4 VSPH 1659/2016-P10-8
KSCB 27 INS 19053/2015 4 VSPH 1659/2016-P10-8

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Markéty Hudečkové a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a JUDr. Tomáše Zadražila v insolvenční věci dlužníka STAVITELSTVÍ LÍSKOVEC spol. s.r.o., IČO 28116496, sídlem 373 41 Drahotěšice, Drahotěšice 7, o odvolání věřitele č. 10 RUPI, s.r.o., IČO 2519594, sídlem Kremže, Nová Ves 98, proti rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. dubna 2016, č.j. KSCB 27 INS 19053/2015-P10-2,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. dubna 2016, č.j. KSCB 27 INS 19053/2015-P10-2, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích ve výroku uvedeným usnesením odmítl přihlášku pohledávky P10 věřitele č. 10 RUPI, s.r.o. (dále též věřitel), (bod I. výroku) a rozhodl, že právní mocí usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení končí (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že podáním doručeným soudu dne 14.9.2015 věřitel přihlásil do insolvenčního řízení nevykonatelnou pohledávku ve výši 596.780,21 Kč a na přezkumném jednání konaném dne 8.2.2016, jehož se věřitel zúčastnil, byla pohledávka insolvenčním správcem popřena co do pravosti a výše. Soud I. stupně při tomto přezkumném jednání věřitele poučil o možnosti uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od konání přezkumného jednání a o následcích, pokud žaloba ve stanovené době podána nebude, tj. že k popřené pohledávce se nepřihlíží. Citoval § 197 a § 198 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a vyšel ze zjištění, že věřitel nepodal v zákonem stanovené lhůtě žalobu na určení a rozhodl proto dle § 185 IZ o odmítnutí přihlášky pohledávky věřitele, vedené pod P10.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích se věřitel včas odvolal a požadoval, aby odvolací soud uznal pohledávku věřitele a přiznal jí příslušenství v zákonem stanovené výši . Namítal, že se dne 8.2.2016 zúčastnil přezkumného jednání, avšak při tomto jednání nebyl poučen o možnosti uplatnit své právo žalobou a o následcích nepodání této žaloby a uvedl, že veškeré doklady, prokazující oprávněnost jeho pohledávky byly přiloženy k přihlášce pohledávky. Závěrem dodal, že do 17.5.2016 žádné popření pohledávky ze strany insolvenčního správce neobdržel ani písemně, ani prostřednictvím datové schránky. isir.justi ce.cz

Insolvenční správce ve vyjádření k odvolání ze dne 15.7.2016 uvedl, že na přezkumném jednání konaném dne 8.2.2016 byla insolvenčním správcem i dlužníkem popřena pohledávka věřitele v celé výši 596.780,21 Kč co do pravosti a konkrétní důvody popření byly uvedeny v přiložených listech seznamu, v nichž bylo konstatováno, že věřitel neprokázal provedení díla ve vyúčtovaném rozsahu a k přihlášce nebyly přiloženy předávací protokoly či jiné doklady o převzetí díla, z nichž by bylo prokázáno, že dílo bylo skutečně provedeno a dlužníkovi předáno. Insolvenční správce proto shledal odvolání věřitele zcela neopodstatněným.

Vrchní soud v Praze dle § 212 a § 212a o.s.ř. přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a aniž dle § 94 odst. 2 písm. c) IZ) nařizoval jednání, dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 197 odst. 2 IZ věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, poučí insolvenční správce nebo insolvenční soud při přezkumném jednání o dalším postupu; věřitele, který se přezkumného jednání nezúčastnil, o tom insolvenčního správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle § 198 odst. 1 IZ mohou věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 téhož zákona. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřena co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle § 185 IZ odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu plyne, že na přezkumném jednání konaném dne 8.2.2016 (B-8) insolvenční správce a dlužník popřeli věřitelovu pohledávku ve výši 596.780,21 Kč. Soud při tomto přezkumném jednání poučil přítomného věřitele, jehož nevykonatelná pohledávka byla popřena o možnosti uplatnit své právo žalobou na určení podanou proti správci u insolvenčního soudu ve lhůtě do 30 dnů od přezkumného jednání a o následcích nepodání včasné žaloby (§ 197 odst. 1 ve spojení s § 198 IZ). Vzhledem k tomu, že se věřitel přezkumného jednání konaného dne 8.2.2016 zúčastnil, insolvenční správce věřitele již v souladu s § 197 odst. 2 IZ písemně nevyrozumíval o popření jeho pohledávky.

Odvolací soud shledal, že vzhledem k tomu, že na přezkumném jednání konaném dne 8.2.2016 (B-8) byl věřitel přítomen a byl řádně vyrozuměn podle § 197 a 198 IZ o tom, že insolvenční správce a dlužník popřeli jeho pohledávku, nic mu tak nebránilo v tom, aby žalobu na určení popřené pohledávky včas podal a zároveň v řízení o ní uplatnil veškeré argumenty. Lhůta 30 dnů k podání určovací žaloby věřiteli začala plynout dnem 9.2.2016 a skončila dnem 9.3.2016. Věřitel však žalobu na určení popřené pohledávky u insolvenčního soudu nepodal. Ohledně popřené pohledávky tedy nastal podle § 198 odst. 1 IZ nezvratně následek, že se k ní v insolvenčním řízení nepřihlíží. Je zcela na věřiteli, jestliže z poučení soudu I. stupně při přezkumném jednání konaném dne 8.2.2016 nevyvodil odpovídající závěry.

Odvolací soud proto napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Praze dne 30. září 2016

Mgr. Markéta H u d e č k o v á , v. r. předsedkyně senátu Za správnsot vyhotovení: Mandáková