4 VSPH 1707/2016-A-51
KSPH 61 INS 4252/2016 4 VSPH 1707/2016-A-51

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a JUDr. Tomáše Zadražila v insolvenční věci dlužníka POLDI s.r.o., IČO 24245984, sídlem Průmyslová 1343, 272 01 Kladno, zast. JUDr. Petrem Kališem, Ph.D., advokátem, sídlem Týn 639/1, 110 00 Praha 1, zahájené na návrh navrhovatelů 1) DISCRET s.r.o., IČO 26026309, sídlem Keblice 44, 410 02 Lovosice, zast. JUDr. Jurajem Károly, obecným zmocněncem, bytem K Remízku 423, 252 50 Vestec, 2) ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s., IČO 25727206, sídlem Kolbenova 936/5e, 190 00 Praha 9, zast. JUDr. Tomášem Holubem, advokátem, sídlem Štefánikova 203/23, 150 00 Praha 5, 3) Helena Trade and Invest Ltd, reg.č. TR-236829, sídlem One Capital Place, P.O. Box 847, 4th floor, KY1-1103 Grand Cayman, Kajmanské ostrovy, zast. JUDr. Helenou Kubátovou, advokátkou, sídlem Veverkova 1101/1, 170 00 Praha 7, o odvolání navrhovatele č. 3) Helena Trade and Invest Ltd proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 61 INS 4252/2016-A-45 ze dne 16. června 2016

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 61 INS 4252/2016-A-45 ze dne 16. června 2016 zjistil úpadek dlužníka POLDI s.r.o. (dále jen dlužník; bod I. výroku), insolvenčním správcem ustanovil AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČO 28490738. sídlem Široká 36/5, Praha 1 (dále jen správce; bod II. výroku), povolil řešení úpadku dlužníka reorganizací (bod III. výroku), konstatoval, že účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku), vyzval věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku a aby je doložili (bod V. výroku), na den 21.9.2016 nařídil přezkumné jednání a schůzi věřitelů (body VI. a VII. výroku), uložil povinnosti správci (bod VIII. výroku), ustanovil znalce (bod IX. výroku), uložil povinnosti dlužníku a správci (body X. a XI. výroku), konstatoval podmínky započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele (bod XII. výroku), a že rozhodnutí insolvenčního soudu budou zveřejňována v insolvenčním rejstříku (bod XIII. výroku) a uložil povinnosti věřitelům, kteří přihlásí své pohledávky do insolvenčního řízení (bod XIV. výroku).

Jen proti bodu II. výroku usnesení se včas odvolal navrhovatel č. 3) Helena Trade and Invest Ltd , neboť s ním nesouhlasil, své odvolání vzal však posléze zpět podáním ze dne 9.8.2016 (A-47). isir.justi ce.cz

Odvolací soud proto odvolací řízení podle § 7 insolvenčního zákona (IZ) a podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 7. září 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Mandáková