4 VSPH 1764/2016-B-48
KSUL 91 INS 7200/2011 4 VSPH 1764/2016-B-48

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a JUDr. Tomáše Zadražila ve věci dlužnice Petry Zadražilové, nar. 7.3.1980, bytem 407 29 Velká Bukovina 200, o odvolání insolvenčního správce Mgr. et Mgr. Milana Svobody, sídlem Děčín I., Tyršova 1434/4, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 91 INS 7200/2011-B-42 ze dne 29. srpna 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 91 INS 7200/2011-B-42 ze dne 29. srpna 2016 se v bodech II., III. výroku m ě n í tak, že se insolvenčnímu správci Mgr. et Mgr. Milanu Svobodovi určuje odměna ve výši 31.762,50 Kč včetně DPH a schvalují se jeho hotové výdaje ve výši 6.352,50 Kč; odvolání proti bodu I. výroku usnesení se o d m í t á.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem v insolvenčním řízení dlužnice Petry Zadražilové (dále jen dlužnice) vzal na vědomí splnění oddlužení dlužnice a konstatoval, že právní mocí tohoto rozhodnutí insolvenční řízení končí (bod I. výroku), schválil odměnu insolvenčního správce Mgr. et Mgr. Milana Svobody (dále jen správce) za dobu 60 měsíců trvání oddlužení v zákonné výši (bod II. výroku), uložil dlužnici povinnost zaplatit správci odměnu a hotové výdaje, včetně DPH 21 %, v částce 27.225 Kč do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení (bod III. výroku), zprostil správce funkce (bod IV. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 19.5.2011 (A-10) zjistil úpadek dlužnice a povolil její oddlužení, usnesením ze dne 30.6.2011 (B-5) schválil oddlužení plněním splátkového kalendáře, ze zprávy správce ze dne 17.8.2016 (B-41) zjistil, že za dobu trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře od července 2011 do června 2016 byly pohledávky nezajištěných věřitelů dlužníka uspokojeny ve výši 15,28 % celkové jejich výše, na odměně a hotových výdajích eviduje správce dluh v částce 27.225 Kč, včetně DPH, a že dlužnice nesplnila povinnosti stanovené schváleným splátkovým kalendářem. Ve věci postupoval insolvenční soud podle § 413 insolvenčního zákona (dále IZ) tak, že vzal splnění oddlužení na vědomí, rozhodl o odměně a nákladech správce a zprostil jej funkce. isir.justi ce.cz

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem podal správce včas odvolání, navrhoval je zrušit a věc vrátit soudu I. stupně k dalšímu řízení, a za předpokladu, že by odvolací soud nezrušil schválené oddlužení dlužnice a neprohlásil na její majetek konkurs, požádal o nepřiznání odměny a hotových výdajů v neuhrazeném rozsahu 27.225 Kč, (vč. DPH ve výši 4.725 Kč), jelikož se vůči dlužnici pravděpodobně jedná o reálně nevymahatelnou částku a fakticky znamená zápornou bilanci odvedených 4.725 Kč na DPH. Nesouhlasil s postupem soudu I. stupně a uvedl, že ve své poslední zprávě poukázal na to, že dlužnice nesplnila povinnosti vyplývající pro ni z oddlužení plněním splátkového kalendáře za předpokladu, že po dobu trvání 60 měsíců oddlužení uhradila jen 15,28 % celkové výše pohledávek nezajištěných věřitelů a správce vykazuje dluh na odměně a hotových výdajích ve výši 27.225 Kč (včetně DPH). Měl za to, že soud I. stupně měl zrušit schválené oddlužení dlužnice a prohlásit na její majetek konkurs.

Vrchní soud v Praze přezkoumal usnesení v napadeném rozsahu i řízení jemu předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 413 IZ splnění oddlužení vezme insolvenční soud na vědomí rozhodnutím, proti němuž není odvolání přípustné; právní mocí tohoto rozhodnutí insolvenční řízení končí. Současně insolvenční soud rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce.

Z citovaného ustanovení je zřejmé, že proti rozhodnutí o vzetí na vědomí splnění oddlužení není odvolání přípustné. Odvolací soud proto postupoval podle § 218 písm. c) občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) a odvolání správce proti bodu I. výroku odmítl. Zbývá dodat, že pokud soud I. stupně vzal na vědomí splnění oddlužení dlužnice, nelze již na její majetek prohlásit konkurs.

Podle § 38 odst. 1 IZ má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu. Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát (odst. 2). Vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není-li jí, ve zprávě o své činnosti. Insolvenční soud může podle okolností případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval (odst. 3). Insolvenční soud může v průběhu insolvenčního řízení rozhodnout o vyplacení zálohy odměny insolvenčnímu správci, a to i opětovně (odst. 4). Způsob určení odměny a některých hotových výdajů insolvenčního správce, jejich nejvyšší přípustnou výši a podmínky a rozsah hrazení odměny a hotových výdajů státem stanoví prováděcí právní předpis (odst. 5).

Pokud jde o odměnu a náhradu hotových výdajů správce za období 60 měsíců plnění oddlužení splátkovým kalendářem, pak má správce pravidelně nárok na jejich

úhradu podle § 38 odst. 1 IZ a § 3 písm. b) a § 7 odst. 4 vyhlášky č. 313/2007 Sb. v celkové výši 65.340 Kč. Ze zprávy správce ze dne 17.8.2016 (B-41) odvolací soud zjistil, že na odměně a hotových výdajích eviduje správce dluh v částce 27.225 Kč, včetně DPH, neboť dlužnice zaplatila na zálohách na jeho nároky dle usnesení insolvenčního soudu ze dne 30.6.2011 (B-5), jímž schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře po dobu 60 měsíců počínaje 31.7.2011, jen 38.115 Kč (platila jen po dobu 35 měsíců) sestávajících ze zaplacené zálohy na odměnu ve výši 31.762,50 Kč (35 x 750 Kč/měsíc s navýšením o 21 % DPH) a ze zaplacené zálohy na hotové výdaje ve výši 6.352,50 Kč (35 x 150 Kč/měsíc s navýšením o 21 % DPH), a zbývalo správci uhradit částku 27.225 Kč. Protože se však správce v odvolacím řízení vzdal části svých neuhrazených nároků ve výši 27.225 Kč (jak plyne z obsahu jeho odvolání), postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. usnesení soudu I. stupně změnil v napadených bodech II., III. výroku o odměně a náhradě hotových výdajů správce a v souladu s § 413 IZ ve spojení s § 38 odst. 1 IZ a podle § 3 písm. b) a § 7 odst. 4 vyhlášky č. 313/2007 Sb. tak, že je správci přiznal jen ve výši 38.115 Kč, které byly dlužnicí v průběhu splácení oddlužení plněním splátkového kalendáře správci již vyplaceny a které správce zkonzumoval.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné. Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ).

V Praze dne 17. října 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Šárka Mandáková