4 VSPH 1780/2016-P4-8
KSUL 79 INS 29325/2014 4 VSPH 1780/2016-P4-8

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Markéty Hudečkové a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Alexandry Jiříčkové v insolvenční věci dlužnice Kristýny anonymizovano , anonymizovano , bytem Děčín, V Sídlišti 381, o odvolání věřitele č. 4 DOLLAR FINANCIAL CZECH REPUBLIC, s.r.o., IČO 24262633, sídlem Praha 1, Klimentská 1216/46, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. srpna 2016, č.j. KSUL 79 INS 29325/2014-P4-3,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. srpna 2016, č.j. KSUL 79 INS 29325/2014-P4-3, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem vzal na vědomí zpětvzetí přihlášky věřitele č. 4 DOLLAR FINANCIAL CZECH REPUBLIC, s.r.o. (dále jen věřitel).

Proti tomuto usnesení se věřitel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že vezme na vědomí zpětvzetí přihlášky věřitele, a to pouze ve zbývající dosud neuspokojené částce, tj. 2.347,76 Kč, případně aby napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení. Zejména soudu I. stupně vytýkal nesprávné právní posouzení zpětvzetí přihlášky, když věřitel vzal přihlášku pohledávky zpět pouze u těch splátek, které dlužnice ke dni zpětvzetí věřiteli nezaplatila, tj. vzal ji zpět co do výše dosud neuspokojené pohledávky.

Vrchní soud v Praze dle § 212 a § 212a o.s.ř. přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a aniž dle § 94 odst. 2 písm. c) IZ nařizoval jednání, dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 184 odst. 1 IZ věřitel, který podal přihlášku pohledávky nebo na něhož se hledí jako na věřitele přihlášeného, může kdykoli v průběhu insolvenčního řízení vzít přihlášku pohledávky zpět. Insolvenční soud vezme zpětvzetí přihlášky na vědomí rozhodnutím, které se zvlášť doručuje věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen věřitel nebo osoba, která podala návrh na vstup do řízení na místo věřitele (§ 183 odst. 2). Právní mocí tohoto rozhodnutí věřitelova účast v řízení končí.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že dne 17.8.2016 zaslal věřitel soudu I. stupně podání (P4-2) nadepsané jako zpětvzetí přihlášky a vzdání se práva na plnění a navrhl, aby insolvenční soud vzal na vědomí zpětvzetí jeho přihlášky, isir.justi ce.cz a to z toho důvodu, že ke dni 15.9.2015 došlo k vydání rozhodnutí o zrušení společnosti věřitele s likvidací. Ve svém zpětvzetí přihlášky věřitel uvedl, že pokud již v řízení došlo k povolení oddlužení, vzdává se tímto nároku na další plnění dlužnice, které mu ke dni podání zpětvzetí nebylo uhrazeno.

Shora uvedené podání věřitele posoudil odvolací soud ve smyslu § 41 odst. 2 o.s.ř. a dospěl ke shodnému závěru jako soud I. stupně, že věřitel vzal svou pohledávku v průběhu insolvenčního řízení zpět, a proto soud I. stupně postupoval správně, když v souladu s § 184 IZ vzal na vědomí zpětvzetí přihlášky věřitele č. 4.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání důvodným, napadené usnesení shledal věcně správným a podle § 219 o.s.ř. je proto potvrdil.

Pro úplnost považoval odvolací soud za vhodné dodat, že skutečnost, že dlužnice plnila na pohledávku věřitele v souladu se splátkovým kalendářem do doby vydání napadeného rozhodnutí, nezakládá povinnost věřitele vrátit toto uhrazené plnění.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 26. září 2016

Mgr. Markéta H u d e č k o v á , v. r. předsedkyně senátu Za srpávnost vyhotovení: Mandáková