4 VSPH 1701/2014-B-76
MSPH 76 INS 2196/2009 4 VSPH 1701/2014-B-76

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl předsedou senátu JUDr. Ladislavem Derkou ve věci dlužníka Daniela anonymizovano , anonymizovano , bytem Václava Balého 23/3, Praha 5, o odvolání insolvenčního správce JUDr. Ing. Ivana Rotta, se sídlem Moravanů 45, Praha 6, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 76 INS 2196/2009-B-64 ze dne 31. července 2014

takto:

Odvolací řízení s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze označeným usnesením uložil insolvenčnímu správci JUDr. Ing. Ivanu Rottovi pořádkovou pokutu ve výši 2.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení podal insolvenční správce odvolání, které podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 2.10.2014 (č.d. B-74) vzal zpět. Odvolací soud proto postupoval podle ust. § 218c a § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 9. října 2014

JUDr. Ladislav D e r k a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová