4 VSPH 1631/2016-A-14
KSPL 27 INS 9110/2016 4 VSPH 1631/2016-A-14

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Markéty Hudečkové a soudců JUDr. Tomáše Zadražila a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenční věci dlužníků-manželů Beaty anonymizovano , anonymizovano , a Thach Dinh anonymizovano , anonymizovano , IČO 61817481, oba bytem Jungmannova 1246/19, 350 02 Cheb, zahájené k návrhu dlužníků, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 28. června 2016, č.j. KSPL 27 INS 9110/2016-A-9,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 28. června 2016, č.j. KSPL 27 INS 9110/2016-A-9, se mění tak, že se insolvenční návrh dlužníků neodmítá.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Plzni odmítl insolvenční návrh dlužníků-manželů Beaty anonymizovano (dále jen dlužnice) a Thach Dinh anonymizovano (dále jen dlužník).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že mu byl dne 19.4.2016 doručen insolvenční návrh dlužníků spojený s návrhem na povolení oddlužení, jehož přílohy neobsahovaly náležitosti podle § 104 insolvenčního zákona (dále jen IZ). Proto usnesením ze dne 26.4.2016 (A-6) vyzval dlužníky k doplnění insolvenčního návrhu ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení výzvy, a to také o úplný a řádný seznam závazků, seznam zaměstnanců a listiny dokládající jejich příjmy (zejména za posledních 6 měsíců), na což dlužníci reagovali žádostí o prodloužení lhůty a poté návrh doplnili (mimo jiné) o své vyjádření, seznam věřitelů a závazků v původním podání a seznam majetku. Protože dlužníci ani k výzvě soudu nepředložili úplný a řádný seznam závazků s uvedením svých věřitelů (předložený seznam neobsahoval konkrétní údaje o splatnosti jednotlivých závazků a jednoznačné vyjádření jejich výše) a úplný a řádný seznam svých zaměstnanců, postupoval soud I. stupně podle § 128 odst. 2 IZ a insolvenční návrh odmítl. isir.justi ce.cz

Proti tomuto usnesení se dlužníci včas odvolali a požadovali, aby je odvolací soud zrušil a aby insolvenční řízení dále pokračovalo. Namítali, že uvedli splatnost svých závazků, neboť se u všech opírají o rozhodnutí soudu, která stanovila jejich výši i splatnost včetně úroků z prodlení. Uváděli, že závazek pod bodem II. vyplývá ze směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Plzni na částku 416.100,-Kč s úrokem od 17.4.2013 (kdy byla částka také splatná) a ke dni podání návrhu tak činil celkem 538.133,-Kč. Závazek pod bodem III. se opírá o rozsudek Okresního soudu v Chebu, jenž však byl k odvolání žalobce zrušen a do pravomocného rozhodnutí soudu tak nelze dluh přesně vyčíslit, přičemž sporná smluvní pokuta činí 447.525,-Kč. Závazek pod bodem IV. pak vychází z pravomocného exekučního příkazu ze dne 26.2.2016, jehož splatnost je určena jeho právní mocí. Ohledně prohlášení o zaměstnancích se dlužníci odvolávali na své první podání, v jehož příloze č. 3 uvedli, že neměli žádné zaměstnance. Vyjádřili přesvědčení, že ze svých příjmů jsou schopni uhradit své dluhy v minimální výši 30 %, příp. jsou připraveni předložit soudu smlouvu o důchodu, pokud by jejich příjem nepostačoval.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející podle § 212 a § 212a o.s.ř. a dospěl přitom k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Z § 97 odst. 1 a 3 IZ plyne, že insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh, který je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel, a jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník. Náležitosti insolvenčního návrhu stanoví § 103 odst. 1 a 2 IZ shodně pro návrh podávaný (jakožto navrhovatelem) dlužníkem či jeho věřitelem tak, že kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) musí být insolvenční navrhovatel a dlužník (není-li sám insolvenčním navrhovatelem) označeni způsobem uvedeným v odstavci 1 (tj. fyzická osoba označena jménem, příjmením a bydlištěm /sídlem/, u podnikatele též identifikačním číslem, a právnická osoba označena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem). Dále musí být v insolvenčním návrhu uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá. Insolvenční návrh v listinné podobě musí být rovněž opatřen úředně ověřeným podpisem osoby, která jej podala; jinak se k němu nepřihlíží (§ 97 odst. 2 IZ). Podá-li insolvenční návrh dlužník, je podle § 104 odst. 1 IZ povinen k němu připojit především seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů a seznam svých zaměstnanců, jež musejí být opatřeny náležitostmi stanovenými v § 104 odst. 2 až 4 IZ s tím, že všechny osoby uvedené v seznamech musejí být označeny způsobem uvedeným v § 103 odst. 1 IZ.

Základem pro rozhodnutí o úpadku dlužníka je pouze srozumitelný a určitý insolvenční návrh opatřený náležitostmi dle § 103 IZ a zákonem požadovanými přílohami obsahujícími údaje uvedené v § 104 IZ (zejména řádnými seznamy svého majetku a závazků). Soudní praxe dovodila, že-vzhledem k závažnosti dopadů, jež může i vadný insolvenční návrh vyvolat v poměrech dlužníka nebo třetích osob-je nutno i v případě insolvenčního návrhu podávaného dlužníkem trvat na zákonem předepsaném řádném vylíčení rozhodujících skutečností, které osvědčují jeho úpadek nebo hrozící úpadek (§ 103 odst. 2 IZ), mezi něž patří mimo jiné i konkrétní údaje o věřitelích, kteří mají za dlužníkem splatnou pohledávku. Tuto povinnost nelze mít proto za splněnou tím, že insolvenční navrhovatel ohledně těchto skutečností odkáže na listinný důkaz, který připojí k insolvenčnímu návrhu jako přílohu, ledaže jde o řádný seznam majetku a závazků připojený k insolvenčnímu návrhu dlužníka. Jinak řečeno, co do povinných rozhodných tvrzení o dlužníkově úpadku či hrozícím úpadku, jež jeho insolvenční návrh postrádá, lze vzít v potaz (jako součást tvrzení o úpadku akceptovat) údaje o věřitelích dlužníka a jejich pohledávkách a o majetkových poměrech dlužníka obsažené v seznamech majetku a závazků, které spolu s insolvenčním návrhem (co jeho obligatorní přílohu) předložil. To však za předpokladu, že tyto seznamy jsou řádné-tj. opatřené náležitostmi předepsanými v § 104 odst. 2 až 4 IZ, a že tedy k nim lze (i v uvedeném směru) přihlížet.

Podle § 128 odst. 1 IZ insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 o.s.ř. (výzva k odstranění vad podání) se nepoužije.

Podle § 128 odst. 2 IZ určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Z obsahu spisu plyne, že dlužníci dne 19.4.2016 podali insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení na předepsaném formuláři (A-1), v jehož kolonce č. 7 také uvedli, že se nachází v úpadku, neboť mají více závazků vůči 3 věřitelům, jež nejsou schopni ze svých platů uhradit. V kolonkách č. 11, 12 a 13 návrhu uvedli výši očekávaných příjmů v následujících 5 letech v celkové částce 1,944.600,-Kč, konkretizovali své příjmy za poslední 3 roky a uvedli, že mají vyživovací povinnost ke dvěma dětem. V kolonkách č. 17 a 19 pak označili své věřitele a uvedli výši a právní důvod jejich pohledávek. V připojeném seznamu závazků a jeho doplnění (A-3, A-8) dlužníci řádně označili své věřitele v souladu s § 103 odst. 1 IZ, uvedli výši jednotlivých závazků a u závazků pod body I. a II. též uvedli datum jejich splatnosti (9.8.2012, 17.4.2013), přičemž závazek pod bodem IV. (odměna exekutora) je již vykonatelný a není tak pochyb o jeho splatnosti; lze tedy spolehlivě usuzovat na dobu prodlení dlužníků s plněním jejich závazků pod body I. a II. seznamu závazků po dobu několika let před podáním insolvenčního návrhu. Dlužníci též k návrhu připojili seznam majetku (A-3) tvořící běžné vybavení domácnosti a doplnili jej o prohlášení, že neměli a nemají žádné zaměstnance (A-8). Předložené seznamy dlužníci opatřili svými podpisy a prohlášením o jejich správnosti a úplnosti. Dle názoru odvolacího soudu tak lze předložené seznamy majetku a závazků dlužníků (ve spojení s jejich návrhem a jeho doplněním) považovat za dostatečný podklad pro věcné rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Za popsaného stavu věci je odvolací soud toho názoru, že insolvenční návrh je projednatelný a na jeho základě lze bez dalšího věcně rozhodnout o úpadku dlužníků. Odvolací soud proto podle § 220 odst. 1 o.s.ř. za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. napadené usnesení změnil tak, že se insolvenční návrh neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Praze dne 11. října 2016

Mgr. Markéta H u d e č k o v á, v.r. předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Kavčiaková