4 VSPH 1647/2016-B-173
KSPL 29 INS 12829/2013 4 VSPH 1647/2016-B-173

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a JUDr. Tomáše Zadražila v insolvenční věci dlužnice Růženy anonymizovano , anonymizovano , IČO 61166634, bytem Plzeň, Resslova 656/21, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 3. června 2016, č.j. KSPL 29 INS 12829/2013-B-156,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Plzni vyslovil souhlas s tím, aby insolvenční správkyně JUDr. Soňa Ulčová (dále jen správkyně) vydala zajištěnému věřiteli č. 1 Statutární město Plzeň (dále jen zajištěný věřitel) výtěžek zpeněžení předmětu zajištění, tj. nemovitosti, bytové jednotky č. 656/7, byt č. 8, v bytovém domě č.p. 656, situované na pozemku parc. č. 5899, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 1544/10000 ke společným částem budovy č.p. 656 a pozemku parc. č (dále jen nemovitosti) ve výši 34.295,33 Kč (bod I. výroku), schválil zálohu na odměnu insolvenční správkyně ve výši 3.734,76 Kč vč. DPH (bod II. výroku) a uložil správkyni povinnost provést vydání výtěžku zpeněžení podle upraveného seznamu přihlášek do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí, zapsat do upraveného seznamu přihlášek k přihlášce zajištěného věřitele, jaká částka na ni byla vyplacena, event., jaká její zbývající část se vypořádá při rozvrhu a podat soudu písemnou zprávu o provedeném vydání výtěžku do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí (bod III. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že podáním doručeným soudu dne 23.5.2016 požádala správkyně soud o vyslovení souhlasu s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli, z něhož soud zjistil, že předmět zajištění byl zpeněžen za kupní cenu 407.333,33 Kč, náklady spojené se správou zajištěného majetku činily 30.261,64 Kč vč. DPH, náklady spojené se zpeněžením předmětu zástavy činily 20.207,-Kč vč. DPH a odměna správkyně činila 3.734,76 Kč vč. DPH, čistý výtěžek zpeněžení je ve výši 353.129,93 Kč. Zajištěný věřitel má za dlužnicí zajištěnou pohledávku ve výši 34.295,33 Kč. O skutečnosti, že zajištěnému věřiteli bude vyplacena částka 34.295,33 Kč vyrozuměl soud účastníky řízení vyhláškou uveřejněnou v insolvenčním rejstříku dne 24.5.2016 (B-154) a nikdo proti návrhu nepodal ve stanovené lhůtě námitky. isir.justi ce.cz

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil, neboť nesouhlasila s prodejem předmětu zajištění, když řádně splácí splátkový kalendář (B-156, B-157).

Vrchní soud v Praze dle § 212 a § 212a o.s.ř. přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a aniž dle § 94 odst. 2 písm. c) IZ nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 298 insolvenčního zákona (dále jen IZ) mají zajištění věřitelé právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna (odst. 1). Výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením podle odstavce 4, nestanoví-li insolvenční soud jinak, a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce, vydá insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu zajištěnému věřiteli (odst. 2). Proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 mohou ostatní věřitelé a dlužník podat námitky do 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku; k později podaným námitkám se nepřihlíží. K projednání včas podaných námitek nařídí insolvenční soud do 30 dnů jednání, při kterém rozhodne o tom, zda návrhu insolvenčního správce vyhoví (odst. 3). V následujících odstavcích řeší toto ustanovení nesplnění povinnosti zajištěného věřitele dle § 157 odst. 1 IZ uhradit polovinu odměny a hotových výdajů uhrazených znalci odpočtem této částky od výtěžku zpeněžení (odst. 4) a vylučuje aplikaci odstavce 2 v případě, že zajištěný věřitel splnil povinnost dle § 230 odst. 3 IZ nést ze svého náklady spojené s provedením pokynů směřujících k řádné správě věci, práva, pohledávky nebo majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky (odst. 5). Rozhodnutí o návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 se doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, zajištěnému věřiteli, jemuž má být výtěžek vydán, a věřitelům, kteří proti němu podali námitky; jen tyto osoby mohou proti rozhodnutí podat odvolání (odst. 7).

Ze shora citovaných ustanovení je zřejmé, že legitimaci k podání odvolání proti usnesení, jímž soud I. stupně vyslovil souhlas s návrhem správce na vydání výtěžku zpeněžení, mají z účastníků insolvenčního řízení (dle § 14 odst. 1 IZ jsou účastníky insolvenčního řízení dlužník a věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku), jen ti z nich, kteří proti návrhu správce včas brojili svými námitkami. Opačný výklad, dle něhož by měl legitimaci k odvolání i dlužník, jenž by proti návrhu správce nepodal žádné námitky, by byl dle názoru odvolacího soudu v rozporu se zásadami insolvenčního řízení, jež musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů. Ostatně stejná konstrukce se pravidelně prosazuje též při projednání a schvalování konečné zprávy (§ 304 IZ), když legitimaci k podání odvolání proti usnesení o schválení konečné zprávy mají jen věřitelé a dlužník, jejichž námitkám nebylo vyhověno, přičemž v posuzované věci není žádný důvod se od ní odchylovat ani v případě usnesení, jímž insolvenční soud vyslovil souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli.

Jinak řečeno, odvolání proti rozhodnutí, jímž soud I. stupně vyslovil souhlas s návrhem správce na vydání výtěžku zpeněžení, mohou podat jen věřitelé a dlužník, jejichž námitkám nebylo vyhověno.

Z insolvenčního spisu odvolací soud ověřil, že usnesením ze dne 18.6.2013 (A-12) byl zjištěn úpadek dlužnice a bylo povoleno jeho řešení oddlužením, že dne 23.5.2016 (B-153) podala správkyně insolvenčnímu soudu návrh na vyslovení souhlasu s vydáním výtěžku zpeněžení nemovitostí, o němž insolvenční soud vyrozuměl účastníky řízení vyhláškou uveřejněnou v insolvenčním rejstříku dne 25.5.2016 (B-154) s poučením, že ve lhůtě 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu lze proti němu podat námitky podle § 298 odst. 3 IZ. Nicméně dlužnice námitky proti návrhu správkyně v zákonem stanovené lhůtě nepodala, odvolání proti tomuto rozhodnutí tak podat nemohla.

Protože odvolání proti napadenému usnesení podala osoba, jež k tomu není oprávněna, odvolací soud postupem podle § 218 písm. b) o.s.ř. odvolání dlužnice odmítl.

Nad rámec tohoto rozhodnutí odvolací soud doplňuje, že k prodeji předmětu zajištění dochází bez ohledu na průběh oddlužení plněním splátkového kalendáře za podmínek uvedených v § 409 odst. 3 IZ.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 9. září 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Mandáková