4 VSPH 1808/2016-B-59
MSPH 60 INS 16141/2011 4 VSPH 1808/2016-B-59

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců Mgr. Markéty Hudečkové a JUDr. Tomáše Zadražila v insolvenční věci dlužníka SENIOR INVESTMENT, a.s., IČO 27880966, sídlem Praha 7, Gerstnerova 657/7, zast. Mgr. Evou Pokornou, advokátkou, sídlem Praha 10, Nad Primaskou 27, o odvolání Margity Svobodové, bytem Praha 9, Postřižinská 797/1, zast. JUDr. Martou Ustrnulovou, advokátkou, sídlem Praha 3, Husitská 344/63, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. srpna 2016, č.j. MSPH 60 INS 16141/2011-B-52,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 30.8.2016, č.j. MSPH 60 INS 16141/2011-B-52, zastavil řízení o námitkách podaných Margitou Svobodovou (dále jen odvolatelka) proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení.

Proti tomuto usnesení se odvolatelka včas odvolala podáním ze dne 12.9.2016 (B-54), jež vzala posléze zpět podáním ze dne 21.9.2016 (B-57).

Odvolací soud proto postupoval podle § 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení zastavil.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 19. října 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková isir.justi ce.cz