4 VSPH 1752/2016-B-20
KSUL 43 INS 14951/2015 4 VSPH 1752/2016-B-20

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců Mgr. Markéty Hudečkové a JUDr. Tomáše Zadražila v insolvenční věci dlužnice Pavlíny anonymizovano , anonymizovano , bytem Teplice, Přítkovská 1652/1, o odvolání insolvenční správkyně JUDr. Hany Karáskové, IČO 1338161, sídlem Praha 7, Janovského 1252/20, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. srpna 2016, č.j. KSUL 43 INS 14951/2015-B-15,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. srpna 2016, č.j. KSUL 43 INS 14951/2015-B-15, se v bodě II. výroku m ě n í tak, že se insolvenční správkyni JUDr. Haně Karáskové určuje odměna a náhrada hotových výdajů v celkové výši 5.445 Kč; dlužnice je povinna zaplatit insolvenční správkyni JUDr. Haně Karáskové částku ve výši 756 Kč do 15 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem vzal na vědomí splnění oddlužení dlužnice Pavlíny anonymizovano (dále jen dlužnice, bod I. výroku), určil odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenční správkyně JUDr. Hany Karáskové (dále jen správkyně) ve výši 4.689 Kč (bod II. výroku), zprostil správkyni funkce (bod III. výroku) a přikázal plátci mzdy dlužnice JUDr. Romanu Hajnému, aby od okamžiku doručení tohoto usnesení ukončil provádění srážek ze mzdy dlužnice (bod IV. výroku).

V odůvodnění tohoto usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 6.10.2015 (A-16) zjistil úpadek dlužnice, povolil jeho řešení oddlužením a ustanovil správkyni do funkce, a že usnesením ze dne 2.2.2016 (B-6) schválil způsob oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Podáním ze dne 14.3.2016 (B-7) správkyně soudu sdělila, že dlužnice po celou dobu oddlužení řádně plnila splátkový kalendář a první měsíční splátkou v plné výši uhradila odměnu a hotové výdaje správkyně a současně uspokojila pohledávky nezajištěných věřitelů v rozsahu 100 %. Soud I. stupně proto vzal na vědomí splnění oddlužení dlužnice.

Soud I. stupně dále rozvedl, že podle prováděcí vyhlášky č. 313/2007 Sb. (dále též vyhláška) náleží správkyni dle § 3 písm. b) a § 7 odst. 4 vyhlášky za každý isir.justi ce.cz započatý kalendářní měsíc odměna ve výši 750 Kč a náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč. Proto správkyni přiznal odměnu a náhradu hotových výdajů v celkové výši 4.689 Kč včetně DPH od měsíce, kdy se stala plátkyní této daně, avšak nepřiznal jí DPH za měsíce, ve kterých správkyně plátkyní ještě nebyla. Vyšel z toho, že v usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře uložil dlužnici povinnost platit správkyni odměnu a nikoliv (jen) zálohy na odměnu, a že by bylo v rozporu s legitimním očekáváním dlužnice , pokud by se správkyně stala plátkyní DPH např. až v 55. měsíci trvání oddlužení a dlužnici by vznikl závazek uhradit správkyni doplatek DPH. Závěrem rozvedl, že přestože správkyně vyúčtovala své hotové výdaje tak, že požadovala částku 1.490,72 Kč jako náhradu cestovného a poštovného, přiznal jí soud I. stupně náhradu hotových výdajů za použití paušálu ve výši 150 Kč měsíčně, neboť ta již kryje veškeré náklady správkyně spojené s tímto řízením.

Jen proti bodu II. výroku usnesení se správkyně včas odvolala (B-16) a požadovala, aby jej odvolací soud změnil tak, že jí určí odměnu a náhradu hotových výdajů v celkové výši 5.445 Kč včetně DPH i za období, kdy ještě nebyla její plátkyní. Namítala, že se ke dni 1.2.2016 stala povinnou plátkyní DPH a o této skutečnosti insolvenční soud také informovala. Akcentovala, že jednotlivé platby dlužnice mají povahu záloh na odměnu, které se vyúčtovávají na konci oddlužení rozhodnutím, jímž se určuje konečná výše odměny. Dovolávala se právních závěrů vyjádřených v usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 10.6.2014, č.j. 1VSOL 30/2014-B-25, dle nichž má nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů včetně DPH, neboť za rozhodný okamžik pro zdanitelné plnění je třeba považovat až pravomocné přiznání těchto plateb správkyni.

Vrchní soud v Praze dle § 212 a § 212a o.s.ř. přezkoumal usnesení v napadeném rozsahu i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 38 IZ má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem DPH, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu (odstavec 1). Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát, nejvýše však do 50.000 Kč na odměně insolvenčního správce a 50.000 Kč na náhradě hotových výdajů insolvenčního správce (odstavec 2). Vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není-li jí, ve zprávě o své činnosti. Insolvenční soud může podle okolností případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval (odstavec 3). Insolvenční soud může v průběhu insolvenčního řízení rozhodnout o vyplacení zálohy odměny a hotových výdajů insolvenčnímu správci, a to i opětovně (odstavec 4). Insolvenční správce odvolaný z funkce nebo zproštěný funkce v průběhu insolvenčního řízení provede vyúčtování odměny a hotových výdajů ve zprávě o své

činnosti; pro projednání této zprávy platí přiměřeně § 304. Umožňuje-li to stav insolvenčního řízení, rozhodne insolvenční soud o schválení této zprávy již v jeho průběhu; jde-li o hotové výdaje insolvenčního správce, náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty a vyúčtování vyplacených záloh, učiní tak bez zbytečného odkladu po projednání zprávy. Proti rozhodnutí o schválení takové zprávy mohou podat odvolání insolvenční správce, který zprávu podal, ustanovený insolvenční správce a věřitelé a dlužník, jejichž námitkám proti této zprávě nebylo vyhověno (odstavec 5). Způsob určení odměny a některých hotových výdajů insolvenčního správce a způsob jejich úhrady státem stanoví prováděcí právní předpis (odstavec 6).

Podle § 21 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je plátce povinen daň přiznat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon nestanoví jinak. Plátce daň uvádí v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém mu vznikla povinnost přiznat daň. Podle § 21 odst. 4 písm. a) cit. zák. při poskytnutí služby se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem jejího poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu s výjimkou splátkového nebo platebního kalendáře nebo dokladu na přijatou úplatu, a to tím dnem, který nastane dříve.

Podle § 3 písm. b) vyhlášky náleží správkyni odměna při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře. Podle § 7 odst. 4 vyhlášky náleží správkyni v souvislosti s výkonem její činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře.

V daném případě soud I. stupně přiznal správkyni odměnu za období od října 2015 do února 2016, tj. za 5 měsíců trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře ve výši 3.907,50 Kč (4 x 750 Kč bez DPH + 1 x 907,50 Kč s DPH) a náhradu hotových výdajů ve výši 781,50 Kč (4 x 150 Kč bez DPH + 1 x 181,50 Kč s DPH), celkem tedy 4.689 Kč. Soud I. stupně však k přiznaným nárokům správkyně nesprávně určil DPH, neboť rozhodnou skutečností zde není okamžik, kdy se-v průběhu řízení -správkyně stala plátkyní DPH, nýbrž okamžik, ve kterém došlo ke zdanitelnému plnění, čímž se v poměrech insolvenčního řízení rozumí až vydání rozhodnutí, jímž je určena výše odměny a hotových výdajů insolvenčního správce, což se pravidelně děje v konkursu usnesením o schválení konečné zprávy a vyúčtování odměny a výdajů správce (§ 304 odst. 4 písm. a/ IZ), v reorganizaci usnesením o odměně správce a jeho nákladech (§ 364 odst. 3 IZ) a v oddlužení usnesením o vzetí na vědomí splnění oddlužení (§ 413 IZ). Na věci nemění ničeho okolnost, že správkyně v průběhu insolvenčního řízení uspokojovala své nároky zálohově podle § 168 odst. 3 IZ, neboť jejich výše byla postavena najisto (definitivně) až napadeným usnesením, a ani to, jak soud I. stupně v usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře formuloval výrok o úhradě odměny a hotových výdajů správkyně. Protože v té době již byla správkyně plátcem DPH, soud I. stupně pochybil, když k (celým) jejím nárokům nepřipočetl DPH, avšak učinil tak pouze u měsíce února 2016, v němž se správkyně stala plátkyní DPH. Správkyně je povinna DPH odvést podle zvláštního právního předpisu (§ 38 odst. 1 IZ ve spojení se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Správně tedy měl soud I. stupně správkyni přiznat odměnu za 5 měsíců ve výši 3.750 Kč (5 x 750 Kč) a náhradu hotových výdajů za tyto měsíce ve výši ve výši 750 Kč (5 x 150 Kč), vše s připočtením 21 % DPH ve výši 945, tedy celkem částku 5.445 Kč (blíže k tomu viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3.11.2015, sp. zn. KSPH 41 INS 521/2010, 4 VSPH 1951/2015 nebo usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 10.6.2014, č.j. KSOS 8 INS 9278/2011, 1 VSOL 30/2014-B-25, na něž správkyně správně poukazovala).

Na základě těchto svých zjištění a veden závěry vyjádřenými shora dospěl odvolací soud k závěru, že odvolání bylo podáno důvodně, neboť správkyni vznikl nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů v celkové výši 5.445 Kč včetně DPH, z nichž bylo podle splátkového kalendáře zapraveno jen 4.689 Kč. Protože v insolvenčním řízení dlužnice nesložila zálohu na náklady insolvenčního řízení (§ 108 IZ), z níž by je bylo lze uspokojit, je na dlužnici, aby správkyni doplatila schodek ve výši 756 Kč. Povinnost k úhradě této částky tak odvolací soud uložil dlužnici výrokem tohoto usnesení.

Na základě svých zjištění a veden názory vyjádřenými shora odvolací soud postupoval podle § 220 odst. 1 písm. a) o.s.ř. a usnesení v napadeném bodě II. výroku změnil ve výroku uvedeným způsobem.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné. Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ).

V Praze dne 21. října 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Šárka Mandáková