4 VSPH 1735/2016-B-48
KSCB 25 INS 15746/2015 4 VSPH 1735/2016-B-48

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a JUDr. Tomáše Zadražila v insolvenční věci dlužníka Mgr. Ing. Pavla anonymizovano , anonymizovano , IČO 41921305, bytem Jindřichův Hradec, Arch. Teplého 764, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 5. srpna 2016, č.j. KSCB 25 INS 15746/2015-B-38,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Českých Budějovicích vyslovil souhlas s tím, aby insolvenční správce JUDr. Filip Punda (dále jen správce) vydal zajištěnému věřiteli Česká spořitelna, a.s. (dále jen zajištěný věřitel) výtěžek zpeněžení pozemku p.č. st. 2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 236 m2, jehož součástí je budova č.p. 16, rodinný dům, a pozemku p.č. 7, zahrada, o výměře 1238 m2, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, na LV č. 130, pro k.ú. Zdešov a obec Jarošov nad Nežárkou (dále jen nemovitosti) ve výši 312.597,28 Kč (bod I. výroku), přiznal správci zálohu na odměnu z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění ve výši 34.041,84 Kč, vč. DPH (bod II. výroku) a uložil správci povinnost vydat výtěžek zpeněžení zajištěnému věřiteli do 15 dnů od právní moci rozhodnutí, dále zapsat do upraveného seznamu přihlášených pohledávek, jaká částka byla vyplacena zajištěnému věřiteli a do 30 dnů od právní moci rozhodnutí podat soudu písemnou zprávu o vydání výtěžku zpeněžení a předložit upravený seznam přihlášených pohledávek (bod III. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 2.11.2015 (B-6) schválil oddlužení dlužníka zpeněžením majetkové podstaty, a že podáním ze dne 12.7.2016 požádal správce soud o vyslovení souhlasu s vydáním výtěžku zpeněžení nemovitostí zajištěnému věřiteli. Uvedl, že námitky proti správcovu návrhu žádný z oprávněných účastníků nepodal a citoval ustanovení § 398 odst. 2 a § 298 insolvenčního zákona (dále jen IZ), dle nichž věc posuzoval, se závěrem, že přihlášená pohledávka věřitele dosahuje výše 312.597,28 Kč a byla zajištěna nemovitostmi zpeněženými ve výši 835.000 Kč. Soud I. stupně shledal provedené vyúčtování správce správným, a vyslovil tak souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení ve výši 312.597,28 Kč zajištěnému věřiteli.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil v bodě I. výroku tak, že zajištěnému isir.justi ce.cz věřiteli vydá částku 156.298,64 Kč a v bodě II. výroku tak, že se správci záloha na odměnu z výtěžku zpeněžení nepřiznává. Zejména namítal, že závazek za zajištěným věřitelem je společným závazkem jeho a jeho bývalé manželky Bc. Jany Novákové a proto se domnívá, že není dán důvod k tomu, aby jej nesl sám. Nesouhlasil proto s výší částky, která má být zajištěnému věřiteli vyplacena a ani s částkou, představující odměnu správce určenou z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění, neboť se domníval, že mu již byla povinnost k úhradě zálohy na odměnu a náhradu hotových výdajů správce uložena usnesením ze dne 6.8.2015 ve výši 900 Kč měsíčně.

Vrchní soud v Praze dle § 212 a § 212a o.s.ř. přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a aniž dle § 94 odst. 2 písm. c) IZ nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 298 insolvenčního zákona (dále jen IZ) mají zajištění věřitelé právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna (odst. 1). Výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením podle odstavce 4, nestanoví-li insolvenční soud jinak, a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce, vydá insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu zajištěnému věřiteli (odst. 2). Proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 mohou ostatní věřitelé a dlužník podat námitky do 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku; k později podaným námitkám se nepřihlíží. K projednání včas podaných námitek nařídí insolvenční soud do 30 dnů jednání, při kterém rozhodne o tom, zda návrhu insolvenčního správce vyhoví (odst. 3). V následujících odstavcích řeší toto ustanovení nesplnění povinnosti zajištěného věřitele dle § 157 odst. 1 IZ uhradit polovinu odměny a hotových výdajů uhrazených znalci odpočtem této částky od výtěžku zpeněžení (odst. 4) a vylučuje aplikaci odstavce 2 v případě, že zajištěný věřitel splnil povinnost dle § 230 odst. 3 IZ nést ze svého náklady spojené s provedením pokynů směřujících k řádné správě věci, práva, pohledávky nebo majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky (odst. 5). Rozhodnutí o návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 se doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, zajištěnému věřiteli, jemuž má být výtěžek vydán, a věřitelům, kteří proti němu podali námitky; jen tyto osoby mohou proti rozhodnutí podat odvolání (odst. 7).

Ze shora citovaných ustanovení je zřejmé, že legitimaci k podání odvolání proti usnesení, jímž soud I. stupně vyslovil souhlas s návrhem správce na vydání výtěžku zpeněžení, mají z účastníků insolvenčního řízení (dle § 14 odst. 1 IZ jsou účastníky insolvenčního řízení dlužník a věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku), jen ti z nich, kteří proti návrhu správce včas brojili svými námitkami. Opačný výklad, dle něhož by měl legitimaci k odvolání i dlužník, jenž by proti návrhu správce nepodal žádné námitky, by byl dle názoru odvolacího soudu v rozporu se zásadami insolvenčního řízení, jež musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů. Ostatně stejná konstrukce se pravidelně prosazuje též při projednání a schvalování konečné zprávy (§ 304 IZ), když legitimaci k podání odvolání proti usnesení o schválení konečné zprávy mají jen věřitelé a dlužník, jejichž námitkám nebylo vyhověno, přičemž v posuzované věci není

žádný důvod se od ní odchylovat ani v případě usnesení, jímž insolvenční soud vyslovil souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli.

Jinak řečeno, odvolání proti rozhodnutí, jímž soud I. stupně vyslovil souhlas s návrhem správce na vydání výtěžku zpeněžení, mohou podat jen věřitelé a dlužník, jejichž námitkám nebylo vyhověno.

Z insolvenčního spisu odvolací soud ověřil, že usnesením ze dne 6.8.2015 (A-8) byl zjištěn úpadek dlužníka a bylo povoleno jeho řešení oddlužením, že dne 12.7.2016 (B-32) podal správce insolvenčnímu soudu návrh na vyslovení souhlasu s vydáním výtěžku zpeněžení nemovitostí, o němž insolvenční soud vyrozuměl účastníky řízení vyhláškou uveřejněnou v insolvenčním rejstříku dne 13.7.2016 (B-33) s poučením, že ve lhůtě 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu lze proti němu podat námitky podle § 298 odst. 3 IZ. Nicméně dlužník námitky proti návrhu správce v zákonem stanovené lhůtě nepodal, odvolání proti tomuto rozhodnutí tak podat nemohl.

Protože odvolání proti napadenému usnesení podala osoba, jež k tomu není oprávněna, odvolací soud postupem podle § 218 písm. b) o.s.ř. odvolání dlužnice odmítl.

Nad rámec tohoto rozhodnutí odvolací soud doplňuje, že to, jak si dlužník spolu se svou bývalou manželkou vypořádali zaniklé společné jmění manželů, jejich věřitele nijak nezavazuje, neboť vypořádáním jmění nesmí být dotčeno právo třetí osoby a vypořádání dluhů má účinky jen mezi manžely (§ 150 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění platném do 31.12.2013; srov. též § 737 odst. 1 zák. č. 89/2012, Sb., nového občanského zákoníku účinného od 1.1.2014).

Co se týče zálohy, tak usnesením ze dne 6.8.2015 (A-8), kterým byl zjištěn úpadek dlužníka a bylo povoleno jeho řešení oddlužením, byla dlužníkovi uložena povinnost k úhradě zálohy na odměnu správce a na náhradu jeho hotových výdajů v paušální výši 900 Kč, a to jen za každý započatý kalendářní měsíc ode dne vydání tohoto rozhodnutí do doby než nastanou účinky schválení oddlužení nebo prohlášení konkursu nebo usnesení, kterým se insolvenční řízení končí. Účinky schválení oddlužení nastaly v souladu s § 408 odst. 1 a § 245 IZ zveřejněním rozhodnutí o schválení oddlužení dlužníka v insolvenčním rejstříku, tj. dne 2.11.2015 (B-6). Záloha na odměnu přiznaná správci z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění ve výši 34.041,84 Kč včetně DPH pak byla správně vyměřena podle § 1 odst. 2 vyhlášky č. 313/2007 Sb.; ostatně proti rozhodnutí o vyplacení zálohy na odměnu správce není odvolání přípustné (§ 11 odst. 1, § 38 odst. 4 a § 91 IZ).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 14. září 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Mandáková