4 VSPH 1763/2016-A-52
KSCB 25 INS 31631/2012 4 VSPH 1763/2016-A-52

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a Mgr. Markéty Hudečkové v insolvenčním řízení dlužnice Jaroslavy anonymizovano , anonymizovano , bytem Pod Vyhlídkou 228, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov, zahájeném na návrh věřitelů a) KEMICA, s.r.o., IČO 28134109, sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, b) Milana anonymizovano , anonymizovano , bytem Borová 6, 381 01 Chvalšiny, zast. Adélou anonymizovano , anonymizovano , obecným zmocněncem, bytem 382 23 Černá v Pošumaví 7, c) CKA, s.r.o. (dříve Chapcery s.r.o.), IČO 28130502, sídlem Potoční 132, Nové Spolí, 381 01 Český Krumlov, o odvolání navrhovatelů a) a c) proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 25 INS 31631/2012-A-38 ze dne 4. srpna 2014

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 25 INS 31631/2012-A-38 ze dne 4. srpna 2014 se jen ve vztahu k navrhovateli c) CKA, s.r.o., IČO 28130502 zrušuje a řízení ohledně jeho insolvenčního návrhu se zastavuje.

II. Navrhovatel c) CKA, s.r.o., IČO 28130502 a dlužnice Jaroslava anonymizovano nemají vůči sobě právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Českých Budějovicích zamítl insolvenční návrh navrhovatelů a) KEMICA, s.r.o., IČO 28134109 (dále jen navrhovatel a/), b) Milana anonymizovano (dále jen navrhovatel b/) a c) CKA, s.r.o. (dříve Chapcery s.r.o.), IČO 28130502 (dále jen navrhovatel c/) na zjištění úpadku dlužnice Jaroslavy anonymizovano (dále jen dlužnice; bod I. výroku) a rozhodl, že se navrhovatelům náhrada nákladů insolvenčního řízení nepřiznává (bod II. výroku).

Proti tomuto usnesení podali včas odvolání navrhovatelé a) a c) (resp. za navrhovatele a/ společnost BYRON JAMES, s.r.o.), navrhovatel c) vzal však insolvenční návrh podáním ze dne 23.3.2015 (A-45), doručeným insolvenčnímu soudu dne 24.3.2015, zpět.

Podle § 129 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) může insolvenční navrhovatel vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Podle § 7 odst. 1 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro isir.justi ce.cz insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle § 222a odst. 1 o.s.ř. vezme-li žalobce (navrhovatel) za odvolacího řízení zpět návrh na zahájení řízení, odvolací soud zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu, zruší rozhodnutí soudu prvního stupně a řízení zastaví; to neplatí, bylo-li odvolání podáno opožděně nebo někým, kdo k odvolání nebyl oprávněn, anebo proti rozhodnutí, proti němuž není přípustné.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel c) vzal svůj insolvenční návrh zpět dříve, než napadené usnesení o jeho zamítnutí nabylo právní moci, postupoval odvolací soud podle § 222a odst. 1 o.s.ř., napadené usnesení jen ohledně navrhovatele c) zrušil a insolvenční řízení vůči němu zastavil; ve vztahu k navrhovateli b) nebylo napadené usnesení odvoláním jakkoli dotčeno; o odvolání navrhovatele a) bude rozhodnuto samostatným usnesením.

Výrok o náhradě nákladů řízení ve vztahu navrhovatele c) a dlužnice je odůvodněn § 146 odst. 2 věta prvá a § 224 odst. 2 o.s.ř., avšak dlužnici, jež nezavinila, že řízení muselo být zastaveno, žádné náklady nevznikly.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích , dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Praze dne 14. října 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Kavčiaková