4 VSPH 174/2016-B-27
KSPH 66 INS 11458/2014 4 VSPH 174/2016-B-27

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a Mgr. Markéty Hudečkové v insolvenčním řízení dlužníka MASNA Příbram, s.r.o., IČO 61675393, sídlem Příbram III., Jinecká 315, zast. Mgr. Martinem Kainem, advokátem, sídlem Praha 5, Nádražní 58/110, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 23. listopadu 2015, č.j. KSPH 66 INS 11458/2014-B-9

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 23. listopadu 2015, č.j. KSPH 66 INS 11458/2014-B-9 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Praze ustanovil v insolvenčním řízení dlužníka MASNA Příbram, s.r.o. (dále jen dlužník) oddělenou insolvenční správkyní JUDr. Danielu Urbanovou (dále též oddělená správkyně), a to zejména pro přezkum pohledávek věřitele Příbramská uzenina, a.s. a pro jednání v soudních sporech vedených mezi dlužníkem a věřitelem.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 26.8.2015 (A-89) byl zjištěn úpadek dlužníka, na jeho majetek byl prohlášen konkurs a insolvenční správkyní byla ustanovena Mgr. Monika Cihelková, jež vykonává tuto funkci též u věřitele Příbramská uzenina, a.s., jenž tvořil s dlužníkem koncernové uspořádání. Proto postupoval podle § 34 insolvenčního zákona (dále jen IZ), který citoval, a v tomto řízení ustanovil oddělenou správkyni.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal (B-19) s tím, že ustanovení předběžné správkyně je předčasné, neboť o jeho konkursu nebylo definitivně rozhodnuto, protože podal dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9.11.2015, č.j. 4 VSPH 1863/2015-A-106.

Oddělená správkyně ve vyjádření k odvolání zejména uvedla (B-21), že její ustanovení bylo na místě, neboť Mgr. Monika Cihelková jako insolvenční správkyně věřitele Příbramská uzenina, a.s. přihlásila do insolvenčního řízení dlužníka pohledávky, jež by měla přezkoumat právě oddělená správkyně.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení soudu I. stupně včetně řízení, které jeho vydání předcházelo, a aniž v souladu s § 94 odst. 2 písm. c) IZ nařizoval jednání, dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 34 IZ je-li insolvenční správce vyloučen z některých úkonů pro svůj poměr jen k některému z dlužníkových věřitelů nebo jen k některému ze zástupců dlužníkových věřitelů a není-li se zřetelem k charakteru pohledávky dlužníkova věřitele a jeho postavení v insolvenčním řízení důvod pochybovat, že tento vztah ovlivní celkový způsob výkonu práv a povinností insolvenčního správce, může insolvenční soud ustanovit pro tyto úkony odděleného insolvenčního správce (odst. 1). Je-li insolvenční správce vyloučen z některých úkonů proto, že mohou odporovat společnému zájmu věřitelů v insolvenčním řízení, ve kterém byl rovněž ustanoven insolvenčním správcem, ustanoví insolvenční soud pro tyto úkony odděleného insolvenčního správce vždy (odst. 2).

Odvolací soud z insolvenčního rejstříku ověřil, že Mgr. Monika Cihelková vykonává funkci insolvenční správkyně u věřitele Příbramská uzenina, a.s. i u dlužníka a měla by na zvláštním přezkumném jednání přezkoumat pohledávky tohoto věřitele, jež za něho přihlásila. Odvolací zastává názor, že postup soudu I. stupně byl zcela v souladu s § 32 odst. 2 IZ, neboť je vyloučeno, aby pohledávky věřitele přezkoumávala stejná osoba, jež je za něho přihlásila. Soud I. stupně proto nepochybil, když v souladu s opatřením předsedkyně Krajského soudu v Praze ze dne 6.11.2015 (B-6) ustanovil v insolvenčním řízení dlužníka oddělenou správkyní JUDr. Danielu Urbanovou pro ty úkony, z nichž je Mgr. Monika Cihelková vyloučena pro její poměr k věřiteli Příbramská uzenina, a.s.

Dlužník se mýlí v úsudku, že by takový postup soudu I. stupně byl předčasný jen proto, že o jeho konkursu nebylo údajně definitivně rozhodnuto, neboť podal dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9.11.2015, č.j. 4 VSPH 1863/2015-A-106. Je tomu tak především proto, že citované usnesení odvolacího soudu je pravomocné, vykonatelné a účinné, neboť podané dovolání nemá žádných odkladných účinků a s přezkumem přihlášených pohledávek věřitele Příbramská uzenina, a.s. nemá jakoukoliv souvislost.

Proto odvolací soud postupoval podle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako ve výroku věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 29. ledna 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v . r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková