4 VSPH 1687/2015-B-192
MSPH 94 INS 1151/2013 4 VSPH 1687/2015-B-192

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a Mgr. Markéty Hudečkové ve věci dlužnice Novinová a poštovní, s.r.o. sídlem Praha 9, Špitálská 885/2a, IČO: 25773801, do níž vstoupilo státní zastupitelství, o odvoláních věřitelky Česká pošta, s.p., sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, IČO: 47114983, zast. Mgr. Robertem Klenkou, advokátem, sídlem Praha 1, Klimentská 10, a věřitelky P3 Park Horní Počernice, a.s., sídlem Praha 1, Na Florenci 2116/15, IČO: 28712994, zast. Mgr. Klárou Stibůrkovou, advokátkou, sídlem Benešov, Husova 2117, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. června 2015, č.j. MSPH 94 INS 1151/2013-B-163 (č. l. 9 protokolu o schůzi věřitelů)

takto:

Odvolání se o d m í t a j í .

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 23.6.2015 (B-163) Městský soudu v Praze v insolvenční věci dlužnice Novinová a poštovní, s.r.o. (dále jen dlužnice) potvrdil na schůzi věřitelů konané dne 23.6.2015 (č. l. 9-protokolu o schůzi věřitelů) volbu čtyřčlenného věřitelského výboru ve složení: Česká správa sociálního zabezpečení, Katolický týdeník, s.r.o., Copy General Onsite services, s.r.o. a 1. zasílatelská, s.r.o. a poté v 16:09 hodin schůzi věřitelů ukončil bez námitek protokolace.

Proti tomuto usnesení se odvolali věřitelé č. 26: Česká pošta, s.p. (dále též věřitel č. 26) a č. 89: P3 Park Horní Počernice, a.s. (dále též věřitel č. 89) z důvodů uvedených v odvolání (B-164, B-172) a požadovali, aby je odvolací soud změnil tak, že volbu nového čtyřčlenného věřitelského výboru nepotvrdí.

Vrchní soud v Praze se v prvé řadě zabýval tím, zda je v daném případě podání odvolání přípustné, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle § 57 odst. 3 IZ potvrzuje insolvenční soud volbu členů a náhradníků věřitelského výboru; jeho rozhodnutí se nedoručuje. Pro usnesení schůze věřitelů podle § 62 odst. 2 platí věta první obdobně.

Podle § 59 odst. 3 IZ nepotvrdí insolvenční soud volbu člena nebo náhradníka věřitelského výboru, je-li tu důvod pochybovat o jejich důvěryhodnosti nebo o tom, že budou k výkonu funkce způsobilí. Toto rozhodnutí musí insolvenční soud vyhlásit do skončení schůze věřitelů, na které k volbě došlo. Podle § 59 odst. 4 téhož zákona vyzve insolvenční soud po vyhlášení rozhodnutí podle odstavce 3, každého z přítomných věřitelů, kteří hlasovali pro zvolení, aby uvedl, zda se vzdává odvolání, a současně je poučí, že odvolání, které nebude podáno do skončení schůze věřitelů, již nelze podat. Vyjádření věřitelů a jejich poučení se uvede v protokolu o jednání. Rozhodnutí doručí insolvenční soud pouze osobám, které proti němu podaly odvolání.

Podle § 11 odst. 1 IZ rozhoduje insolvenční soud při výkonu dohlédací činnosti o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu a ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých subjektů řízení.

Podle § 91 IZ není proti rozhodnutím, která insolvenční soud učinil při výkonu dohlédací činnosti včetně předběžných opatření, odvolání přípustné, pokud zákon nestanoví jinak.

Z citovaných ustanovení vyplývá, že rozhodnutí, jímž je potvrzena volba člena nebo náhradníka věřitelského výboru (§ 57 odst. 3 IZ), má povahu rozhodnutí vydaného v rámci výkonu dohlédací činnosti (§ 11 odst. 1 IZ) a nelze je napadnout odvoláním (§ 91 IZ), na rozdíl od rozhodnutí, jímž insolvenční soud nepotvrdí volbu člena nebo náhradníka věřitelského výboru (§ 59 odst. 3 IZ), proti němuž je odvolání naopak přípustné (§ 59 odst. 4 IZ); tento závěr vyslovil Vrchní soud v Praze již ve svém usnesení ze dne 30.11.2009, sp. zn. KSPH 37 INS 1460/2009, 2 VSPH 367/2009, přičemž od uvedeného závěru není žádný důvod se jakkoliv odchylovat ani v posuzované věci.

Protože v daném případě bylo odvoláními napadeno právě rozhodnutí o potvrzení volby člena věřitelského výboru, odvolací soud je jako nepřípustná podle § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 18. listopadu 2015

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D. , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková