4 VSPH 1709/2016-A-16
KSPL 65 INS 12576/2016 4 VSPH 1709/2016-A-16

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a JUDr. Tomáše Zadražila v insolvenčním řízení dlužníka Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Kostelní 63/14, 357 33 Loket, zahájeném na návrh navrhovatele Karel anonymizovano , anonymizovano , bytem Křížová 181, 356 01 Sokolov, o odvolání navrhovatele Karla anonymizovano proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 65 INS 12576/2016-A-11 ze dne 15. srpna 2016

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 65 INS 12576/2016- A-11 ze dne 15. srpna 2016 se p o t v r z u j e . II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Plzni odmítl insolvenční návrh navrhovatele Karla anonymizovano (dále jen navrhovatel; bod I. výroku) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení zejména uvedl, že se navrhovatel domáhal insolvenčním návrhem ze dne 25.5.2016 (A-1) zjištění úpadku dlužníka Jaroslava anonymizovano (dále jen dlužník) s tím, že má za dlužníkem pohledávku ve výši 100.000 Kč z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 1.6.2015, ve které se dlužník zavázal navrhovateli uhradit závazek nejpozději do 31.1.2016 a do podání insolvenčního návrhu nebylo uhrazeno ničeho. Za další věřitele dlužníka navrhovatel označil Dagmar Zubalíkovou a Ing. Jan Krouzu, s pohledávkou ve výši 5.145.000 Kč s příslušenstvím, vykonatelnou na základě notářského zápisu sp. zn. NZ 640/2015, N 755/2015 ze dne 2.9.2015; Exekutorský úřad Plzeň-město, soudního exekutora JUDr. Zdeňka Zítka, s pohledávkou ve výši 809.550,50 Kč související s exekucí vedenou pod sp. zn. 108 EX 10015/15 na základě pověření exekutora k vedení exekuce Okresním soudem v Sokolově vydaným pod sp. zn. 27 EXE 4739/15 ze dne 14.10.2015; Ing. Adolfa Círa, s pohledávkou ve výši 7.443.965 Kč s příslušenstvím, vykonatelnou na základě notářského zápisu sp. zn. NZ 640/2015, N 755/2015 ze dne 2.9.2015; Exekutorský úřad Praha 7, soudního exekutora Mgr. Daniela Vlčka, s pohledávkou ve výši 8.000 Kč, související s exekucí vedenou pod sp. zn. 101 EX 03364/15 na základě pověření k vedení exekuce Okresním soudem v Sokolově sp. zn. 27 EXE 4705/2015 ze dne 13.10.2015. isir.justi ce.cz Soud I. stupně vyšel ze zjištění, že navrhovatel v rozporu s již ustálenou judikaturou soudů nevylíčil rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka, že jeho tvrzení týkající se mnohosti věřitelů dlužníka není zcela konkrétní, když u žádné z pohledávek dalších věřitelů dlužníka neoznačil její splatnost, ačkoliv pohledávky věřitelů musí být co do svého důvodu a splatnosti náležitě v insolvenčním návrhu identifikovány. Proto podle § 128 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) insolvenční návrh odmítl, neboť pro tento nedostatek nelze pokračovat v řízení.

Navrhovatel ve včas podaném odvolání proti usnesení Krajského soudu v Plzni je navrhoval zrušit a rozhodnout o úpadku dlužníka. Měl za to, že v insolvenčním návrhu označil další věřitele dlužníka řádně, když vyčíslil jejich pohledávky co do výše a jejich splatnosti a označil veškeré konkrétní skutečnosti z nichž je patrné, že je dlužník v úpadku, o čemž svědčí přihlášky dalších věřitelů Lesotrans, s.r.o. s pohledávkou ve výši 8.000.000 Kč splatnou 30.9.2015 a Lubomíra Snopka s pohledávkou ve výši 600.000 Kč na základě směnečného platebního rozkazu č.j. 49 Cm 2/2016-17, jenž se stal vykonatelným dne 10.2.2016.

Vrchní soud v Praze dle § 212 a § 212a o.s.ř. přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a aniž dle § 94 odst. 2 písm. c) IZ nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 128 odst. 1 IZ odmítne insolvenční soud insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do sedmi dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 o.s.ř. se nepoužije.

Náležitosti insolvenčního návrhu vymezuje § 103 odst. 1 a 2 IZ. Kromě požadavku, aby obsahoval obecné náležitosti podání, musí insolvenční návrh obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a dlužníka, musí v něm být uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, musí být označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá. Odvolací soud považuje v této souvislosti za nutné zdůraznit závěry soudní praxe (viz usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. KSBR 31 INS 1583/2008, 29 NSČR 7/2008-A ze dne 26.2.2009 uveřejněné pod č. 91/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), podle nichž-vzhledem k závažnosti dopadů, jež může i vadný insolvenční návrh vyvolat v poměrech dlužníka nebo třetích osob-na splnění zákonem předepsané povinnosti vylíčit (jako nutné obsahové náležitosti insolvenčního návrhu) rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, tj. mimo jiné uvést i konkrétní údaje o věřitelích, kteří mají za dlužníkem splatnou pohledávku, je nutno trvat i v případě návrhu podávaného dlužníkem.

Podle § 105 IZ podá-li insolvenční návrh věřitel, je povinen doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, a k návrhu připojit její přihlášku; jde-li o pohledávku, která se do insolvenčního řízení jinak nepřihlašuje, považuje se po rozhodnutí o úpadku za uplatněnou podle § 203.

Podle § 3 odst. 1 IZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší třicet dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit. K posledně uvedené podmínce § 3 odst. 2 IZ stanoví, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Ve svém rozhodnutí zn. R 44/2012 vyslovil Nejvyšší soud ČR závěr, že věřitelský insolvenční návrh musí ve smyslu § 103 odst. 2 IZ obsahovat jako součást vylíčení okolností, které osvědčují úpadek dlužníka, nejen konkrétní údaje o dalších věřitelích dlužníka, nýbrž i konkrétní údaje o pohledávkách takových věřitelů, včetně konkrétních údajů o splatnosti těchto pohledávek, a to v míře, která v případě, že tato tvrzení budou shledána pravdivými, dovolí insolvenčnímu soudu uzavřít, že dlužník je v úpadku. Takový požadavek nesplňuje insolvenční návrh, v němž jsou sice konkrétně označeni další věřitelé dlužníka, avšak konkrétní údaje o pohledávkách takových věřitelů a o jejich splatnosti jsou nahrazovány obecným tvrzením, že dlužník má peněžité závazky, které jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, resp. neplní své peněžité závazky po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti. Na posouzení, zda insolvenční návrh má náležitosti předepsané IZ a zda není namístě jeho odmítnutí podle § 128 odst. 1 IZ, přitom nemá vliv okolnost, že se při zkoumání, zda dlužník je v úpadku, v insolvenčním řízení prosazuje vyšetřovací zásada. Jinak řečeno, je-li tvrzen úpadek dlužníka ve formě insolvence, pak osoba či osoby dalšího věřitele dlužníka musí být v insolvenčním návrhu přesně označeny a jejich pohledávky musí být údajem o jejich výši a splatnosti náležitě identifikovány s tím, že současně se musí z konkrétních skutečností uvedených v návrhu podávat závěr o dlužníkově platební neschopnosti (objektivní či založené některou ze zákonných domněnek).

Skutečnosti osvědčující úpadek musí být uvedeny přímo v insolvenčním návrhu, resp. povinnost vylíčit rozhodující skutečnosti osvědčující úpadek dlužníka nelze mít za splněnu tím, že insolvenční navrhovatel ohledně těchto skutečností odkáže na listinný důkaz, který připojí k insolvenčnímu návrhu jako přílohu, nicméně to neplatí, jde-li o řádný seznam majetku a závazků připojený k insolvenčnímu návrhu dlužníka.

Z insolvenčního návrhu ze dne 25.5.2016 (A-1) odvolací soud zjistil, že se jím navrhovatel domáhal zjištění úpadku dlužníka s tvrzením, že má za dlužníkem pohledávku ve výši 100.000 Kč s příslušenstvím z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 1.6.2015, ve které se dlužník zavázal navrhovateli uhradit závazek nejpozději do 31.1.2016 a nezaplatil jej. Další věřitele dlužníka navrhovatel označil takto: Dagmar Zubalíkovou a Ing. Jana Krouzu, s pohledávkou ve výši 5.145.000 Kč s příslušenstvím, vykonatelnou na základě notářského zápisu sp. zn. NZ 640/2015, N 755/2015 ze dne 2.9.2015; Exekutorský úřad Plzeň-město, soudního exekutora JUDr. Zdeňka Zítka, s pohledávkou ve výši 809.550,50 Kč související s exekucí vedenou pod sp. zn. 108 EX 10015/15 na základě pověření exekutora k vedení exekuce Okresním soudem v Sokolově vydaným pod sp. zn. 27 EXE 4739/15 ze dne 14.10.2015; Ing. Adolfa Círa, s pohledávkou ve výši 7.443.965 Kč s příslušenstvím, vykonatelnou na základě Notářského zápisu sp. zn. NZ 640/2015, N 755/2015 ze dne 2.9.2015; Exekutorský úřad Praha 7, soudního exekutora Mgr. Daniela Vlčka, s pohledávkou ve výši 8.000 Kč, související s exekucí vedenou pod sp. zn. 101 EX 03364/15 na základě pověření k vedení exekuce Okresním soudem v Sokolově č.j. 27 EXE 4705/2015 ze dne 13.10.2015.

U žádného z těchto dalších věřitelů neuvedl navrhovatel splatnost jejich pohledávek vůči dlužníku a označil je jen jejich výší a jako vykonatelné, uvedl konkrétní spisové značky zahájených exekučních řízení a notářských zápisů obsahující svolení dlužníka k vykonatelnosti pohledávek věřitelů. Odvolací soud je toho názoru, že tyto samotné skutečnosti nevypovídají nic o splatnosti pohledávek navrhovatelem uváděných dalších čtyř věřitelů dlužníka, neboť sepsání notářských zápisů obsahující svolení dlužníka k vykonatelnosti pohledávek věřitelů samo o sobě nevypovídá nic o splatnosti pohledávek těchto věřitelů, jelikož mohou být sepsány současně s uzavření závazkového vztahu a dlužník se v nich za určitých podmínek zaváže k tomu, že nesplní-li v určené dohodnuté lhůtě některou ze smluvních podmínek závazkového vztahu, stane se jeho závazek vůči věřiteli vykonatelným. Taktéž nic nevypovídá o splatnosti pohledávek exekutorů, tvrdí-li navrhovatel jen jejich pověření k vedení exekuce a zahájení exekučního řízení, aniž by jím byl vydán exekuční příkaz nebo příkaz k úhradě nákladů exekučního řízení. Nehledě na to, že podmínkou úpadku dlužníka je, že jsou tyto další peněžité závazky dlužníka vůči věřitelům po dobu delší třicet dnů po lhůtě splatnosti, což z údajů o dalších věřitelích dlužníka uváděných navrhovatelem nevyplývá.

Odvolací soud se proto ztotožnil se závěrem soudu I. stupně, jenž shledal, že jsou tvrzení navrhovatele učiněná v insolvenčním návrhu nedostatečná, nekonkrétní a nemají náležitosti věřitelského insolvenčního návrhu podle § 103 odst. 1 a 2 IZ, a pro tyto nedostatky nelze dospět k závěru, že se dlužník nachází v úpadku dle § 3 IZ.

Na základě výše uvedených zjištění a veden názory vyjádřenými shora proto odvolací soud usnesení soudu I. stupně v bodě I. výroku, včetně závislého výroku o nákladech řízení pod bodem II. výroku potvrdil jako věcně správné. O nákladech odvolacího řízení rozhodl podle § 7 IZ a podle § 224 odst. 1 a 142 odst. 1 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 8. září 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D. , v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková