4 VSPH 1688/2016-B-44
KSHK 42 INS 20609/2011 4 VSPH 1688/2016-B-44

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců Mgr. Markéty Hudečkové a JUDr. Tomáše Zadražila ve věci manželů-dlužníků Alexandra anonymizovano , anonymizovano , a Dariny anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Náchod, Palackého 921, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. července 2016, č.j. KSHK 42 INS 20609/2011-B-39

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 21.7.2016, č.j. KSHK 42 INS 20609/2011-B-39 v insolvenčním řízení vedeném s manžely-dlužníky Alexandrem Klempárem (dále též dlužník) a Darinou anonymizovano (dále též dlužnice) rozhodl o změně splátkového kalendáře schváleného usnesením dne 17.2.2011 (B-11) tak, že jej doplnil takto: Plátci důchodu dlužníka, jímž je ke dni vyhotovení tohoto usnesení ČR-Česká správa sociálního zabezpečení, se přikazuje, aby od doručení rozhodnutí o schválení oddlužení splátkovým kalendářem prováděl z důchodu nebo jiných příjmů dlužníka srážky v rozsahu, v jakém mohou být při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to bez odečtení základní nepostižitelné částky, a takto sraženou částku vyplácel k rukám insolvenčního správce JUDr. Jiřího Jakoubka, Ph.D. (dále též správce), a správci uložil, aby ve lhůtě 5 dnů sdělil plátci důchodu dlužníka bankovní spojení.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně uvedl, že mu podáním ze dne 21.6.2016 sdělila Česká správa sociálního zabezpečení, že dlužníkovi náleží invalidní důchod v nezabavitelné výši 4.759 Kč měsíčně. Ze zprávy správce ze dne 7.6.2016 a ze sdělení dlužníka ze dne 19.5.2016 soud I. stupně zjistil, že dlužník je současně zaměstnán. Citoval § 407 odst. 3 insolvenčního zákona (dále jen IZ), dle něhož věc posuzoval se závěrem, že došlo ke změně poměrů, když dlužníkovi byl přiznán invalidní důchod a vedle toho je i nadále zaměstnán. Proto v souladu s § 406 odst. 3 písm. d) IZ a § 298 odst. 2 o.s.ř. přikázal plátci invalidního důchodu dlužníka, aby prováděl z tohoto příjmů stanovené srážky bez zohlednění nezabavitelných částek s tím, že povinnosti dlužníků dané § 412 IZ zůstávají zachovány.

Toto usnesení napadl dlužník odvoláním (B-40), neboť s ním nesouhlasil. Uvedl, že splácí měsíčně 6.000 Kč a za manželku 500 Kč a z výplaty mu zůstane asi 2.000 Kč, protože platí inkaso a nájem ve výši 9.980 Kč. Invalidní důchod + 2.000 Kč je jejich jediným příjmem, z něhož žijí. Tvrdil, že insolvenční řízení skončí v dubnu 2017, že nevidí důvod pro srážení svého invalidního důchodu, isir.justi ce.cz prodělal 4 infarkty a jen léky ho přijdou měsíčně na 500 Kč.

Odvolací soud se v prvé řadě zabýval tím, zda je dlužník osobou oprávněnou podat proti uvedenému usnesení odvolání, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle § 7 IZ se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle § 407 odst. 3 IZ změní insolvenční soud i bez návrhu rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co pro doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení. Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí.

Protože z citovaného ustanovení plyne, že dlužník není osobou oprávněnou podat odvolání proti rozhodnutí, jímž soud podle téhož ustanovení změnil rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, dovodil z toho odvolací soud, že odvolání bylo v daném případě podáno osobou, jež k tomu oprávněna nebyla. Proto odvolací soud postupoval podle § 218 písm. b) o.s.ř. a odvolání dlužníka odmítl bez ohledu na nesprávné poučení soudu I. stupně o jeho přípustnosti.

K věci samé považoval odvolací soud za vhodné dodat, že napadené usnesení je věcně správné za situace, kdy dlužníci nepředkládají soudu I. stupně ani správci přehledy všech svých příjmů vždy k 15.3. a 15.9. každého kalendářního roku a kdy dlužník zatajil, že mu byl přiznán invalidní důchod, jenž by měl být celý srážen na oddlužení vzhledem k tomu, že nezabavitelné částky jsou odečítány již z jeho mzdy od zaměstnavatele RUBENA, a.s. a nelze je odečítat (duplicitně) též od příjmů od České správy sociálního zabezpečení.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ).

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 17. října 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Šárka Mandáková