžku odečíst až při jeho vydání a podle stavu podle stavu ke dni vydání.

Soud s ohledem na rychlost uspokojení věřitelů rozhodl o vydání výtěžku zpeněžení dvěma výroky, kdy v bodě I. výroku vyslovil souhlas s vydáním výtěžku nesporné částky a v bodě II. výroku sporné částky.

Proti tomuto usnesení se včas odvolala insolvenční správkyně, a to do bodů II. a IV. písm. b) výroku a namítala, že částka 1.631.799,95 Kč uvedená v bodě II. výroku napadeného usnesení byla součtem částky 767.971,95 Kč připadající na její odměnu a částky 863.828,-Kč odpovídající splnění povinnosti podle § 157 odst. 1 IZ, tj. povinné participaci na nákladech znaleckého posudku. Bod II. výroku napadeného usnesení byl učiněn nad rámec návrhu správkyně a je způsobilý přivodit nezajištěným věřitelům značnou újmu. Soudu I. stupně vytýkala, že při své úvaze mechanicky aplikoval rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č.j. 3 VSPH 88/2012-B-326 ze dne 14.8.2012, jenž vycházel z jiných skutečností a které bylo napadeno dovoláním, a že tím vytvořil soud prvního stupně stav, kdy jednoznačným beneficientem insolvenčního řízení byl zajištěný věřitel a náklady spojené s uspokojením jeho pohledávky nesli pouze nezajištění věřitelé. Rozlišování osoby s dispozičním oprávněním je sice s pravidlem, ale nikoli s odkazem na § 229 odst. 4 IZ bezvýjimečným; ve fázi, kdy jinak podle § 229 odst. 3 IZ má dispoziční oprávnění dlužník, konkrétně vymezená činnost přísluší správci, je pak zřejmé, že se v rozsahu této činnosti transferovala oprávnění na správce, což je třeba zohlednit při úvaze o jeho odměně. V době vydání shora uvedeného rozhodnutí Vrchního soudu v Praze znění § 229 odst. 4 IZ, kterým je relativizováno ustanovení § 229 odst. 3 IZ, nebylo dáno, z čehož správkyně dovozovala redukci použitelnosti dosavadní judikatury. Z hlediska § 229 odst. 4 IZ bylo podle správkyně významné, že § 136 odst. 2 písm. e) IZ v době od zjištění úpadku dlužníka do rozhodnutí o jeho řešení reorganizací, ukládalo správkyni dílčí dispoziční oprávnění spočívající v akceptaci plnění dlužníkových pohledávek, a že správkyně za tím účelem zřídila samostatný bankovní účet.

Soud I. stupně podle správkyně projevil nesprávný právní názor, když v odst. 34 odůvodnění konstatoval, že v dané fázi řízení de iure prováděl zpeněžování pohledávek dlužník. Dlužník sice měl dispoziční oprávnění, ale podle § 136 odst. 2 písm. e) IZ v tehdejším znění bylo povinností správkyně inkasovat plnění závazků třetích osob vůči dlužníkovi; zpeněžování tedy prováděla správkyně. Pokud se v průběhu insolvenčního řízení činností správce uspokojila pohledávka zajištěného věřitele, nelze dospět k závěru, že se zajištěný věřitel nebude podílet na odměně správce; v odst. 33 soud I. stupně konstatoval, že ke zpeněžení převážné části pohledávek došlo do povolení reorganizace. Dále správkyně odkázala na § 4 vyhlášky č. 313/2007 Sb. a zdůraznila rozdíl v participaci zajištěných a nezajištěných věřitelů na odměně správce v případě konkursu a reorganizace. Proto navrhovala, aby odvolací soud napadené usnesení v bodech II. a IV. b) výroku zrušil.

Věřitel č. 1510 NATENDOR, a.s. k podanému odvolání uvedl, že ačkoli bod I. výroku napadeného usnesení nabyl právní moci, správkyně mu vyplatila toliko částku 14.460.858,10 Kč, když odečetla částku 15.292.423,-Kč odpovídající polovině nákladů na znalecké posudky, ačkoli ostatním zajištěným věřitelům vyplatila výtěžek zpeněžení bez odpočtu této částky-ve výši pravomocně soudem prvního stupně přiznané.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl přitom k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 298 odst. 1 IZ zajištění věřitelé mají právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna.

Výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením podle odstavce 4, nestanoví-li insolvenční soud jinak, a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce vydá insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu zajištěnému věřiteli (odst. 2).

Proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 mohou ostatní věřitelé a dlužník podat námitky do 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku; k později podaným námitkám se nepřihlíží. K projednání včas podaných námitek nařídí insolvenční soud do 30 dnů jednání, při kterém rozhodne o tom, zda návrhu insolvenčního správce vyhoví (odst. 3).

Náklady spojené se zpeněžením lze odečíst nejvýše v rozsahu 5% výtěžku zpeněžení; náklady spojené se správou nejvýše v rozsahu 4% výtěžku zpeněžení. Se souhlasem zajištěného věřitele lze odečíst náklady i ve větším rozsahu (odst. 4).

Zajištěnému věřiteli, který dosud nesplnil povinnost podle § 157 odst. 1, se vydá výtěžek zpeněžení po odečtení částky připadající na splnění této povinnosti (odst. 5).

Podle § 155 odst. 1 IZ pro účely ocenění majetkové podstaty na základě rozhodnutí insolvenčního soudu podle § 153 platí, že provoz dlužníkova podniku skončil ke dni podání znaleckého posudku; části majetkové podstaty, k nimž je uplatněno právo na uspokojení ze zajištění, se ve znaleckém posudku ocení i odděleně.

Znalecký posudek podle odstavce 1 předkládá znalec insolvenčnímu soudu, který neprodleně poté svolá za účelem jeho projednání a schválení schůzi věřitelů, ke které předvolá i znalce; znalecký posudek musí být zveřejněn v insolvenčním rejstříku nejpozději 15 dnů přede dnem, kdy se má schůze věřitelů konat (odst. 2).

Po projednání znaleckého posudku rozhodne schůze věřitelů o tom, zda jej schvaluje; usnesení schůze věřitelů o schválení znaleckého posudku je přijato, jestliže z věřitelů přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze věřitelů pro ně hlasovaly nejméně dvě třetiny všech přítomných věřitelů, počítáno podle výše pohledávek (odst. 3).

Podle § 157 odst. 1 IZ zajištění věřitelé uhradí do majetkové podstaty společně a nerozdílně polovinu odměny a hotových výdajů uhrazených znalci, a to ve lhůtě stanovené ve výzvě insolvenčního správce; mezi sebou se vypořádají podle poměru hodnot jejich zajištění určených znaleckým posudkem.

Podle § 229 odst. 3 IZ nestanoví-li tento zákon jinak, je ve vztahu k majetkové podstatě osobou s dispozičními oprávněními a) dlužník v době do rozhodnutí o úpadku, b) dlužník v době od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, c) insolvenční správce v době od prohlášení konkursu, d) dlužník v době od povolení reorganizace a e) dlužník v době od povolení oddlužení.

Podle čtvrtého odstavce § 229 IZ ustanovením odstavce 3 nejsou dotčena omezení uložená dlužníku s dispozičními oprávněními insolvenčním zákonem nebo rozhodnutím insolvenčního soudu v průběhu insolvenčního řízení. Má-li dispoziční oprávnění jiná osoba než dlužník, nejsou tím dotčeny povinnosti uložené dlužníku tímto zákonem.

Z obsahu podaného odvolání plyne, že odvolacími důvody jsou jednak otázka odměny insolvenční správkyně při zpeněžování pohledávek a povinnost zajištěného věřitele participovat na nákladech znalečného.

Z obsahu spisu odvolací soud ověřil, že usnesením ze dne 22.4.2014 (B-529) bylo rozhodnuto o přeměně reorganizace v konkurs, čímž došlo mimo jiné k přechodu dispozičních oprávnění k majetkové podstatě z dlužníka na insolvenční správkyni.

Z návrhu správkyně na vydání výtěžku zpeněžení zajištění ze dne 29.6.2014 ve znění doplnění ze dne 8.8.2014 plyne, že ke dni 21.4.2014, tedy ke dni rozhodnutí o přeměně reorganizace v konkurs, bylo na bankovním účtu inkaso zajištěných pohledávek za dobu od 27.9.2012 do 21.4.2014 (tedy za dobu, kdy měl podle zákona dispoziční oprávnění k majetkové podstatě dlužník) celkem 60.443.656,70 Kč. Podle společného pokynu zajištěných věřitelů č. 1510: NATENDOR, a.s., a č. 1513: FARIANTE LTD., má být výtěžek zpeněžení rozdělen mezi tyto zajištěné věřitele v poměru 28 % (věřitel č. 1510: NATENDOR, a.s.), ku 72 % (věřitel č. 1513: FARIANTE LTD.). Na zajištěného věřitele č. 1510: NATENDOR, a.s. tak připadá výtěžek zpeněžení ve výši 16.924.223,88 Kč (28 % výtěžku zpeněžení).

Insolvenční správkyně v odvolání tvrdila, že ačkoliv měl dlužník ze zákona oprávnění k dispozici s majetkovou podstatou, byla to fakticky ona, kdo pohledávky zpeněžil. Podle názoru odvolacího soudu je však třeba přihlédnout k tomu, že šlo ve své podstatě o inkaso pohledávek a činnost správkyně spočívala vlastně jen ve zřízení bankovního účtu pro plnění pohledávek dlužníka za třetími osobami. Přehled fakturovaných pohledávek byl přiložen k doplnění návrhu na vydání výtěžku zajištění zajištěnému věřiteli ze dne 8.8.2014, z něhož však neplyne, že by ohledně inkasa těchto pohledávek dlužníka vyvinula správkyně větší úsilí, které by bylo lze spravedlivě ocenit mimo rámec řádné odměny, na kterou má správkyně během řízení nárok.

Pokud jde o usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 3 VSPH 88/2012-B-326 ze dne 14.8.2012, to sice bylo zrušeno usnesením Nejvyššího soudu č.j. 29 NSČR 4/2013-B-417 ze dne 29.5.2015, avšak nikoli pro argumenty týkající se posuzované věci, ale pro odlišný názor dovolacího soudu na řešení otázky výše vydaného výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli s ohledem na zajištění zástavním právem a s ohledem na to, zda se v majetkové podstatě takové prostředky k uspokojení nároků zajištěného věřitele fakticky vůbec nacházejí. Závěr odvolacího soudu o tom, že výtěžku zpeněžení bylo dosaženo v případě usnesení č.j. 3 VSPH 88/2012-B-326 převážně před prohlášením konkursu, tedy v době, kdy osobou s dispozičním oprávněním byl dlužník, což má vliv na otázku odměny správce, nebyl zrušovacím usnesením Nejvyššího soudu dotčen.

Ze shora uvedených důvodů je odvolací soud toho názoru, že pokud inkasa pohledávek bylo dosaženo v době, kdy osobou s dispozičními oprávněními byl dlužník, nemá insolvenční správkyně nárok na odměnu za zpeněžení těchto pohledávek, přičemž na tom ničeho nemění ani novelizovaná ustanovení insolvenčního zákona týkající se dané problematiky (§ 136 odst. 2 písm. e/, § 229 odst. 3 písm. b/ a § 229 odst. 4), jimiž ve své podstatě byla dlužníkova dispoziční oprávnění v době konkursu předcházející spíše toliko specifikována, aniž by doznala zásadních změn.

Za situace, kdy činností insolvenční správkyně v rozhodném období (před konkursem) nebylo, pokud se předmětných pohledávek týká, zpeněžování dlužníkova majetku v pravém slova smyslu, ale šlo o pouhé inkaso pohledávek dlužníka za třetími osobami, shledal odvolací soud usnesení soudu I. stupně v napadeném bodu II. výroku co do částky 767.971,95 Kč věcně správným, a proto je v tomto rozsahu dle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Pokud šlo o otázku úhrady znalečného podle § 157 odst. 1 IZ, má odvolací soud za to, že je povinností zajištěných věřitelů společně a nerozdílně uhradit nároky na znalečné ve výši, jež se řídí předpisy o odměňování znalce mimo soudní řízení (vyhl. č. 37/1967 Sb.) a jak byla schválena věřitelským výborem nebo určena soudem (§ 154 IZ). Nelze připustit, aby bylo rozhodování o úhradě znalečného nahrazeno závěrem o vadnosti znaleckého posudku (odst. 35 odůvodnění napadeného usnesení) a současně aby soud prvního stupně konstatoval, že zajištění věřitelé měli povinnost k úhradě poloviny zaplacené odměny a hotových výdajů znalce (odst. 36 odůvodnění napadeného usnesení). Bylo proto povinností soudu prvního stupně ověřit, zda byla odměna znalce schválena postupem podle § 154 IZ (v řízení byly zhotoveny dva posudky) a zda již nedošlo k úhradě příslušné části odměny a hotových výdajů znalců.

Ze shora uvedených důvodů dospěl odvolací soud k závěru, že napadené usnesení v bodu II. výroku stran částky 863.828,-Kč co participace na nákladech znaleckého posudku neobstojí, a proto je podle § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. zrušil a věc v uvedeném rozsahu podle § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

Odvolání proti bodu IV. písm. b) výroku bylo jako nepřípustné odmítnuto (§ 218 písm. c/ o.s.ř., § 91 IZ).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Praze k Nejvyššímu soudu ČR.

V Praze dne 24. srpna 2015

Mgr. Markéta H u d e č k o v á, v. r. předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová