4 VSPH 1821/2016-B-26
KSPH 69 INS 19094/2015 4 VSPH 1821/2016-B-26

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a Mgr. Markéty Hudečkové v insolvenční věci dlužnice Martiny anonymizovano , anonymizovano , bytem J. Jungmanna 914, 286 01 Čáslav, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 69 INS 19094/2015-B-21 ze dne 18. srpna 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 69 INS 19094/2015- B-21 ze dne 18. srpna 2016 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Praze zrušil oddlužení dlužnice Martiny anonymizovano (dále jen dlužnice; bod I. výroku) a na majetek dlužnice prohlásil konkurs (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 7.10.2015 (B-9) schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a dlužnici uložil, aby počínaje od 25.11.2015 platila nezajištěným věřitelům splátky z postižitelné částky svých příjmů, jimiž byly výsluhový příspěvek Ministerstva vnitra ČR a vdovský důchod, jež byly doplněny dle darovací smlouvy, uzavřené s dárcem Milanem Bezdířem, o částku ve výši 2.100 Kč měsíčně. Ze zpráv insolvenčního správce IKT INSOLVENCE, v.o.s., IČO 29113091 (dále jen správce) soud I. stupně zjistil, že dlužnice plnila splátkový kalendář pouze z vdovského důchodu a z výsluhového příspěvku Ministerstva vnitra ČR, avšak dar od dárce za dobu trvání plnění splátkového kalendáře nebyl na účet majetkové podstaty zaslán ani jednou, když na výzvy správce dárce Milan Bezdíř nereagoval, zásilky v úložní lhůtě nevyzvedával. Ke dni 4.5.2016 činila předpokládaná míra uspokojení nezajištěných přihlášených věřitelů cca 16,93 % celkové jejich výše a ke dni rozhodování soudu k datu 18.8.2016 činila 1,87 %, dle názoru soudu I. stupně bylo zřejmé, že dlužnice nebude schopna splnit ze svých příjmů podstatnou část splátkového kalendáře za předpokladu, že dárce nikdy dlužnici přislíbený dar ve výši 2.100 Kč neposkytoval, a je nekontaktní. Návrh správce na zrušení oddlužení dlužnice projednal insolvenční soud dne 18.8.2016 (B-19), k jednání se dlužnice bez omluvy nedostavila a omluvu dlužnice, doručenou soudu dne 26.8.2016 (B-20), k níž připojila poukaz na lékařské ošetření, považoval za opožděnou. Správce při jednání setrval na svém stanovisku, že dlužnice neplní splátkový kalendář tak, aby nezajištění přihlášení věřitelé mohli být uspokojeni alespoň v 30 % celkové výše jejich pohledávek. Jelikož dlužnice isir.justi ce.cz dlouhodobě své povinnosti vyplývající pro ni ze schváleného splátkového kalendáře a podle § 412 odst. 1 písm. c), d) a e) insolvenčního zákona (dále jen IZ) a dále dle § 212 odst. 1 IZ neplní, a je zřejmé, že nebude možné splátkový kalendář splnit, dospěl soud I. stupně k závěru, že dlužnice naplnila podmínky § 418 odst. 1 písm. a) a b) IZ, a proto schválené oddlužení dlužnice zrušil a na majetek dlužnice prohlásil konkurs.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze podala dlužnice včas odvolání, neboť s ním nesouhlasila a uvedla, že došlo k chybě u dárce, který byl v zahraničí a nemohl si převzít korespondenci správce, avšak nyní je zpět v ČR a celou situaci napraví, když tzv. důchod dal omylem dlužnici a finanční obnos zašle na účet správce.

Vrchní soud v Praze přezkoumal usnesení Krajského soudu v Praze i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 418 IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník (odst. 1). Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odstavce 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (odst. 2). Insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou-li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr (odst. 3). Rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (odst. 4). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 4 (odst. 5).

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud ověřil, že byl usnesením ze dne 6.8.2015 (A-9) zjištěn úpadek dlužnice a bylo povoleno jeho řešení oddlužením, usnesením ze dne 7.10.2015 (B-9) schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a dlužnici uložil povinnost jej splácet počínaje od 25.11.2015. Dle zprávy správce o hospodářské činnosti ze dne 9.9.2015 (B-2) vyplynulo, že má dlužnice celkem 17 nezajištěných věřitelů s 21 pohledávkami celkem ve výši 977.402,65 Kč, má dvě vyživovací povinnosti k nezletilým dětem (ročník 2000 a 2009), je vdova, v domácnosti, nepracuje, vlastní jen věci osobní potřeby a žije z výsluhového příspěvku Ministerstva vnitra ČR ve výši 6.619 Kč a z vdovského důchodu ve výši 8.427 Kč, za účelem plnění splátkového kalendáře uzavřela darovací smlouvu s dárcem Milanem Bezdířem o poskytování daru ve výši 2.100 Kč měsíčně (B-5) a předpokládaná míra uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů byla 30,22 % celkové jejich výše. Ze zprávy správce ze dne 4.5.2016 (B-13), spojené s návrhem na zrušení schváleného oddlužení vyplynulo, že předpokládaná míra uspokojení nezajištěných přihlášených věřitelů byla cca 16,93 % celkové jejich výše, jelikož dar od dárce za dobu trvání plnění splátkového kalendáře nebyl na účet majetkové podstaty zaslán ani jednou a na výzvy správce dárce Milan Bezdíř nereagoval, zásilky v úložní lhůtě nevyzvedával. Ke dni 18.8.2016 činila předpokládaná míra uspokojení nezajištěných přihlášených věřitelů 1,87 % dle sdělení správce při jednání insolvenčního soudu konaném dne 18.8.2016 (B-19), jehož se dlužnice bez omluvy nezúčastnila (omluvu doručila insolvenčnímu soudu teprve dne 26.8.2016 (B-20) a k ní připojila toliko poukaz na lékařské ošetření). Tato situace se nezměnila ani v době rozhodování odvolacího soudu o podaném odvolání, odvolací soud nad rámec výše uvedeného doplňuje, že poskytování daru dárcem pro účely splátek oddlužení je zcela dobrovolné a není vynutitelné. V dané věci dlužnice v podaném odvolání tvrdila, že byl dar vyplácen k jejím rukám namísto k rukám správce, ačkoliv dárce v uzavřené darovací smlouvě výslovně prohlásil, že bude hradit měsíční úhrady částky 2.100 Kč k rukám a na účet správce, takže byl srozuměn s podmínkami poskytování daru pro účely splátek oddlužení, nad rámec uvedeného i za situace, že by skutečně tyto částky vyplácel dlužnici, nic jí nebránilo v tom, aby je použila na úhradu plateb splátkového kalendáře tak, aby dostála svým povinnostem, o nichž byla správcem poučena ještě před schválením oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře, jak vyplývá ze zprávy správce o hospodářské činnosti ze dne 9.9.2015 (B-2), ve které dlužnici upozornil na nutnost navýšit své příjmy o částku 2.100 Kč měsíčně a na základě toho dlužnice doložila insolvenčnímu soudu darovací smlouvu ze dne 29.9.2015 (B-5).

Závěr soudu I. stupně, že jsou dány důvody pro zrušení schváleného oddlužení dlužnice podle § 418 odst. 1 písm. a) a b) IZ je tedy věcně správný. Veden názory vyjádřenými shora odvolací soud proto odvoláním napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Praze dne 3. října 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Mandáková