4 VSPH 1721/2016-B-18
KSLB 57 INS 8821/2016 4 VSPH 1721/2016-B-18

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Markéty Hudečkové a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Tomáše Zadražila v insolvenční věci dlužníka Lukáše anonymizovano , anonymizovano , bytem Vnější 1391, Liberec 30, o odvolání insolvenčního správce Euroinsolvence v.o.s., IČO 29024382, sídlem Nábřeží 599, Zlín, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci č.j. KSLB 57 INS 8821/2016- B-11 ze dne 9. srpna 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci č.j. KSLB 57 INS 8821/2016-B-11 ze dne 9. srpna 2016 se z r u š u j e věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci schválil zprávu odvolané insolvenční správkyně JUDr. Mgr. Martiny Jinochové Matyášové (dále jen odvolaná správkyně; bod I. výroku), určil její odměnu ve výši 17.545,-Kč včetně DPH (bod II. výroku) a přiznal jí náhradu hotových výdajů ve výši 846,01 Kč (bod III. výroku).

V odůvodnění soud prvního stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 24.5.2016 (A-9) zjistil úpadek dlužníka Lukáše anonymizovano (dále jen dlužník), povolil jeho řešení oddlužením a ustanovil odvolanou správkyni, která byla následně na schůzi věřitelů odvolána, nového insolvenčního správce Euroinsolvence, v.o.s. (dále jen správce), což soud potvrdil usnesením ze dne 19.7.2016 (B-7). Konstatoval, že podáním doručeným mu dne 20.7.2016 (B-6) odvolaná správkyně vyúčtovala odměnu a náhradu za hotové výdaje částkou 17.545,-Kč včetně DPH, a to za dobu dvou měsíců od zjištění úpadku do schválení oddlužení v paušální výši 1.815,-Kč včetně DPH, za přezkoumání 4 přihlášek zařazených k přezkumnému jednání částku 4.000,-Kč, dále si vyúčtovala odměnu za činnost v celkové délce trvání 9 hod. v sazbě 1.000,-Kč za hod, tj. částka 10.890,-Kč včetně DPH a hotové výdaje ve výši 846,01 Kč. Citoval § 38 odst. 1 větu první insolvenčního zákona (dále jen IZ), § 3 písm. b), § 6 odst. 1, § 7 odst. 4 vyhlášky č. 313/2007 Sb. (dále jen vyhláška) a vyúčtovanou odměnu považoval za přiměřenou délce doby, ale především rozsahu a náročnosti vykonané činnosti, a proto ji i náhradu hotových výdajů schválil.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci (jen proti bodu II. výroku) se správce včas odvolal (B-12) a navrhoval, aby jej odvolací soud změnil, a určil odměnu odvolané správkyně v rozpětí 10-15 % z celkové odměny správce v tomto řízení. Měl za to, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Argumentoval, že v případě řešení úpadku oddlužením odvolaná správkyně nemá dle § 2a a § 3 vyhlášky nárok na odměnu za přezkoumání přihlášek pohledávek věřitelů, tedy neměl za důvodný nárok odvolané správkyně isir.justi ce.cz na odměnu ve výši 4.000,-Kč z tohoto titulu. Nesouhlasil, že by odvolané správkyni měla náležet odměna za její činnost ve výši 1.000,-Kč/hod. Za přiměřenou by považoval odměnu ve výši 10-15 % z celkové odměny správce.

Odvolaná správkyně ve vyjádření ze dne 1.9.2016 (B-14) zpochybnila aktivní legitimaci správce k rozhodování o její odměně, domnívala se, že účastníky řízení o stanovení její odměny jsou navrhovatel, dlužník a ona, a že správce nemá vůči ní žádnou působnost, než právo na převzetí dokumentace. Napadené usnesení považovala za věcně správné, opřené o legitimní kritéria. Objasňovala, jakou činnost v období po zjištění úpadku dlužníka do doby schválení jeho oddlužení vykonala, a jakou činnost vykonává správce. Upozornila na převolby insolvenčních správců v řízeních. Navrhovala, aby odvolací soud odmítnul odvolání z důvodu nedostatku procesní legitimace správce, popř. aby odvolací soud napadené usnesení potvrdil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení a řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 38 odst. 5 IZ insolvenční správce odvolaný z funkce nebo zproštěný funkce v průběhu insolvenčního řízení provede vyúčtování odměny a hotových výdajů ve zprávě o své činnosti; pro projednání této zprávy platí přiměřeně § 304. Umožňuje-li to stav insolvenčního řízení, rozhodne insolvenční soud o schválení této zprávy již v jeho průběhu; jde-li o hotové výdaje insolvenčního správce, náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty a vyúčtování vyplacených záloh, učiní tak bez zbytečného odkladu po projednání zprávy. Proti rozhodnutí o schválení takové zprávy mohou podat odvolání insolvenční správce, který zprávu podal, ustanovený insolvenční správce a věřitelé a dlužník, jejichž námitkám proti této zprávě nebylo vyhověno.

Podle § 304 IZ Insolvenční soud přezkoumá konečnou zprávu insolvenčního správce a jeho vyúčtování a odstraní po slyšení insolvenčního správce chyby a nejasnosti v ní obsažené (odst. 1). O konečné zprávě insolvenčního správce po její úpravě uvědomí insolvenční soud účastníky řízení tím, že ji zveřejní vyhláškou. Současně je uvědomí o tom, že do 15 dnů od zveřejnění konečné zprávy v insolvenčním rejstříku mohou proti ní podat námitky; námitky se podávají u insolvenčního soudu dvojmo s tím, že jedno vyhotovení se doručuje insolvenčnímu správci k vyjádření (odst. 2). K projednání konečné zprávy insolvenčního správce a jeho vyúčtování nařídí insolvenční soud jednání. Termín a místo tohoto jednání zveřejní insolvenční soud vyhláškou; předvolání k tomuto jednání insolvenční soud zvlášť doručí insolvenčnímu správci, dlužníku, věřitelům a státnímu zastupitelství, kteří podali námitky proti konečné zprávě, a věřitelskému výboru (odst. 3). Na jednání o konečné zprávě a vyúčtování insolvenčního správce projedná insolvenční soud námitky, které byly proti ní vzneseny. Na základě toho rozhodne buď tak, že a) schválí předloženou konečnou zprávu a vyúčtování, nejsou-li námitky vůči nim důvodné, b) nařídí doplnění nebo změnu konečné zprávy nebo vyúčtování, jestliže shledá, že některé z námitek proti nim jsou důvodné, avšak nemění její základní obsah, c) odmítne přijmout konečnou zprávu, shledá-li že námitky proti ní vznesené důvodně zpochybňují zprávu jako celek; v tomto případě uloží insolvenčnímu správci, aby předložil novou konečnou zprávu ve lhůtě, kterou určí (odst. 4). Nebyly-li podány námitky proti konečné zprávě, může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 4 i bez nařízení jednání (odst. 5). Rozhodnutí podle odstavců 4 a 5 doručí insolvenční soud insolvenčnímu správci, dlužníku a věřitelům, o jejichž námitkách bylo rozhodováno. Odvolání proti těmto rozhodnutím mohou podat insolvenční správce a věřitelé a dlužník, jejichž námitkám nebylo vyhověno (odst. 6).

Odvolací soud ze spisu zjistil, že odvolaná správkyně podala dne 20.7.2016 zprávu o své činnosti a vyúčtovala odměnu a hotové výdaje za období výkonu funkce.

Toto podání bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 21.7.2016 (B-6), nicméně soud prvního stupně důsledně nepostupoval podle § 304 odst. 2 IZ. O zprávě o činnosti odvolané správkyně a jejím vyúčtování odměny a hotových výdajů za období výkonu její funkce měl soud uvědomit účastníky řízení tím, že zprávu zveřejní vyhláškou, ve které je vyrozumí o tom, že do 15 dnů od zveřejnění zprávy v insolvenčním rejstříku mohou proti ní podat námitky. Až v případě, že by proti této zprávě nebyly podány žádné námitky, mohl by jí soud prvního stupně schválit bez nařízení jednání usnesením. Avšak soud prvního stupně o zprávě odvolané správkyně ze dne 20.7.2016 účastníky řízení vyhláškou neuvědomil a nepoučil je o možnosti podat proti ní námitky (k jejichž podání je podle § 38 odst. 5 IZ oprávněn i správce), ačkoliv napadeným usnesením (předčasně) odměnu odvolané správkyně určil a přiznal jí náhradu jejích hotových výdajů. Tím, že soud prvního stupně nedodržel zákonný postup, zatížil řízení vadou, jež mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí, přičemž za odvolacího řízení nemohla být zjednána náprava.

Pro úplnost považoval odvolací soud za vhodné dodat, že soud prvního stupně nijak nevysvětlil, jak dospěl k (nevyslovenému) závěru, že v daném případě stávající stav insolvenčního řízení umožňuje schválení zprávy tak, jak byla odvolanou správkyní předložena, a to i s ohledem na § 6 vyhl.č. 313/2007 Sb.

Z uvedených důvodů odvolací soud usnesení (nejen v napadeném bodě II. výroku, ale i v ostatních akcesorických výrocích) podle § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. zrušil a podle § 221 odst. 1 písm. a) téhož zákona věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ), lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Praze dne 5. října 2016

Mgr. Markéta H u d e č k o v á , v. r. předsedkyně senátu Za správnost vhyotovení: Mandáková