4 VSPH 1765/2016-A-48
MSPH 88 INS 14423/2016 4 VSPH 1765/2016-A-48

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a JUDr. Tomáše Zadražila ve věci dlužníka Sideline, s.r.o., IČO 24745316, sídlem Mezibranská 1579/4, 110 00 Praha 1, zahájené na návrh navrhovatele FinStep, s.r.o., IČO 24145211, sídlem Kybalova 1857, 274 01 Slaný, k němuž přistoupil dlužník, o odvolání Lukáše Rambouska, bytem Vodičkova 681/18, Praha 2, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 88 INS 14423/2016-A-34 ze dne 24. srpna 2016

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Městský soud v Praze zjistil úpadek dlužníka Sideline, s.r.o., IČO 24745316 (dále jen dlužník; bod I. výroku), prohlásil na jeho majetek konkurs (bod II. výroku), insolvenčním správcem ustanovil KONREO, v.o.s., IČO 04706498, sídlem Kabátníkova 219/7, 602 00 Brno (dále jen správce; bod III. výroku), konstatoval, že účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku), vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě do 2 měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku, a aby sdělili, jaká zajišťovací práva uplatňují (body V. a VI. výroku), nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů na den 24.11.2016 a stanovil program schůze věřitelů (body VII. a VIII. výroku), uložil dlužníku povinnost předložit seznamy majetku a závazků ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení (bod IX. výroku), uložil správci povinnost předložit seznam přihlášených pohledávek věřitelů (bod X. výroku) a uložil insolvenčnímu navrhovateli FinStep, s.r.o. zaplatit soudní poplatek za podaný insolvenční návrh ve výši 2.000 Kč (bod XI. výroku).

Jen proti bodům I., II. a III. výroku usnesení Městského soudu v Praze podal odvolání Lukáš Rambousek jako jednatel dlužníka a navrhoval je změnit tak, že se úpadek dlužníka nezjišťuje, konkurs na jeho majetek se neprohlašuje a neustanovuje se správce, popř. navrhoval, aby je odvolací soud zrušil a řízení zastavil. Měl za to, že nebyl osvědčen úpadek dlužníka a podrobně se vyjádřil k průběhu insolvenčního řízení, k jeho vadám a způsobu dokazování, k pravděpodobné trestní činnosti třetích osob vůči dlužníku a jeho bývalému jednateli a k okolnostem, jež se týkaly personální, majetkové a hospodářské činnosti dlužníka. Mimo jiné se dovolával toho, že převod 100% obchodního podílu Lukáše Rambouska ve společnosti dlužníka na SPEKTROLIT INVEST, a.s. na základě smlouvy o převodu isir.justi ce.cz obchodního podílu ze dne 9.10.2015 měl mít charakter zajišťovacího převodu obchodního podílu ve společnosti dlužníka, že zápis do obchodního rejstříku měl mít jen dočasnou povahu, avšak nebyl takto do obchodního rejstříku zapsán, ačkoliv byl právním zástupcem opakovaně ujišťován o dočasné povaze převodu obchodního podílu, a jelikož je skutečný stav k jeho újmě, odstoupil dne 8.7.2016 od smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 9.10.2015, odstoupení doručoval SPEKTROLIT INVEST, a.s. a měl je za doručené třetím dnem od odeslání zásilky. Uvedl dále, že dne 13.7.2016 rozhodl Lukáš Rambousek jako jediný společník dlužníka rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady dlužníka o odvolání Václava Kellera z funkce stávajícího jednatele dlužníka ke dni 13.7.2016 a jmenoval s účinností od 14.7.2016 do funkce jednatele dlužníka sebe samého, od čehož odvíjel své oprávnění podat za dlužníka odvolání proti usnesení insolvenčního soudu o úpadku dlužníka. Dne 12.9.2016 (A-40) předložil listiny z nichž tyto skutečnosti dovozoval, jež však odvolací soud nepovažoval za dostatečné, a proto jej vyzval usnesením ze dne 7.10.2016 (A-43) k doplnění listin dokládající, že splňuje zákonné předpoklady výkonu funkce jednatele dlužníka. Podáním ze dne 11.10.2016 (A-44) předložil Lukáš Rambousek další listiny, z nichž odvolací soud ověřil, že Lukáš Rambousek ke dni rozhodnutí odvolacího soudu neosvědčil žádným způsobem, že je oprávněn za dlužníka jednat, a ani že je jediným společníkem ve společnosti dlužníka.

Pokud se Lukáš Rambousek dovolával toho, že měl mít zápis do obchodního rejstříku o převodu obchodního podílu jen dočasnou povahu z důvodu, že smlouva o převodu obchodního podílu ze dne 9.10.2015 měla mít charakter zajišťovacího převodu obchodního podílu ve společnosti dlužníka, a proto dne 8.7.2016 od smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 9.10.2015 odstoupil, jelikož zápis do obchodního rejstříku dočasnou povahu nemá, shledal odvolací soud, že v článku 5, smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 9.10.2015 byla sjednána rozvazovací podmínka převodu obchodního podílu ve společnosti dlužníka tak, že následky převodu Převáděného podílu pominou při splnění rozvazovací podmínky, že budou řádně a včas splněny veškeré podmínky vyplývající ze smluv označených v tomto článku. Jinými slovy má smlouva o převodu obchodního podílu ze dne 9.10.2015 dočasnou povahu do doby, nežli budou naplněny rozvazovací podmínky této smlouvy, jejichž naplnění však Lukáš Rambousek netvrdil, ani nedoložil, nýbrž tvrdil jiné skutečnosti, které nejsou v daných podmínkách podaného odvolání proti rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku dlužníka relevantní pro posouzení, zda je oprávněn jednat za dlužníka jako jeho jednatel (jiné jednatelské oprávnění nebylo tvrzeno). Pokud se dovolával odstoupení od smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 9.10.2015, netvrdil takové relevantní skutečnosti, které by nasvědčovaly důvodnosti odstoupení a nedoložil, že nastaly účinky odstoupení od smlouvy jeho doručením společnosti SPEKTROLIT INVEST, a.s. tím, že se dostalo do sféry vlivu společnosti SPEKTROLIT INVEST, a.s. doporučenou zásilkou, pokud doložil toliko podací lístek o odeslání doporučené zásilky.

Z toho co bylo uvedeno výše vyplývá, že Lukáš Rambousek nedoložil relevantním způsobem platnost a účinnost právního jednání, jehož se v podaném odvolání dovolával, tj. že učinil platné rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady dlužníka o odvolání Václava Kellera z funkce stávajícího jednatele dlužníka ke dni 13.7.2016 a o jmenování do funkce jednatele dlužníka Lukáše Rambouska, s účinností od 14.7.2016.

Odvolací soud ověřil z obsahu obchodního rejstříku dlužníka vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 170798 a ze sbírky listin zn. C 170798/SL10/MSPH, že rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady dlužníka ze dne 27.5.2016 rozhodl SPEKTROLIT INVEST, a.s. jako jediný společník ve společnosti dlužníka o odvolání z funkce jednatele dlužníka Lukáše Rambouska a o jmenování Dr. Václava Kellera jako jednatele dlužníka ke dni rozhodnutí. Dne 26.6.2016 byl vymazán z obchodního rejstříku dlužníka jako jednatel Lukáš Rambousek a byl zapsán jako jednatel Dr. Václav Keller tak, že dnem zániku funkce jednatele Lukáše Rambouska a vzniku funkce jednatele Dr. Václava Kellera bylo uvedeno datum 27.5.2016. Jiné údaje a listiny, vyjma usnesení insolvenčního soudu o úpadku dlužníka, jež se stalo předmětem podání odvolání Lukášem Rambouskem, nebyly do obchodního rejstříku v době rozhodování odvolacího soudu založeny. Zároveň odvolací soud posoudil, že Lukášem Rambouskem dokládané odvolání Václava Kellera z funkce jednatele ke dni 13.7.2016 a jmenování Lukáše Rambouska do funkce jednatele dlužníka s účinností od 14.7.201 nelze považovat za rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady dlužníka. Pokud dále Lukáš Rambousek doložil žalobu o určení neplatnosti rozhodnutí jediného společníka SPEKTROLIT INVEST, a.s. o odvolání Lukáše Rambouska z funkce jednatele dlužníka a o jmenování jednatele Václava Kellera ze dne 21.9.2016, odvolací soud dodává, že do pravomocného rozhodnutí soudu o podané žalobě zůstává stav zapsaný v obchodním rejstříku nezměněn, a že v době rozhodování soudu o podaném odvolání neměla podaná žaloba žádný dopad do postavení jednatelů ve společnosti dlužníka, jak bylo ověřeno z aktuálního výpisu z obchodního rejstříku.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že insolvenční řízení dlužníka bylo zahájeno dne 16.6.2016 (A-1) na návrh věřitele FinStep, s.r.o., IČO 24145211, dne 18.8.2016 (A-29) bylo insolvenčnímu soudu doručeno podání dlužníka ze dne 16.8.2016, jímž přistoupil k insolvenčnímu návrhu, navrhoval, aby byl zjištěn jeho úpadek a souhlasil s tím, aby bylo o insolvenčním návrhu rozhodnuto bez jednání z důvodu, že po proběhlém šetření nových jednatelů dlužníka a s ohledem na nespolupráci dosavadního jednatele není schopen předložit úplné seznamy svého majetku a závazků, a že nedatovaný seznam majetku a závazků, předložený v zahájeném insolvenčním řízení Lukášem Rambouskem (A-14) byl proveden a podepsán k tomu neoprávněnou osobou, je neúplný a aktiva uvedená v něm jsou nadhodnocena, a proto v podaném návrhu dlužník uvedl nový přehled majetku a závazků.

Podle § 107 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) další insolvenční návrh podaný na majetek téhož dlužníka dříve, než insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, se považuje za přistoupení k řízení. Od okamžiku, kdy takový návrh dojde insolvenčnímu soudu, u kterého probíhá řízení o původním insolvenčním návrhu, se osoba, která jej podala, považuje za dalšího insolvenčního navrhovatele.

Podle § 141 odst. 1 věty prvé IZ proti rozhodnutí o úpadku vydanému na základě insolvenčního návrhu dlužníka není odvolání přípustné.

V daném případě dlužník přistoupil k insolvenčnímu řízení dne 18.8.2016 (A-29), v řízení nebylo prokázáno, že by přistoupení dlužníka k insolvenčnímu řízení bylo učiněno osobou k tomu neoprávněnou, a jelikož není odvolání proti rozhodnutí o úpadku vydanému na základě insolvenčního návrhu dlužníka přípustné (§ 141 odst. 1 IZ), postupoval odvolací soud podle § 218 písm. b), c) o.s.ř. ve spojení s § 7 IZ a odvolání podané Lukášem Rambouskem odmítl, neboť bylo podáno někým, kdo k odvolání nebyl oprávněn, když Lukáš Rambousek nedoložil, že je jednatelem dlužníka nebo jinou osobou oprávněnou za něj jednat, a kdy odvolání směřovalo proti rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípustné.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ).

V Praze dne 14. října 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Šárka Mandáková