4 VSPH 1708/2016-B-46
KSHK 42 INS 24857/2012 4 VSPH 1708/2016-B-46

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a JUDr. Tomáše Zadražila v insolvenční věci dlužnice Václavy anonymizovano , anonymizovano , IČO 87739496, bytem Ruprechtice 7, 549 83 Meziměstí, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 24857/2012-B-39/celk. 2 ze dne 10. srpna 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 24857/2012-B-39/celk. 2 ze dne 10. srpna 2016 se v bodech I. a II. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové zrušil oddlužení dlužnice Václavy anonymizovano (dále jen dlužnice; bod I. výroku), na majetek dlužnice prohlásil konkurs (bod II. výroku) a konstatoval, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku (bod III. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 10.12.2012 (A-11) zjistil úpadek dlužnice, povolil jeho řešení oddlužením a ustanovil insolvenční správkyní Ing. Alenu Janskou (dále jen správkyně), usnesením ze dne 22.3.2013 (B-9) schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Uvedl dále, že dne 22.3.2015 (B-23) podala správkyně zprávu o činnosti, že oproti plánu splátek schváleného splátkového kalendáře chybí 1.762 Kč a na odměně správkyně chybí 1.456 Kč, ve zprávě o činnosti ze dne 30.3.2016 (B-32) správkyně uvedla, že za dobu 36 měsíců plnění splátkového kalendáře bylo splněno 17 % celkové výše nezajištěných pohledávek přihlášených nezajištěných věřitelů, že od prosince 2015 nebyly plněny finanční částky z darovací smlouvy a jsou prováděny pouze srážky z důchodu dlužnice, které jsou ovšem ve výši, která nepostačuje ani na odměnu správkyně, výhled plnění dlužnice za 5 let se tak stále snižuje a dlužnice k tomu nepodala správkyni žádné vysvětlení a ani nepředložila přehledy svých příjmů. Při jednání konaném dne 6.6.2016 (B-35), z něhož se dlužnice omluvila a požádala o odročení jednání, správkyně aktualizovala, že se nic v plnění povinností ze strany dlužnice nezměnilo, že na splátkách oddlužení dluží 6.357 Kč a správkyni dluží 2.258 Kč. Jelikož dlužnice v žádosti o odročení jednání požádala o možnost jednorázově dorovnat dlužné platby, bylo jí usnesením uloženo, aby ve lhůtě do 30.6.2016 jednorázově vyrovnala dluh vůči věřitelům ve výši 6.357 Kč a vůči isir.justi ce.cz správkyni ve výši 2.258 Kč, a aby zároveň zajistila i do budoucna řádné plnění ze smlouvy o důchodu ve výši 2.400 Kč měsíčně. Správkyně v podané zprávě ze dne 26.7.2016 (B-37) informovala soud, že za dobu 40 měsíců plnění splátkového kalendáře bylo splněno 17 % celkové výše nezajištěných pohledávek přihlášených nezajištěných věřitelů, že je předpoklad uspokojení nezajištěných věřitelů za 5 let ve výši 26 % celkové výše jejich nezajištěných pohledávek, že se od prosince 2015 stav poskytování plnění z darovací smlouvy nezměnil, že jsou prováděny nadále jen srážky z důchodu dlužnice, které nepostačují ani na odměnu správkyně, že výhled plnění dlužnice za 5 let se stále snižuje, dlužnice správkyni nepodala žádné vysvětlení, ani nepředložila přehledy svých příjmů a je nekontaktní, rozdíl oproti plánu splátek je 10.132 Kč a na odměně a nákladech správkyně dluží dlužnice částku 3.020 Kč. Dne 28.7.2016 (B-38) správkyně sdělila, že dlužnice dluh dosud nedorovnala, a že je na splátkový kalendář plněno jen srážkami z důchodu, které jsou nedostatečné.

Jelikož dlužnice dlouhodobě své povinnosti vyplývající pro ni ze schváleného splátkového kalendáře a podle § 412 odst. 1 písm. c), d) a e) insolvenčního zákona (dále jen IZ) a dále dle § 212 odst. 1 IZ neplní, dospěl soud I. stupně k závěru, že dlužnice naplnila podmínky § 418 odst. 1 písm. a) IZ, a proto schválené oddlužení dlužnice zrušil a na majetek dlužnice prohlásil konkurs.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové podala dlužnice včas odvolání, neboť s ním nesouhlasila a navrhovala posoudit skutečnosti uváděné v podaném odvolání, tedy že je nemajetná, že v konkursu ničeho neuhradí, že po zlepšení jejího zdravotního stavu dojde k obnovení plnohodnotných měsíčních splátek, a že závazky vyplývající pro ni ze splátkového kalendáře dodrží, a navrhovala, aby proto soud rozhodl kladně o povolení oddlužení a povolil dlužnici dodatečné finanční jednorázové doplacení dlužných splátek oddlužení. Nesouhlasila, že má trvale nedostatečné příjmy, uvedla, že soud nevzal v úvahu zhoršení jejího zdravotního stavu, který jí však již v plnění oddlužení nebrání a zavázala se nejpozději do 22.9.2016 dorovnat splátky darů s tím, že po provedení jednorázové platby a po zajištění dodržování měsíčních plateb z darů jí umožní plně pokrýt minimální měsíční splátky po dobu oddlužení.

Na výzvu odvolacího soudu ze dne 27.9.2016 (B-43), jež byla dlužnici doručena dne 3.10.2016, aby se vyjádřila k tomu, zda souhlasí s tím, aby o jejím odvolání bylo rozhodnuto bez nařízení odvolacího jednání s poučením, že pokud se nevyjádří, bude odvolací soud předpokládat, že s rozhodnutím o odvolání bez nařízení jednání souhlasí, dlužnice nereagovala; správkyně s rozhodnutím odvolacího soudu bez nařízení jednání souhlasila (B-44).

Vrchní soud v Praze aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 3 IZ za použití § 101 odst. 4 o.s.ř.) přezkoumal usnesení Krajského soudu v Hradci Králové v napadených bodech I. a II. výroku i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 418 IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník (odst. 1). Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odstavce 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (odst. 2). Insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou-li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr (odst. 3). Rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (odst. 4). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 4 (odst. 5).

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud ověřil správnost všech rozhodných skutečností, na nichž soud I. stupně vystavěl napadené usnesení, tedy především to, že dlužnice od prosince 2015 neplní splátkový kalendář. Jelikož dlužnice v podaném odvolání prohlásila, že do 22.9.2016 dorovná dlužné splátky a doplnění jednorázovou platbou dluh vůči nezajištěným věřitelům a správkyni, a že obnoví platby, jež měly být poskytovány na základě darovací smlouvy, vyzval ji odvolací soud usnesením ze dne 27.9.2016 (B-43), aby ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení doložila, že tyto povinnosti splnila a zároveň ji vyzval k předložení přehledu svých příjmů za období od 25.4.2013 dosud. Usnesení ze dne 27.9.2016 (B-43) bylo doručeno dlužnici dne 3.10.2016 na adresu jejího bydliště (§ 46a odst. 1 o.s.ř.) Ruprechtice 7, 549 83 Meziměstí zvlášť prostřednictvím pošty podle § 50 odst. 1 o.s.ř. vhozením do domovní schránky dlužnice, jelikož dlužnice nebyla doručovatelem zastižena, dlužnice zůstala zcela nečinná a ve stanovené lhůtě nepředložila odvolacímu soudu ničeho, ani nesdělila, zda jí popřípadě ve splnění uložené povinnosti něco zabránilo. Oproti tomu správkyně na shodnou výzvu odvolacího soudu předložila zprávu o plnění oddlužení dlužnice ze dne 11.10.2016 (B-44), z ní odvolací soud zjistil, že za období od 25.4.2013 dosud uhradila dlužnice nezajištěným věřitelům pohledávky ve výši 65.372 Kč, tj. 17,32 % celkové jejich výše, správkyni zaplatila 28.844 Kč, od března 2015 plní dlužnice jen srážkou z důchodu u ČSSZ, jež nepostačuje na plnění splátek schváleného splátkového kalendáře a není plněno z darovací smlouvy a vyslovila souhlas s rozhodnutím odvolacího soudu bez nařízení jednání. K podané zprávě připojila přehledy o plnění oddlužení dlužnicí, z nichž se podává, že za období od dubna 2013 do března 2014 byla očekávaná míra uspokojení nezajištěných věřitelů proměnlivá tak, že k březnu 2014 činil předpoklad 26,86 % celkové výše nezajištěných pohledávek věřitelů, v období od dubna 2014 do března 2015 činil k březnu 2015 předpoklad míry jejich uspokojení 28,83 %, v období od dubna 2016 dosud se snížil předpoklad míry uspokojení nezajištěných pohledávek věřitelů na 25,97 % celkové jejich výše, přičemž tento stav nedoznal změny ani za odvolacího řízení, ačkoliv dlužnice v podaném odvolání (shodně jako v přípisu k soudu I. stupně ze dne 3.6.2016 (B-34)) tvrdila, že dlužné částky dorovná, avšak přes výzvu odvolacího soudu usnesením ze dne 27.9.2016 (B-43) tuto svoji povinnost nesplnila ani za odvolacího řízení a zůstala zcela nečinná.

Protože správnost zjištění soudu I. stupně postavených na zprávách správkyně o stavu insolvenčního řízení a na obsahu insolvenčního spisu nebyla odvoláním ani jiným způsobem zpochybněna, je odvolací soud přesvědčen o tom, že postupu soudu I. stupně, jenž rozhodl o zrušení schváleného oddlužení z důvodu podle

§ 418 odst. 1 písm. a) IZ (tedy, že dlužnice neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení), když zároveň jsou dány důvody pro zrušení schváleného oddlužení dlužnice podle § 418 odst. 1 písm. b) IZ a o prohlášení konkursu na majetek dlužnice, nelze vytknout žádné pochybení. Odvolací soud proto napadené usnesení v bodech I. a II. výroku podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Praze dne 20. října 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D. , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Šárka Mandáková