4 VSPH 1674/2016-B-45
KSUL 70 INS 6311/2014 4 VSPH 1674/2016-B-45

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a ze soudců JUDr. Tomáše Zadražila a JUDr. Alexandry Jiříčkové ve věci dlužnice Terezy anonymizovano , anonymizovano , IČO 88780678, Stadice 14, 403 13 Řehlovice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 2. srpna 2016, č.j. KSUL 70 INS 6311/2014-B-38

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 2.8.2016, č.j. KSUL 70 INS 6311/2014-B-38 zrušil schválené oddlužení dlužnice Terezy anonymizovano (dále jen dlužnice; bod I. výroku), prohlásil na její majetek konkurs (bod II. výroku), jenž bude projednáván jako nepatrný (bod III. výroku), a konstatoval, že účinky konkursu nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku).

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včas blanketní odvolání ze dne 4.8.2016 (B-39) s tím, že ho odůvodní nejpozději do 20.8.2016 po poradě se svým právním zástupcem.

Na výzvu odvolacího soudu ze dne 31.8.2016 (B-42), jež byla dlužnici doručena dne 5.9.2016, k doplnění odvolání o uvedení odvolacího soudu a odvolacího návrhu s poučením, že nebude-li odvolání ve stanovené lhůtě doplněno a jeho vady odstraněny a v odvolacím řízení nebude možné pro tento nedostatek pokračovat, odvolací soud je podle § 43 odst. 2 o.s.ř. odmítne, dlužnice nereagovala.

Protože dlužnice vytčené vady svého odvolání neodstranila a v odvolacím řízení nelze proto tento nedostatek pokračovat, odvolací soud je podle § 43 odst. 2 o.s.ř. odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 19. září 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v . r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Mandáková isir.justi ce.cz