4 VSPH 1646/2015-B-31
KSCB 28 INS 1074/2014 4 VSPH 1646/2015-B-31

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Markéty Hudečkové a soudců JUDr. Tomáše Zadražila a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka Vojtěcha anonymizovano , anonymizovano , IČO: 75874555, bytem Čáslavsko 25, 395 01 Pacov, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 28. července 2015, č.j. KSCB 28 INS 1074/2014-B-19,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 28. července 2015, č.j. KSCB 28 INS 1074/2014-B-19, se v bodech I. a II. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Českých Budějovicích zrušil schválené oddlužení dlužníka Vojtěcha anonymizovano (dále jen dlužník; bod I. výroku), na majetek dlužníka prohlásil konkurs (bod II. výroku), rozhodl, že konkurs bude projednán jako nepatrný (bod III. výroku), stanovil, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku), a uložil insolvenčnímu správci, aby ve stanovené lhůtě předložil zprávu o hospodářské situaci dlužníka ke dni prohlášení konkursu (bod V. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 26.5.2014 (A-19) byl zjištěn úpadek dlužníka a povoleno jeho řešení oddlužením a usnesením ze dne 12.8.2014 (B-7) bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře a dlužníku, jehož jediným příjmem byl příjem z podnikání (OSVČ), soud s ohledem na jeho dosavadní příjmy uložil skládat každý měsíc z příjmů zálohu na splátky ve výši 12.000,-Kč na účet insolvenčního správce, přičemž termín úhrady první splátky byl stanoven na 30.9.2014. Podáním ze dne 10.12.2014 i následně při jednání dne 6.2.2015 insolvenční správce sdělil, že na účet majetkové podstaty nezaslal dlužník žádnou částku. Neplnění splátkového kalendáře dlužník vysvětloval narozením dcery v říjnu 2014 a s tím spojenými zvýšenými výdaji, na jejichž úhradu byl nucen použít veškeré příjmy. Zároveň však tvrdil, že je již schopen plnit splátkový kalendář, a proto mu soud (po upozornění, že nebudou-li na účet majetkové podstaty zasílány finanční prostředky v dostatečné výši, lze předpokládat zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na jeho majetek) poskytl lhůtu do konce února 2015 k úhradě závazků vůči ČSSZ vzniklých v souvislosti s jeho podnikáním v průběhu insolvenčního řízení a k započetí plnění splátkového kalendáře. Podáním ze dne 23.7.2015 však insolvenční správce oznámil, že částku 12.000,-Kč zaslal dlužník na účet majetkové podstaty pouze v dubnu 2015 a nadto uhradil toliko 4.776,-Kč k výzvě správce s ohledem na čistý příjem dlužníka podle daňového přiznání za rok 2014 ve výši 200.824,-Kč. Z důvodů dle § 418 odst. 1 písm. a) a b) IZ správce navrhl zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na majetek dlužníka.

Soud konstatoval, že dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, jelikož nezasílá na účet majetkové podstaty určené finanční prostředky, když zaslal toliko 12.000,-Kč a 4.776,-Kč, přičemž z dosavadních výsledků insolvenčního řízení je zároveň zřejmé, že nebude možné splnit podstatnou část splátkového kalendáře, neboť zjištěné nezajištěné pohledávky věřitelů zařazené do splátkového kalendáře činí 1.235.671,64 Kč, a proto, aby je uhradil alespoň v minimálním 30% rozsahu (tj. v částce 370.701,30 Kč), by dlužník musel po dobu trvání oddlužení uhradit včetně odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce nejméně cca 430.000,-Kč, což s ohledem na dlužníkovo daňové přiznání za rok 2014 není reálné. Proto uzavřel, že jsou dány důvody pro postup podle § 418 odst. 1 IZ. Zároveň konstatoval, že dlužník splňuje podmínky § 314 odst. 1 písm. b) IZ.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, a to proti prohlášení konkursu na svůj majetek, se dlužník včas odvolal a žádal, aby mu bylo umožněno pokračovat v oddlužení plněním splátkového kalendáře. Uváděl, že do 22.7.2015 měl na účet majetkové podstaty zaslat částku 65.000,-Kč, aby splnil podmínku uspokojení nezajištěných věřitelů alespoň v poměru 30 % za pět let, avšak v důsledku dovolených se opozdil a uvedená částka byla na účet připsána až 27.7.2015. Tvrdil, že od září 2015 činí jeho příjmy cca 15.000,-Kč měsíčně, má problémy s neplatícími zákazníky a v souvislosti s podnikáním má pravidelné výdaje za naftu ve výši 2.000,-Kč měsíčně. Uvedl, že zbývající částku utratil především za potřeby nemocných dětí (ve věku 1,5 a 3,5 roku) a za školkovné. Doplnil, že jeho přítelkyně pobírá toliko mateřskou v nepostačující výši a tvrdil, že v průběhu ledna 2016 (přesný termín nesdělil) by měl uzavřít pracovní smlouvu se zámečnictvím Petra Moravce.

Insolvenční správce ve svých dílčích zprávách ze dne 4.8.2015 (B-20 a B-21) a ze dne 7.12.2015 (kterou předložil při jednání odvolacího soudu), uvedl, že insolvenčním soudem uloženou zálohu 12.000,-Kč měsíčně dlužník zaslal jen dvakrát (v dubnu a srpnu 2015) a dále zaslal částky 4.776,-Kč a 65.000,-Kč. Od srpnové platby již dlužník nic neuhradil. Nezajištění věřitelé byli dosud uspokojeni v rozsahu 6,53 % svých pohledávek a při aktuální hospodářské situaci dlužníka lze za 5 let očekávat uspokojení nezajištěných věřitelů v rozsahu 24,50 %, přičemž k tomu, aby jejich uspokojení činilo alespoň 30 %, by muselo být od prosince 2015 zasíláno na účet majetkové podstaty nejméně 8.500,-Kč měsíčně. Dále uvedl, že dlužník má přislíbeno uzavření pracovního poměru s příjmem 18.000,-Kč čistého.

Vrchní soud v Praze dle § 212 a § 212a o.s.ř. přezkoumal napadené usnesení v rozsahu napadeném odvoláním i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 418 IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník (odst. 1). Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odstavce 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (odst. 2). Insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou-li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr (odst. 3). Rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (odst. 4). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 4 (odst. 5).

K výše uvedené právní úpravě Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 28.2.2013, sen. zn. 29 NSCR 12/2013, dovodil, že lhůta 5 let stanovená insolvenčním zákonem dlužníku ke splácení pohledávek věřitelů při schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je lhůtou konečnou, přičemž její počátek určuje pro danou insolvenční věc vždy termín první splátky určený rozhodnutím o schválení oddlužení. Jestliže dlužník za trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře není schopen hradit měsíční splátky předpokládané podle schváleného oddlužení, ačkoliv řádně plní povinnosti uvedené v § 412 odst. 1 a 3 IZ, není to důvodem k postupu podle § 418 odst. 1 písm. a) IZ; postup podle § 418 odst. 1 písm. b) IZ tím však není vyloučen. Důvodem pro zrušení oddlužení podle § 418 odst. 1 písm. b) IZ nemůže být bez dalšího momentální zhoršení příjmové situace dlužníka, jež mu v daném okamžiku neumožňuje poskytovat věřitelům pojatým do splátkového kalendáře plnění v rozsahu potřebném pro jeho celkové řádné splnění. Aby bylo možno uzavřít, že úspěšné završení oddlužení objektivně vzato nelze předpokládat, musí jít o situaci, kde je zcela zřejmé, že dlužník v časovém prostoru splátkového kalendáře nebude schopen současný nepříznivý vývoj procesu oddlužení zvrátit, anebo kdy se mu ani v rozumném časovém horizontu nepodařilo dosáhnout potřebných lepších výdělků či dalších příjmů, jež předpokládal, a není reálná naděje na změnu.

Z obsahu spisu odvolací soud ověřil správnost všech rozhodných skutečností, na nichž soud I. stupně vystavěl napadené usnesení, tedy především to, že dlužník již od samého počátku neplnil řádně splátkový kalendář se stanoveným termínem úhrady první splátky do 30.9.2014, neboť až do března 2015 včetně nic nehradil na odměnu a náhradu hotových výdajů správce ani na splátky nezajištěným věřitelům a i posléze platil splátky toliko nepravidelně a v nedostatečné výši, a to v dubnu 12.000,-Kč, v květnu 4.800,-Kč, v červenci 65.000,-Kč a v srpnu 12.000,-Kč, přičemž v následujících měsících opět neuhradil žádnou částku, což odůvodňoval nedostatečností svých příjmů a potřebnými výdaji na péči o své nezletilé děti. Dlužníku se tedy za více než tři měsíce od úhrady poslední splátky nepodařilo dosáhnout zvýšení svých příjmů tak, aby umožňovaly-byť alespoň částečné-obnovení plnění splátkového kalendáře. Zároveň dlužník v odvolacím řízení ani netvrdil konkrétní skutečnosti, z nichž by vyplývalo, že v budoucnu k takovému zlepšení jeho příjmů dojde, neboť sice tvrdil, že by měl v průběhu ledna 2016 uzavřít pracovní smlouvu, ale neuvedl ničeho ohledně předpokládané výše mzdy. Insolvenční správce k budoucím dlužníkovým příjmům uvedl, že by měly činit 18.000,-Kč čistého měsíčně. Tvrzení o dlužníkově budoucím zaměstnání a výši jeho budoucích příjmů nebyly nijak doloženy. Ani jejich doložení by však nemělo vliv na závěry odvolacího soudu, neboť s ohledem na dvě dlužníkem vyživované děti by z tvrzené částky čistého měsíčního příjmu dlužníka ve výši 18.000,-Kč činila zabavitelná část mzdy pro přednostní pohledávky toliko 5.882,-Kč měsíčně, která však vzhledem k výši zjištěných nezajištěných pohledávek v celkové částce 1.235.671,64 Kč (z níž činí 30 % částku 370.701,49 Kč), nárokům správce na odměnu a náhradu hotových výdajů při oddlužení plněním splátkového kalendáře včetně DPH (1.089,-Kč měsíčně), výši dosavadního dlužníkova plnění (viz výše) a doby již uplynulé od stanoveného termínu úhrady první splátky (15 měsíců), nepostačuje k tomu, aby ve zbývající době, po kterou by ještě mohl splátkový kalendář trvat (45 měsíců), mohlo dojít alespoň k 30% úhradě pohledávek nezajištěných věřitelů.

Z výše uvedených zjištění odvolacího soudu vyplývá, že dlužník není s to plnit splátky na oddlužení ani v nezbytné minimální výši a zároveň nelze ani do budoucna očekávat, že by toho byl schopen, jelikož ničím nedoložil svůj předpokládaný budoucí příjem z údajného nového zaměstnání, jehož tvrzená výše je však pro minimální splátky rovněž nedostatečná.

Závěr soudu I. stupně, že jsou dány důvody pro zrušení oddlužení, a to přinejmenším podle § 418 odst. 1 písm. b) IZ, je proto věcně správný. Z tohoto důvodu odvolací soud usnesení v napadených bodech I. a II. výroku potvrdil podle § 219 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 14. prosince 2015

Mgr. Markéta H u d e č k o v á, v. r. předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová