4 VSPH 1738/2016-B-37
KSPL 56 INS 28023/2012 4 VSPH 1738/2016-B-37

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a ze soudců Mgr. Markéty Hudečkové a JUDr. Alexandry Jiříčkové v insolvenční věci dlužníka Karla anonymizovano , anonymizovano , bytem Bečov nad Teplou, Nová Ves 196, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 22. srpna 2016, č.j. KSPL 56 INS 28023/2012-B-26,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 22. srpna 2016, č.j. KSPL 56 INS 28023/2012-B-26, se v bodech I., II. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Plzni zrušil oddlužení dlužníka Karla anonymizovano (dále jen dlužník; bod I. výroku), na majetek dlužníka prohlásil konkurs (bod II. výroku), jenž bude projednáván jako nepatrný (bod III. výroku), a insolvenčnímu správci JUDr. Michalu Krejčímu (dále jen správce) uložil, aby ve lhůtě 10 dnů, předložil zprávu o hospodářské situaci dlužníka (bod IV. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 22.1.2013 (B-4) schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a vyhověl návrhu dlužníka na stanovení nižších měsíčních splátek ve výši 11.000,-Kč na základě předpokladu, že nezajištění věřitelé budou uspokojeni ze 100 %. Ze zprávy správce zjistil, že splátka ve výši 11.000,-Kč byla uhrazena pouze za měsíc únor 2013, když následně byly splátky hrazeny již jen nepravidelně. Dne 11.4.2014 sdělil dlužník soudu, že celá situace vznikla nedopatřením a přislíbil ji napravit a že si zajistil další příjem ze smlouvy o důchodu ze dne 29.5.2014 na částku 3.700,-Kč měsíčně (B-10). Z dalších zpráv správce zjistil, že očekávaná míra uspokojení nezajištěných věřitelů činila k lednu 2015 (24. měsíc plnění splátkového kalendáře) jen cca 11,35 %. Dne 22.3.2015 dlužník sdělil, že plátce důchodu zasílal nedopatřením na účet majetkové podstaty nižší splátku, a že vše doplatí. Na výzvu soudu I. stupně ze dne 20.8.2015, aby dlužník předložil přehledy svých příjmů a zajistil si plnění ze smlouvy o důchodu, dlužník nereagoval. Na jednání konanému dne 20.1.2016 dlužník žádal, aby splátkový kalendář ještě nebyl rušen, neboť od 11.1.2016 nastoupil do zaměstnání v SRN a měsíční splátky bude hradit řádně; dle sdělení správce činila aktuální výše plnění splátkového kalendáře 11,16 %, přičemž aby dlužník dostál zákonným požadavkům oddlužení, musela by činit minimální měsíční splátka 6.122,-Kč počínaje lednem 2016, s čímž byl dlužník srozuměn. Proto soud I. stupně uložil dlužníku, aby hradil měsíční splátku alespoň ve výši 6.200,-Kč s tím, že pokud tato částka nebude pravidelně hrazena na účet majetkové podstaty, schválené oddlužení zruší. Usnesením ze dne 27.1.2016 změnil soud I. stupně splátkový kalendář tak, že zrušil nižší výši splátek, neboť dlužník již nesplňoval zákonné podmínky uspokojení nezajištěných věřitelů do výše 50 %, a dlužníka poučil o tom, že je třeba dorovnat deficit splátek. Z dalších zpráv správce soud I. stupně zjistil, že dlužník uhradil k dubnu 2016 částku 12.400,-Kč a do 12.8.2016 pouze částku 5.200,-Kč, že očekávaná míra uspokojení vychází na 11,55 %, a že od počátku plnění splátkového isir.justi ce.cz kalendáře, tedy od února 2013 do srpna 2016, uhradil dlužník jen 41.506,90 Kč, což činí jen 8,08 % celkové výše zjištěných nezajištěných pohledávek.

Soud I. stupně citoval zejména § 418 insolvenčního zákona (dále jen IZ), dle něhož věc posuzoval, se závěrem, že dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, a že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, když dlužník nehradí pravidelné měsíční splátky věřitelům ani zálohy na odměnu a náhradu hotových výdajů správci, když pravidelně nepředkládá zprávy a přehledy svých příjmů tak, jak vyplývá z § 412 odst. 1 písm. d) IZ, když se dobrovolně vzdal části svého příjmu dohodou uzavřenou s Věrou Čadovou (plátcem důchodu) a když nehradí ani minimální měsíční splátku, k níž se zavázal při jednání konaném dne 20.1.2016. Proto soud I. stupně postupoval podle § 418 odst. 1 písm. a), b) IZ, schválené oddlužení zrušil a na majetek dlužníka prohlásil konkurs, jenž bude projednáván jako nepatrný podle § 314 odst. 1 písm. a) IZ.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se dlužník včas odvolal (B-27) a požadoval přezkoumání věci a stanovení měsíčních splátek tak, aby mohl doplatit za zbylých 24 měsíců oddlužení minimálně 30 % hodnoty pohledávek nezajištěných věřitelů. Vysvětloval obtíže spojené se svým zaměstnáním, že ho zaměstnavatel vyplácel jen tak, jak to uznal za vhodné, že byl nucen podat výpověď, že je prozatím ještě vedený v evidenci úřadu práce, že má čistý měsíční příjem ve výši 10.000,-Kč a má uzavřenou smlouvou o důchodu s Věrou Čadovou na částku 3.700,-Kč měsíčně. K tomu připojil dohodu o provedení práce ze dne 24.8.2016 a záznam z jednání Úřadu práce ČR-krajská pobočka v Karlových Varech s uchazečem o zaměstnání ze dne 2.9.2016.

Na výzvu odvolacího soudu ze dne 15.9.2016 (B-31), jež byla dlužníkovi doručena dne 19.9.2016, aby sdělil, zda souhlasí s tím, aby o jeho odvolání bylo rozhodnuto bez nařízení jednání s poučením, že pokud se nevyjádří, bude odvolací soud předpokládat, že s takovým postupem řízení souhlasí (§ 101 odst. 4 o.s.ř.), a aby dlužník předložil veškeré listiny, z nichž bude patrné, že je schopen plnit na oddlužení celkovou částku nejméně ve výši 6.200,-Kč měsíčně nebo zcela zapravit dosavadní schodek v plnění splátkového kalendáře ve výši 47.441,27 Kč, reagoval dlužník toliko sdělením (B-35): souhlasím s podmínkami usnesení ze dne 15.9.2016 a po domluvě s insolvenčním správcem, který mi vypočítal výši měsíční insolvenční splátky ve výši 8.500,-Kč počínaje od října 2016 tak, abych mohl po zbytek měsíců co mi v oddlužení ještě zbývá uhradit dluh, který mi vznikl a splnil tak minimálně 30 % ze svých nezajištěných závazků .

Správce souhlasil s projednáním věci bez nařízení jednání (B-32).

Vrchní soud v Praze, proto aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 3 IZ), přezkoumal usnesení v napadeném rozsahu i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 418 IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník (odst. 1). Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odstavce 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (odst. 2). Insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou-li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr (odst. 3). Rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (odst. 4). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 4 (odst. 5).

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud ověřil správnost všech rozhodných skutečností, na nichž soud I. stupně vystavěl napadené usnesení, tedy především to, že dlužník řádně neplní splátky pro oddlužení a nepředkládá přehledy svých příjmů, a že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné vůbec splnit. Lze tedy uzavřít, že si soud I. stupně si pro své rozhodnutí opatřil dostatek důkazů, skutkový stav zjistil správně a úplně a po právní stránce věc rovněž správně posoudil. Za takové situace nelze soudu I. stupně důvodně vytýkat, že schválené oddlužení zrušil a na majetek dlužníka prohlásil konkurs; v podrobnostech tak lze dlužníka pro stručnost odkázat na odůvodnění napadeného usnesení.

Nad zjištění soudu I. stupně shledal též odvolací soud z aktuální zprávy správce ze dne 26.9.2016 (B-32), že za celou dobu plnění oddlužení (od února 2013 do srpna 2016) bylo na pohledávky nezajištěných věřitelů v celkové výši 513.573,60 Kč uhrazeno jen 41.506,90 Kč, tj. 8,08 % jejich hodnoty, že očekávaná míra jejich uspokojení vychází na 11,02 %, že dlužník od své poslední splátky ze dne 25.4.2016 ve výši 5.200,-Kč neposlal již žádnou další splátku. Celkový schodek v plnění oddlužení tak činí k září 2016 již 76.924,29 Kč, z čehož 71.479,29 Kč je výpadek plnění vůči nezajištěným věřitelům a 5.445,-Kč je výpadek plnění na zálohách na odměnu a hotové výdaje správce.

Za situace, kdy dlužník ničím nezpochybnil správnost napadeného usnesení ani shora uvedená zjištění odvolacího soudu, když nezapravil schodek v plnění oddlužení ve výši 76.924,29 Kč, když neobnovil měsíční splátky ani v minimální výši 6.200,-Kč a když nepředložil žádné přehledy svých příjmů, k čemuž byl povinen 2x ročně vždy 15.3. a 19.9. (§ 412 odst. 1 písm. b/ IZ), je věcně správný závěr soudu I. stupně, že jsou dány důvody pro zrušení oddlužení podle § 418 odst. 1 písm. a), b) IZ.

Odvolací soud proto usnesení v napadených bodech I., II. výroku podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ); lhůta k podání dovolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Praze dne 12. října 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková