4 VSPH 1710/2016-B-158
KSPL 29 INS 12824/2013 4 VSPH 1710/2016-B-158

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a JUDr. Tomáše Zadražila v insolvenční věci dlužníka Štefana anonymizovano , anonymizovano , IČO 88340511, bytem Resslova 656/21, 301 00 Plzeň, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 12824/2013-B-132 ze dne 3. června 2016

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 29 INS 12824/2013-B-132 ze dne 3. června 2016 vyslovil souhlas s tím, aby insolvenční správkyně JUDr. Soňa Ulčová (dále je správkyně) vydala zajištěnému věřiteli č. 2 Statutární město Plzeň, IČO 00075370 (dále jen zajištěný věřitel) výtěžek zpeněžení nemovitostí, spoluvlastnického podílu o velikosti 2/3 na nemovitosti-bytová jednotka č. 656/7, byt č. 8, v bytovém domě č.p. 656, situovaná na pozemku par. č. 5899, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 1544/10000 ke společným částem budovy č.p. 656 a pozemku parc. č. 5899, vše zapsáno na LV č. 33259, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, okres Plzeň-město a katastrální území Plzeň (dále jen nemovitosti), ve výši 68.590,67 Kč (bod I. výroku), schválil zálohu správkyně na její odměnu ve výši 7.469,52 (vč. DPH; bod II. výroku) a uložil povinnosti správci související se zpeněžením nemovitostí v majetkové podstatě (bod III. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že dne 23.5.2016 (B-129) podala správkyně insolvenčnímu soudu návrh na vyslovení souhlasu s vydáním výtěžku zpeněžení nemovitostí, z něhož soud zjistil, že výtěžek zpeněžení nemovitostí činil částku 814.666,67 Kč, náklady na správu zajištěného majetku činily 60.523,28 Kč včetně DPH, náklady spojené se zpeněžením předmětu zástavy činily 40.415 Kč včetně DPH a odměna správkyně činí 7.469,52 Kč včetně DPH a čistý výtěžek zpeněžení nemovitostí je ve výši 706.258,87 Kč. Zajištěnému věřiteli, jenž má za dlužníkem zajištěnou pohledávku ve výši 68.590,67 Kč, bude proto vyplacen výtěžek zpeněžení v částce 68.590,67 Kč. Návrh správkyně na vydání výtěžku zajištěnému věřiteli byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 24.5.2016 (B-129), věřitelé a dlužník byli poučeni o možnosti podat námitky do 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku vyhláškou zveřejněnou dne 25.5.2016 (B-130), a proti tomuto návrhu na vydání výtěžku zajištěnému věřiteli nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné námitky. isir.justi ce.cz

Jen proti bodům I. a II. výroku usnesení Krajského soudu v Plzni podal dlužník Štefan Puška (dále jen dlužník) včas odvolání, jež doplnil podáním ze dne 4.7.2016 (B-144), navrhoval usnesení zrušit, poukázal na schválený splátkový kalendář splatný do roku 2020, v němž zajištěný věřitel nepožaduje 100 % uspokojení a podivil, proč má být uspokojen ze 100 %. Dále namítal, že je správkyni v rámci splátek splátkového kalendáře po dobu pěti let hrazena dlužníkem částka 1.000 Kč měsíčně, 100.000 Kč považuje za nepřiměřenou částku a uvedl, že nemohl dříve reagovat, jelikož nemá PC, v květnu byl nemocen, k doplněnému podání odvolání připojil usnesení Zastupitelstva města Plzně ze dne 16.11.2006 s tím, že rozhodlo o nezapsání do katastru nemovitostí .

Vrchní soud v Praze dle § 212 a § 212a o.s.ř. přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a aniž dle § 94 odst. 2 písm. c) IZ nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 298 insolvenčního zákona (dále jen IZ) mají zajištění věřitelé právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna (odst. 1). Výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením podle odstavce 4, nestanoví-li insolvenční soud jinak, a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce, vydá insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu zajištěnému věřiteli (odst. 2). Proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 mohou ostatní věřitelé a dlužník podat námitky do 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku; k později podaným námitkám se nepřihlíží. K projednání včas podaných námitek nařídí insolvenční soud do 30 dnů jednání, při kterém rozhodne o tom, zda návrhu insolvenčního správce vyhoví (odst. 3). V následujících odstavcích řeší toto ustanovení nesplnění povinnosti zajištěného věřitele dle § 157 odst. 1 IZ uhradit polovinu odměny a hotových výdajů uhrazených znalci odpočtem této částky od výtěžku zpeněžení (odst. 4) a vylučuje aplikaci odstavce 2 v případě, že zajištěný věřitel splnil povinnost dle § 230 odst. 3 IZ nést ze svého náklady spojené s provedením pokynů směřujících k řádné správě věci, práva, pohledávky nebo majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky (odst. 5). Rozhodnutí o návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 se doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, zajištěnému věřiteli, jemuž má být výtěžek vydán, a věřitelům, kteří proti němu podali námitky; jen tyto osoby mohou proti rozhodnutí podat odvolání (odst. 7).

Ze shora citovaných ustanovení je zřejmé, že legitimaci k podání odvolání proti usnesení, jímž soud I. stupně vyslovil souhlas s návrhem správce na vydání výtěžku zpeněžení, mají z účastníků insolvenčního řízení (dle § 14 odst. 1 IZ jsou účastníky insolvenčního řízení dlužník a věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku), jen ti z nich, kteří proti návrhu správce včas brojili svými námitkami. Opačný výklad, dle něhož by měl legitimaci k odvolání i dlužník, jenž by proti návrhu správce nepodal žádné námitky, by byl dle názoru odvolacího soudu v rozporu se zásadami insolvenčního řízení, jež musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů. Ostatně stejná konstrukce se pravidelně prosazuje též při projednání a schvalování konečné zprávy (§ 304 IZ), když legitimaci k podání odvolání proti usnesení o schválení konečné zprávy mají jen věřitelé a dlužník, jejichž námitkám nebylo vyhověno, přičemž v posuzované věci není žádný důvod se od ní odchylovat ani v případě usnesení, jímž insolvenční soud vyslovil souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli.

Jinak řečeno, odvolání proti rozhodnutí, jímž soud I. stupně vyslovil souhlas s návrhem správce na vydání výtěžku zpeněžení, mohou podat jen věřitelé a dlužník, jejichž námitkám nebylo vyhověno.

Z insolvenčního spisu odvolací soud ověřil, že usnesením ze dne 18.6.2013 (A-11) byl zjištěn úpadek dlužníka a bylo povoleno jeho řešení oddlužením, usnesením ze dne 7.4.2014 (B-24) ve spojení s opravným usnesením ze dne 15.7.2014 (B-25) bylo schváleno oddlužení dlužníka zpeněžením majetkové podstaty, jež je tvořena nemovitostmi, dne 23.5.2016 (B-129) podala správkyně insolvenčnímu soudu návrh na vyslovení souhlasu s vydáním výtěžku zpeněžení nemovitostí, o němž insolvenční soud vyrozuměl účastníky řízení vyhláškou uveřejněnou v insolvenčním rejstříku dne 25.5.2016 (B-130) s poučením, že ve lhůtě 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu lze proti němu podat námitky podle § 298 odst. 3 IZ. Nicméně věřitelé ani dlužník námitky proti návrhu správce v zákonem stanovené lhůtě nepodali.

Protože odvolání proti napadenému usnesení podala osoba, jež k tomu není oprávněna, odvolací soud postupem podle § 218 písm. b) o.s.ř. odvolání dlužníka odmítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 8. září 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Mandáková