4 VSPH 1645/2016-B-15
KSLB 87 INS 3341/2016 4 VSPH 1645/2016-B-15

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a JUDr. Tomáše Zadražila v insolvenční věci dlužníka Miroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Liberec, U Lomu 331/10, s adresou pro doručování: CELTIMA, s.r.o., Liberec, České mládeže 387, o odvolání insolvenčního správce dlužníka JUDr. Jiřího Vody, LL.M., IČO 68754515, sídlem Praha 8, Sokolovská 85/104, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 21. července 2016, č.j. KSLB 87 INS 3341/2016-B-9,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci schválil zprávu odvolaného insolvenčního správce Ing. Petra Kočárka (dále též bývalý správce), (bod I. výroku) a určil odměnu bývalého správce včetně paušální náhrady hotových ve výši 10.648 Kč (bod II. výroku).

V odůvodnění soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 9.3.2016 rozhodl o úpadku dlužníka a současně povolil jeho řešení oddlužením a ustanovil do funkce bývalého správce (A-7), a že usnesením ze dne 9.5.2016 (B-8) rozhodl o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Soud I. stupně konstatoval, že potvrdil rozhodnutí první schůze věřitelů o odvolání bývalého správce z funkce a o ustanovení nového správce JUDr. Jiřího Vody, LL.M. (dále též správce) a uvedl, že bývalý správce podal dne 4.5.2016 zprávu o své dosavadní činnosti a vyúčtoval odměnu za období výkonu funkce (B-5). Uvedl, že o zveřejnění a vyúčtování odměny odvolaného správce vyrozuměl účastníky řízení vyhláškou, zveřejněnou v insolvenčním rejstříku dne 9.5.2016 (B-7) a poučil je o možnosti podat proti uvedené zprávě v zákonné 15 denní lhůtě námitky, avšak žádné námitky v této lhůtě podány nebyly. Rozvedl, že odměnu a náhradu hotových výdajů bývalého správce určil za dva měsíce výkonu funkce v celkové výši 2.178 Kč včetně DPH, a to v souladu s § 3 písm. b) a § 7 odst. 4 prováděcí vyhlášky č. 313/2007 Sb. (dále jen vyhláška) a rozhodl o přiznání odměny bývalého správce tak, že aplikoval přiměřeně § 2a vyhlášky, který stanoví odměnu správce za přezkum každé přihlášené pohledávky ve výši 1.000 Kč, tj. 7 přezkoumaných přihlášek ve výši 8.470 Kč (7.000 Kč + 21 % DPH). Celkem tedy soud I. stupně určil odměnu a paušální náhradu hotových výdajů bývalého správce ve výši 10 648 Kč včetně 21 % DPH. isir.justi ce.cz

Proti bodu II. výroku tohoto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem se včas odvolal správce a navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že určí odměnu bývalého správce ve výši 2.178 Kč včetně DPH. Soudu I. stupně zejména vytýkal, že k určení výše odměny aplikoval § 2a vyhlášky, který je však aplikovatelný pouze v případě, že způsobem řešení úpadku dlužníka je konkurz, nikoliv oddlužení, jak je tomu v tomto případě. Dovozoval, že bývalému správci měla být přiznána odměna odpovídající dvěma započatým měsícům od povolení oddlužení ve výši 2 x 750 Kč a náhrada hotových výdajů ve výši 2 x 150 Kč, celkem tedy 2.178 Kč včetně DPH.

Vrchní soud v Praze dle § 212 a § 212a o.s.ř. přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a aniž dle § 94 odst. 2 písm. c) insolvenčního zákona (dále jej IZ) nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 38 odst. 5 IZ insolvenční správce odvolaný z funkce nebo zproštěný funkce v průběhu insolvenčního řízení provede vyúčtování odměny a hotových výdajů ve zprávě o své činnosti; pro projednání této zprávy platí přiměřeně § 304. Umožňuje-li to stav insolvenčního řízení, rozhodne insolvenční soud o schválení této zprávy již v jeho průběhu; jde-li o hotové výdaje insolvenčního správce, náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty a vyúčtování vyplacených záloh, učiní tak bez zbytečného odkladu po projednání zprávy. Proti rozhodnutí o schválení takové zprávy mohou podat odvolání insolvenční správce, který zprávu podal, ustanovený insolvenční správce a věřitelé a dlužník, jejichž námitkám proti této zprávě nebylo vyhověno.

Podle § 304 IZ insolvenční soud přezkoumá konečnou zprávu insolvenčního správce a jeho vyúčtování a odstraní po slyšení insolvenčního správce chyby a nejasnosti v ní obsažené (odst. 1). O konečné zprávě insolvenčního správce po její úpravě uvědomí insolvenční soud účastníky řízení tím, že ji zveřejní vyhláškou. Současně je uvědomí o tom, že do 15 dnů od zveřejnění konečné zprávy v insolvenčním rejstříku mohou proti ní podat námitky; námitky se podávají u insolvenčního soudu dvojmo s tím, že jedno vyhotovení se doručuje insolvenčnímu správci k vyjádření (odst. 2). K projednání konečné zprávy insolvenčního správce a jeho vyúčtování nařídí insolvenční soud jednání. Termín a místo tohoto jednání zveřejní insolvenční soud vyhláškou; předvolání k tomuto jednání insolvenční soud zvlášť doručí insolvenčnímu správci, dlužníku, věřitelům a státnímu zastupitelství, kteří podali námitky proti konečné zprávě, a věřitelskému výboru (odst. 3). Na jednání o konečné zprávě a vyúčtování insolvenčního správce projedná insolvenční soud námitky, které byly proti ní vzneseny. Na základě toho rozhodne buď tak, že a) schválí předloženou konečnou zprávu a vyúčtování, nejsou-li námitky vůči nim důvodné, b) nařídí doplnění nebo změnu konečné zprávy nebo vyúčtování, jestliže shledá, že některé z námitek proti nim jsou důvodné, avšak nemění její základní obsah, c) odmítne přijmout konečnou zprávu, shledá-li že námitky proti ní vznesené důvodně zpochybňují zprávu jako celek; v tomto případě uloží insolvenčnímu správci, aby předložil novou konečnou zprávu ve lhůtě, kterou určí (odst. 4). Nebyly-li podány námitky proti konečné zprávě, může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 4 i bez nařízení jednání (odst. 5). Rozhodnutí podle odstavců 4 a 5 doručí insolvenční soud insolvenčnímu správci, dlužníku a věřitelům, o jejichž námitkách bylo rozhodováno. Odvolání proti těmto rozhodnutím mohou podat insolvenční správce a věřitelé a dlužník, jejichž námitkám nebylo vyhověno (odst. 6).

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že dne 5.5.2015 (B-5) byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna zpráva a vyúčtování odměny a výdajů bývalého správce a vyhláškou ze dne 9.5.2016 (B-7) uvědomil insolvenční soud účastníky řízení včetně nově ustanoveného správce o zprávě bývalého správce a o možnosti podat proti ní námitky ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění v insolvenčním rejstříku, avšak proti zprávě bývalého správce nebyly nikým námitky podány. Jelikož nově ustanovený správce nepodal proti zprávě bývalého správce námitky, nemá ani legitimaci k podání odvolání proti rozhodnutí o schválení zprávy bývalého správce (§ 304 odst. 6 poslední věta IZ), již soud I. stupně schválil v souladu s § 304 odst. 5 IZ a v souladu s § 38 odst. 5 IZ.

Protože odvolání proti napadenému usnesení podala osoba, jež k tomu není oprávněna, neboť v zákonem stanovené lhůtě nepodala námitky proti předložené zprávě a vyúčtování bývalého správce, odvolací soud postupem podle § 218 písm. b) o.s.ř. odvolání správce odmítl.

S ohledem na odvolací argumentaci považoval odvolací soud za vhodné dodat, že odměnu odvolaného správce nebylo lze analogicky určit postupem podle § 2a vyhlášky za situace, kdy způsobem řešení úpadku dlužníka nebyl konkurs, ale oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 21. září 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Mandáková