4 VSPH 1833/2016-A-21
MSPH 79 INS 18885/2016 4 VSPH 1833/2016-A-21

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Markéty Hudečkové a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Tomáše Zadražila v insolvenčním řízení dlužnice Nupharo Park, a.s., IČO 29031621, sídlem Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1, zahájeném na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. září 2016, č.j. MSPH 79 INS 18885/2016-A-13

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. září 2016, č.j. MSPH 79 INS 18885/2016-A-13, se v bodě I. výroku p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesení Městský soud v Praze zastavil insolvenční řízení dlužnice Nupharo Park, a.s. (dále jen dlužnice; bod I. výroku) a zamítl návrh věřitele MORAVOSTAV Brno, a.s., stavební společnost, sídlem Maříkova 1, 621 00 Brno, IČO 46347542, na nařízení předběžného opatření, kterým by byl dlužnici ustanoven předběžný správce Mgr. Václav Hebký (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že mu byl dne 15.8.2016 doručen insolvenční návrh dlužnice, jenž byl za dlužnici podepsán Willy Paulem, členem představenstva společnosti Nupharo Holding, a.s., sídlem Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 29416809, (dále jen NH) a že dne 29.8.2016 mu bylo doručeno zpětvzetí insolvenčního návrhu podepsané Ing. Stanislavem Pavlem, MBA, který současně doložil, že byl podle § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb. zákona o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutím společnosti NH (která je jediným akcionářem dlužnice) ze dne 25.8.2016 vydaném při výkonu působnosti valné hromady, s okamžitou platností jmenován (dalším) členem představenstva dlužnice. Dne 1.9.2016 mu pak bylo isir.justi ce.cz doručeno podání, v němž členové představenstva NH Willy Paul a Djani Serka uvedli, že popírají zpětvzetí insolvenčního návrhu, neboť s ním nesouhlasí a trvají na jeho projednání.

Z výpisu z veřejného rejstříku dlužnice soud I. stupně zjistil, že jednat za dlužnici navenek jsou oprávněni ve všech záležitostech všichni členové představenstva samostatně. Jediným v rejstříku zapsaným členem představenstva dlužnice je společnost NH, která je současně jejím jediným akcionářem. Z výpisu z veřejného rejstříku NH plyne, že každý člen představenstva je jako statutární orgán oprávněn zastupovat společnost ve všech věcech samostatně a že v rejstříku jsou aktuálně zapsáni dva členové představenstva, a to Djani Serka, nar. 10. srpna 1977, bytem 69493 Hirschberg, Spolková republika Německo a Willy Paul, nar. 24. října 1956, bytem 8006 Zürich, Sonntagsteig, Švýcarská konfederace. Z rozhodnutí společnosti NH ze dne 25.8.2016 se podává, že dne 25.8.2016 tato společnost (jako jediný akcionář dlužnice) rozhodla při výkonu působnosti valné hromady s okamžitou platností o jmenování Ing. Stanislava Pavla, MBA, členem představenstva dlužnice. Je tedy zřejmé, že za dlužnici jsou oprávnění jednat všichni členové představenstva ve všech záležitostech samostatně, kterými jsou NH (za něhož jsou oprávnění jednat jak výše uvedeno samostatně jeho členové představenstva) a nově jmenovaný člen představenstva společnosti dlužnice Ing. Stanislav Pavel, MBA.

Soud dále uvedl, že zpětvzetí návrhu je procesním úkonem, který nelze poté, co došel k soudu, již odvolat (k tomu srovnej § 41a odst. 4 o.s.ř.) nebo jej popřít , tak jak to učinily osoby, které jsou také za dlužnici rovněž oprávněny samostatně jednat (osoby jednající za dalšího člena představenstva dlužnice). Pro rozhodnutí soudu tak je podstatné pouze to, že spolu se zpětvzetím bylo doloženo i to, že procesní úkon (zpětvzetí) byl učiněn osobou, která k tomu je za dlužnici oprávněna. Požadavek, aby soud tomuto jednání osoby oprávněné za dlužnici samostatně jednat nepřiznal právní účinky s odkazem na možnou analogickou aplikaci § 132 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) nemůže obstát, neboť citované ustanovení cílí na jinou situaci, totiž aby soud nerozhodl o insolvenčním návrhu (tj. zjistil úpadek), aniž by se k takovému návrhu mohla vyjádřit osoba, která je také oprávněna za společnost samostatně jednat. Interpretovat zpětvzetí návrhu jako nesouhlas osoby s insolvenčním návrhem, který byl za dlužnici podán jinou k tomu oprávněnou osobou, by bylo podle názoru soudu nepřípustnou analogií, zvláště za situace, kdy Ing. Stanislav Pavel, MBA možné opětovné podání insolvenčního návrhu z důvodu úpadku dlužnice nijak nevyloučil a pouze uvedl, že novým forenzním auditem prověří to, zda se dlužnice v úpadku skutečně nachází.

Soud I. stupně uzavřel, že insolvenční návrh dlužnice byl vzat zpět osobou, jež je oprávněna za ni jednat, proto postupoval podle § 130 odst. 1 IZ a řízení zastavil.

Jen proti bodu I. výroku tohoto usnesení se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby jej odvolací soud zrušil. Odvolání bylo podepsáno RNDr. Janou Ryšlinkovou, jež byla rozhodnutím společnosti NH (která je jediným akcionářem dlužnice) ze dne 27.7.2016 vydaném při výkonu působnosti valné hromady s okamžitou platností jmenována (dalším) členem představenstva dlužnice. Dlužnice namítala, že Stanislav Pavel podal zpětvzetí návrhu s přesvědčením, že případný úpadek dlužnice je možné odvrátit, naproti tomu Willy Paul a Djani Serka jsou toho názoru, že úpadek dlužnice odvrátit nelze a proto podali návrh resp. popření zpětvzetí, přičemž názory vyjádřené v popření zpětvzetí jsou podpořeny vysokou erudicí advokátní kanceláře Ambruz & Dark Deloitte Legal, která poskytuje dlužnici ve věci jejího možného úpadku právní poradenství. Vyjádřila přesvědčení, že Městský soud v Praze posoudil nutnost analogického použití § 132 odst. 2 IZ nesprávně. Dlužnice podala své odvolání proto, aby poskytla Willimu Paulovi a Djanimu Serkovi zákonem danou možnost v dostatečném rozsahu a čase se ke zpětvzetí vyjádřit a brání tak jejich práva, jež byla dle jejich názoru (prezentovaného v popření zpětvzetí) porušena. Současně dlužnice také věří, že tímto postupem předejde situaci, kdy bezprostředně po právní moci napadeného rozhodnutí podá některá z osob, nominovaných do představenstva NH obchodní korporací ABB (což by narušilo dlužníkovu důvěryhodnost), dlužnický insolvenční návrh znovu, ale že tyto osoby již vyčkají na dokončení restrukturalizačních kroků, majících odvrátit možný úpadek dlužnice, a že i případné opětovné podání dlužnického návrhu pak již nebude založeno pouze na rozhodnutí menšinového akcionáře NH. Dlužnice tedy tvrdí, že zpětvzetí podepsané pouze Stanislavem Pavlem je nutno ze strany soudu prověřit stejně, jako insolvenční návrh podaný jedním z několika statutárních orgánů obchodní korporace a Městský soud v Praze tak neměl akceptovat zpětvzetí návrhu bez zohlednění stanoviska ostatních členů představenstva NH, nýbrž ho měl posuzovat jako nesouhlasné stanovisko dalšího (nově) jmenovaného člena představenstva dlužnice k podání návrhu. Dlužnice uzavírá, že jestliže soud nemůže o dlužnickém návrhu podepsaném pouze některými osobami v postavení statutárního orgánu rozhodnout bez toho, aby vyzval ty nepodepsané k vyjádření, potom by ani neměl rozhodovat o zpětvzetí takového návrhu podepsaného pouze některými osobami v postavení statutárního orgánu bez toho, aby vyzval ty nepodepsané k vyjádření.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 129 odst. 1 IZ insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Podle § 130 odst. 1 IZ je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví. Je-li insolvenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolvenční soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, insolvenční soud rozhodne též o zrušení rozhodnutí.

Z obsahu spisu plyne, že dne 15.8.2016 (A-1) bylo zahájeno insolvenční řízení na návrh dlužnice a že dlužnice podáním ze dne 29.8.2016 (A-11), došlým soudu I. stupně téhož dne, vzala insolvenční návrh zpět. Protože se tak stalo dříve, než bylo rozhodnuto o úpadku dlužnice nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu, soud I. stupně nepochybil, když v bodě I. výroku napadeného usnesení insolvenční řízení zastavil.

Pokud jde o odvolací argumentaci dlužnice, pak se odvolací soud plně ztotožňuje s názorem soudu I. stupně, že interpretace zpětvzetí návrhu jako nesouhlas osoby s insolvenčním návrhem, který byl za dlužnici podán jinou k tomu oprávněnou osobou, by bylo nepřípustnou analogií § 132 odst. 2 IZ, přičemž v podrobnostech odvolací soud plně odkazuje na precizní a vyčerpávající odůvodnění napadeného rozhodnutí; soudu v daném případě nepřísluší přezkoumávat důvody, pro něž došlo ke zpětvzetí insolvenčního návrhu.

Odvolací soud proto napadené usnesení jakožto věcně správné podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Praze dne 27. října 2016

Mgr. Markéta H u d e č k o v á, v.r. předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Kavčiaková