4 VSPH 1620/2016-B-141
MSPH 79 INS 26048/2015 4 VSPH 1620/2016-B-141

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenka, Ph.D. a soudců Mgr. Markéty Hudečkové a JUDr. Alexandry Jiříčkové ve věci dlužníka Mgr. Davida anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 6, Kolejní 429/1, adresa pro doručení: VV Ruzyně, Praha 6, Staré náměstí 3, o odvolání věřitelského výboru proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. července 2016, č.j. MSPH 79 INS 26048/2015-B-70,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. července 2016, č.j. MSPH 79 INS 26048/2015-B-70 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Městský soud v Praze zamítl návrh věřitelského výboru ze dne 22.6.2016 na zproštění JUDr. Zdeňky Pechancové (dále jen správkyně) z funkce insolvenčního správce.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že mu byl dne 22.6.2016 (B-56, B-57, B-58) doručen návrh na zproštění správkyně funkce podaný věřitelským výborem, jehož členy jsou věřitelé č. 8 Bc. et Bc. A. Jan Kulhánek (předseda), č. 26 Jan Kašpar a č. 27 Kateřina Friedová (dále též věřitelský výbor). Návrh byl odůvodněn tím, že správkyně při výkonu své funkce nepostupuje s odbornou péčí a závažně porušila důležité povinnosti uložené jí zákonem při zpeněžování zajištěného majetku dlužníka sepsaného v majetkové podstatě, a to bytové jednotky č. 429/4 s přísl. a s podílem na společných částech domu č.p. 429 a na pozemcích, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro hl. m. Praha, Katastrální pracoviště Praha na LV č. 7711 a na LV č. 7712 pro obec Praha, k.ú. Dejvice (dále jen byt). Byt byl zastaven ve prospěch zajištěných věřitelů s již zjištěnými pohledávkami: 1. pořadí věřitel č. 24 Expobank CZ, a.s., 2. pořadí věřitel č. 26 Jan Kašpar, 3. pořadí věřitel č. 21 Jiří Opěla, 4. pořadí věřitel č. 4 Pavel Kupec, 5. a 7. pořadí věřitel č. 5 Ing. Marcel Maceček, 6. pořadí věřitel č. 7 Ing. Robert Šafrata, 8. pořadí věřitel č. 20 Komerční banka, a.s. a 9. pořadí věřitelka č. 27 Kateřina Friedová. Správkyni bylo vytýkáno, že uzavřela jen dle pokynu zajištěného věřitele č. 24 s prvním pořadím vzniku zástavního práva kupní smlouvu ze dne 26.4.2016 s kupujícím Petrem Tankó za kupní cenu 10 mil. Kč, že proti tomuto postupu správkyně podali včas námitky zajištění věřitelé č. 26 a č. 28, že k projednání námitek nařídil soud jednání na den 17.5.2016, jež bylo přerušeno a pokračovalo dne 19.7.2016. Dle věřitelského výboru nejevila správkyně zájem na zpeněžení bytu k nejvyšší nabídce a při jeho prodeji postupovala nestandardně, isir.justi ce.cz netransparentně a nedbale. Proto k ní ztratil věřitelský výbor důvěru a navrhoval ji zprostit funkce.

Věřitelský výbor správkyni konkrétně vytýkal, že:

1) správkyně neupozornila soud a věřitelský výbor na to, že k pokynu zajištěného věřitele č. 24 nebyl připojen souhlas ostatních zajištěných věřitelů s pozdějším pořadím vzniku zajištění, že správkyně v soupisu majetkové podstaty (B-3) opomněla uvést odhadovanou cenu majetku; k tomu se správkyně bránila tvrzením, že při zpeněžování postupovala dle pokynů věřitele č. 24, který požadoval jako minimum kupní cenu 10 mil. Kč, o čemž byl dne 14.4.2016 vyrozuměn v pořadí 2. zajištěný věřitel č. 26, že pokyn byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 19.4.2016, že podmínku pokynu splnila, neboť kupní smlouva byla uzavřena na kupní cenu 10 mil. Kč a daň z nabytí nemovitého majetku ve výši 400.000,-Kč se zavázal zaplatit kupující, jenž byl jediným ochotným zaplatit ihned kupní cenu za požadovaných podmínek, že ještě před zahájením insolvenčního řízení byla k exekučnímu vymožení pohledávky věřitele č. 26 ve výši 3,167.000,-Kč s přísl. nařízena 4x dražba bytu s vyvolávací cenou za 9 mil. Kč, že věřitel č. 26 zamlčel, že mu ve dvou splátkách byla část jeho pohledávky dlužníkem již uhrazena; 2) prodej bytu proběhl netransparentně, nebyl veřejně inzerován a nemohl být objektivně kontrolovatelným; k tomu správkyně uvedla, že oslovila více zprostředkovatelů a že cena 10 mil. Kč je skutečně nejvyšší dosaženou částkou; 3) správkyně po jednání o námitkách konaném dne 17.5.2016 sice splnila pokyn soudu, aby byt nabídla prostřednictvím inzerce na serverech sreality.cz a bezrealitky.cz, avšak postupovala přitom způsobem, jako kdyby chtěla případné zájemce odradit; k tomu se správkyně bránila tvrzením, že se nespokojila pouze s inzercí, ale zájemcům, kteří jí oslovili, zasílala fotodokumentaci stavu bytu, plánek a další požadované informace, poté, co měla ověřenu existenci a totožnost zájemce a minimálně ujištění, že je schopen zaplatit minimálně požadovanou kupní cenu, že všichni byli informováni i o příslušenství bytu včetně garážových stání, že byla oslovena 23 realitními kancelářemi i soukromými zájemci (B-67), komunikovala s nimi, avšak jim nemohla zamlčet výši příspěvků do fondu SVJ a odhad měsíčních nákladů na expedované služby, a že je informovala to tom, že jedná z pozice insolvenčního správce; 4) správkyni kontaktoval realitní makléř, avšak správkyně mu neposkytla adekvátní součinnost, neumožnila mu přístup do bytu za účelem jeho nafocení profesionálním fotografem, že správkyně odmítla umožnit prohlídku bytu zájemci, jenž za něj nabízel 15,5 mil. Kč, resp. ji podmiňovala osvědčením existence pohotových finančních prostředků; k tomu správkyně potvrdila, že ji realitní makléř (Jaroslav Nováček-RK RE/MAX) skutečně informoval o takovém zájemci, že postupovala v rámci obezřetnosti, když po makléři požadovala doložení existence tohoto zájemce, avšak ten ji již neodpověděl, proto se domnívá, že žádný takový zájemce ani neexistoval; 5) správkyně neoslovila zájemce z Prahy či ze Středočeského kraje, ale jen ze Zlínského či z Jihomoravského kraje (B-48, B-49), což nepochybně mělo vliv na jimi nabízené částky; s tím správkyně nesouhlasila, když kupující je z Prahy, že kritériem pro ni nebyl region zájemce, ale jeho solventnost; 6) správkyně nespolupracovala s věřitelským výborem při zpeněžování bytu a dokonce žádala soud o přezkoumání jeho pokynů (B-50) a o nezveřejňování některých jejích podání v insolvenčním rejstříku; k tomu se správkyně bránila tím, že původní tržní cena bytu určená znalcem činila 17 mil. Kč, že pro účely exekučního řízení byl byt oceněn na 9 mil. Kč, ale v dražbě se neprodal ani za 6 mil. Kč, že následně byl byt oceněn na 13 mil. Kč, že dle posledního posudku znalce Ing. Petra Procházky (obstaraného z iniciativy předsedy věřitelského výboru) činila aktuální tržní cena 10,166.100,-Kč, že jí dosažená kupní cena je tak s ohledem na to nejvyšší možná, neboť není zatížena zprostředkovatelskou provizí, odměnou za právní služby a ani o daní z převodu nemovitosti.

Soud I. stupně podrobně zrekapituloval průběh insolvenčního řízení a svá zjištění takto: -insolvenční řízení bylo zahájeno k věřitelského insolvenčnímu návrhu dne 19.10.2015 (A-1); -dne 16.12.2015 byla JUDr. Zdeňka Pechancová ustanovena za předběžnou insolvenční správkyní za účelem zajištění a zabezpečení dlužníkova majetku (A-12); -usnesením ze dne 7.1.2016 (A-16) byl zjištěn úpadek dlužníka a na jeho majetek byl prohlášen konkurs; -ve zprávě o stavu řízení ze dne 29.12.2015 (A-15) anoncovala správkyně (ještě jako správkyně předběžná) potencionální kupce na obě pražské nemovitosti dlužníka (tj. i na byt) a předložila soupis majetkové podstaty; -v soupisu majetku ze dne 27.1.2016 (B-3) je pod bodem 3) mezi dalším nemovitým majetkem uveden byt spolu s výčtem věřitelů, v jejichž prospěch je zastaven a s uvedením věcných břemen na tomto majetku váznoucími; -v aktualizaci ze dne 7.7.2016 (B-68) je uveden i vývoj ocenění bytu (od roku 2009 do roku 2016 včetně); -na přezkumném jednání konaném dne 5.4.2016 bylo konstatováno, že bytem jsou zajištěny pohledávky 9 věřitelů, že celková výše těchto zajištěných pohledávek činí 32,523.247,79 Kč, že všechny zajištěné pohledávky byly zjištěny; na schůzi věřitelů konané bezprostředně po přezkumném jednání byl jednak zvolen věřitelský výbor a správkyně byla ve své funkci potvrzena (B-12); -na bytu váznou zástavy zajištěných věřitelů v tomto pořadí: -č. 24/P25 (Expobanka CZ) pro pohledávku ve výši 9,303.083,04 Kč, -č. 26/P28 (J. Kašpar) pro pohledávku ve výši 4,838.134,-Kč, -č. 21/P22 (J. Opěla) pro pohledávku ve výši 1,255.309,43 Kč, -č. 4/P4 (P. Kupec) pro pohledávku ve výši 271.657,10 Kč, -č. 5/P5 (Ing. M. Maceček) pro pohledávku ve výši 277.163,10 Kč, -č. 7/P7 (Ing. R. Šafrata) pro pohledávky ve výši 560.908,98 Kč, -č. 20/P21 (KB, a.s.) pro pohledávku ve výši 212.892,66 Kč a -č. 27/P28 (K. Friedová) pro pohledávku ve výši 6,756.568, Kč; -dne 14.4.2016 byl zveřejněn pokyn věřitele č. 24 ke zpeněžení bytu za minimální cenu 10 mil. Kč (B-21); -dne 24.4.2016 správkyně sdělila, že v souladu s tímto pokynem zpeněžila byt za cenu 10 mil. Kč a v příloze předložila kupní smlouvu uzavřenou s kupujícím Petrem Tankó; dle čl. II. smlouvy byla kupní cena zcela zaplacena před podpisem smlouvy na účet majetkové podstaty s tím, že kupující se rovněž zavázal zaplatit daň z nabytí předmětu koupě a zavázal se rovněž zaplatit správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do příslušného katastru nemovitostí; v článku IX. smlouvy si smluvní strany ujednaly právo odstoupení od smlouvy v případě, že nedojde ke vkladu do katastru nemovitostí (B-25); -podáním ze dne 27.4.2016 sdělil věřitel č. 26 ke zveřejněnému pokynu věřitele č. 24, že v pokynu chybí uvedení způsobu zpeněžení a navrhuje, aby prodej byl realizován elektronickou dražbou z důvodu průhlednosti a možnosti objektivní kontroly jeho průběhu, že v soupisu majetkové podstaty nebylo uvedeno ohodnocení bytu s tím, že cena, kterou dne 4.12.2008 určil pro potřeby věřitele č. 24 znalec Ing. Miroslav Šmerda činila 17,8 mil Kč, že dlužník byt koupil dne 5.3.2009 za kupní cenu 18,017.080,-Kč a že v rámci exekučního řízení zahájeném k jeho návrhu nabízeli zájemci cenu převyšující 12 mil. Kč, což je mu nabízeno i v současnosti za předpokladu, že byt bude dražen elektronicky, proto se mu jeví dosažená kupní cena jako neúměrně nízká (B-27); -v reakci na vyrozumění soudu o zveřejnění pokynu věřitele č. 24 (B-24) podali včas námitky věřitel č. 26 (B-28) a zajištěná věřitelka č. 27 (B-32), s nimiž se ztotožnil též předseda věřitelského výboru; -k projednání námitek nařídil soud (B-29) jednání na den 17.5.2016 a současně udělil správkyni závazný pokyn, aby do doby rozhodnutí o námitkách zabránila vydání rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu do katastru nemovitostí (B-34); -dne 9.5.2016 se k námitkám vyjádřil věřitel č. 7 (B-36) s tím, aby byly odmítnuty, neboť souhlasí s pokynem věřitele č. 24, se způsobem prodeje bytu i s dosaženou cenou; -správkyně podaným námitkám oponovala (B-35, B-38) tvrzeními, že: -požádala, aby její podání nemuselo být zveřejněno, neboť si nepřála, aby zástupce věřitele č. 26 nezjistil, že má podrobné informace o exekuci a ona tak neztratila možnost překvapení-předložení důkazů, o kterých nepředpokládá, že jsou mně známy , resp. že by se připravila o argumenty , které má vůči věřiteli č. 26; -se na nemovitý majetek dlužníka snažila najít kupce již v době, kdy působila jako předběžná správkyně poté, že nabídek sice bylo více, avšak pouze jediný ze zájemců nabídl po prohlídce zaplatit 10 mil. Kč + daň za situace, kdy byl v bytě odpojen plyn, elektřina a voda, kdy chyběla kuchyňská linka, nefungovaly žaluzie, obklady, zdravotní keramika a dlažba byly z levného materiálu a vnitřní dispozice bytu zájemci nevyhovovala (přespříliš skříní ve zdi, přístup na obě WC a do kuchyňského koutu byl možný pouze z obývacího pokoje), což signalizovalo potřebu nemalých investic; pořizovací cena tak rozhodně neodpovídala aktuálnímu stavu bytu a bylo nutno vzít i v úvahu současný převis nabídky nad poptávkou bytů v hlavním městě a to, že v pořizovací ceně v roce 2009 nebyly ještě zahrnuty právní vady, tedy zástavní práva a věcná břemena; ostatně věřitel č. 24 poskytl dlužníkovi v roce 2009 úvěr na byt jen ve výši 10,6 mil. Kč; o pokynu byl informován e-mailem zástupce věřitele č. 26 dne 14.4.2016 se sdělením jak o kupci, tak i o nabízené ceně s žádostí, avšak nedočkala se od něho jakékoliv reakce, proto usoudila, že věřitel č. 26 žádné námitky nemá; dodala, že zástavní smlouvu s dlužníkem uzavřel věřitel č. 26 v rozporu s povinností uloženou dlužníkovi body 9. 3. 73 a 10. 1. 8. smlouvy o hypotečním úvěru, kterou dlužník uzavřel s věřitelem č. 24 dne 23.1.2009; -exekutor JUDr. Martin Růžička, Exekutorský úřad Zlín stanovil pro účely dražby jako cenu obvyklou částku 9 mil. Kč, avšak přihlásil se toliko jeden dražebník, a to Rolsen reality, s.r.o., dražba však neproběhla; ke svým tvrzením předložila správkyně listiny z exekutorského spisu; -na jednání o námitkách konaném dne 17.5.2016 (B-39) soud I. stupně konstatoval, že správkyně uzavřela kupní smlouvu předčasně, neboť nevyčkala zveřejnění zákonného poučení soudem ostatním zajištěným věřitelům a uplynutí lhůty k podání námitek proti pokynu; k tomu správkyně doplnila, že prodej bytu neinzerovala, ale vycházela z databáze bonitních klientů vedených její kanceláří i spolupracující realitní kanceláří, a věřitel č. 24 upřesnil, že v roce 2008 nebyl vypracován znalecký posudek, ale šlo o interní odhad pracovníkem banky, když původní odhad na 17 mil. Kč byl ještě téhož roku revidován na částku 13 mil. Kč; poté bylo jednání přerušeno a správkyni bylo uloženo, aby v mezidobí byt inzerovala na serverech sreality.cz a bezrealitky.cz; -ve spisu jsou založeny (B-40) cenové nabídky realitních kanceláří a soukromých osob s nejvyšší nabídkou na 9,1 mil. Kč, realitní kancelář RK Transconsult CS měla dle podání ze dne 11.4.2016 zájem o koupi bytu za 9,5 mil. Kč + daň, Ing. Pavel Krejčí podáním ze dne 2.3.2016 nabídl po prohlídce bytu cenu 9,3 mil. Kč; -dne 19.5.2016 založil věřitel č. 24 vnitřní supervizi ceny bytu č. S232-08 z 19.12.2008, v níž je zástavní hodnota stanovena na 13 mil. Kč (B-41); -dne 20.5.2016 doručil soudu své vyjádření k tvrzením správkyně (B-38) věřitel č. 26 (B-42) a vznesl vůči správkyni námitku podjatosti, neboť považoval její poznámku narážející na nedostatečnou obezřetnost věřitele při sjednávání zástavní smlouvy za nevhodný osobní a zjevně nepřátelský útok, -dne 24.5.2016 předložila správkyně záznamy o prohlídkách bytu a cenových nabídkách (Ing. Petr Záboj maximálně 7 mil. Kč, Jiří Habart 7 mil. Kč + daň, Libor Gorgulák 7 mil. Kč, Ludmila Semelová 6 mil. Kč, Richard Kužela 7 mil. Kč, Josef Gbelec 7,5 mil. Kč, Josef Častulík 8,9 mil. Kč); -dne 25.5.2016 požádala správkyně o přezkoumání pokynu předsedy věřitelského výboru, který jako nezajištěný věřitel, pověřil RK RE/MAX nalezením vhodného zájemce, což mu nepřísluší; sdělila, že na inzerci reagují desítky kanceláří s nabídkami uzavření zprostředkovatelské smlouvy za účelem vyhledání zájemců za provizi a že se žádný konkrétní zájemce nepřiblížil nabídce ceny za 15 mil. Kč; -podáním došlým soudu dne 1.6.2016 (B-51) se správkyně vyjádřila k podání věřitele č. 26 (B-42) a odmítla, že by byla vůči němu podjatá; -věřitelský výbor oznámil soudu dne 14.6.2016 (B-53, B-54, B-55), že se dne 2.6.2016 jednomyslně shodl na tom, že podá návrh na zproštění správkyně funkce, a takový návrh též podal (B-57) spolu s přílohami: inzerce správkyně, prezentaci bytu RK Svoboda & Williams ze dne 29.8.2014, e-mailovou korespondenci a odkázal na nabídky údajných zájemců založené správkyní na B-48 a B-49; -správkyně ke svému vyjádření (B-67) založila další přílohy: posudek znalce Ing. Petra Procházky ze dne 29.6.2016, č. 049/2559/16, jenž porovnal 13 nabídek srovnatelných bytů a určil obvyklou cenu bytu včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích, jakož i včetně příslušenství bytu (sklepní komora a 4 stání ve společné garáži) částkou 10,166.100,-Kč, e-mailové nabídky a korespondence, e-mailové výzvy RK RE/MAX, usnesení exekutora o odročení nařízených dražeb, přípis věřitelského výboru ze dne 20.5.2016 obsahující souhlas s inzercí na uvedených serverech s tím, že nabídková cena má být 15 mil. Kč s uvedením poznámky o možnosti dohody o ceně a se sdělením, že informace o prodeji bytu byla předána spolupracujícímu realitnímu makléři PhDr. Kučerovi; -dne 30.6.2016 (B-65) vyrozuměl soud účastníky o tom, že jednání o námitkách bude pokračovat dne 19.7.2016.

Soud I. stupně citoval ustanovení insolvenčního zákona (dále jen IZ), dle nichž věc posuzoval se závěrem, že návrh na zproštění správkyně funkce byl sice podán k tomu oprávněným subjektem (věřitelským výborem), avšak neopodstatněně.

K námitce podjatosti správkyně uzavřel, že jakkoliv se mohlo jevit hodnocení postupu věřitele č. 26 při uzavírání zástavní smlouvy správkyní příkřejším, nedosahovalo intenzity hrubého útoku na osobu věřitele a vypovídalo spíše o nevhodnosti formulace, než o osobní a setrvalé zaujatosti správkyně vůči tomuto účastníkovi řízení. Z obsahu spisu se kromě tohoto nepodává jakýkoliv náznak toho, že by správkyně ve svém přístupu činila mezi věřiteli rozdíly anebo že by věřitele č. 26 omezovala či znevýhodňovala. Proto námitku podjatosti správkyně důvodnou neshledal.

K jednotlivým důvodům návrhu věřitelského výboru na zproštění správkyně funkce zaujal soud I. stupně tyto skutkové a právní závěry:

1) Předmět zpeněžení nebyl oceněn v původním soupisu majetkové podstaty: V soupisu majetkové podstaty ze dne 27.1.2016 (B-3) skutečně správkyně neuvedla odhadovanou cenu bytu, jakmile však měla k dispozici posudek znalce Ing. Petra Procházky, tento nedostatek v aktualizovaném soupisu odstranila a oba soupisy majetkové podstaty (včetně soupisu majetku podaného v rámci výkonu funkce předběžné správkyně na A-15 ze dne 29.12.2015) obsahují všechny náležitosti. Nedostatek ocenění zajištěného majetku tak není důvodem způsobilým (sám o sobě) pro zproštění správkyně funkce, neboť rozhodná je jen výše výtěžku, kterého bylo zpeněžením této zástavy

2) Netransparentní prodej bytu: Správkyně doložila, že před realizací prodeje oslovila více zájemců a obdržela od nich cenové nabídky, že je obecně známa aktuální přesycenost nabídkami na trhu s byty v Praze, přičemž není relevantní zkoumat, z jakého regionu zájemci pocházeli, když zájemce (kupec) s nejvyšší nabídkou a pro zajištěné věřitele i s nejvýhodnějšími podmínkami koupě (daň z převodu, správní poplatky) je z Prahy. S ohledem na § 40 odst. 1, § 228 písm. a), § 229 odst. 3 písm. c), § 264 odst. 1 a § 230 odst. 2 ve spojení s § 293 IZ soud I. stupně konstatoval, že je zcela věcí zajištěného věřitele prvního v pořadí, jaký způsob zpeněžení upřednostní; věřitel č. 24 postup správkyně schválil (stejně jako věřitel č. 7), o podaných námitkách proti pokynu nebylo dosud rozhodnuto. Postup správkyně tak uvedeným ustanovením IZ neodporuje ani z nich nijak nevybočuje.

3) Neposkytnutí součinnosti RK RE/MAX: Tvrzení o nedostatečné spolupráci s uvedenou RK byly vyvráceny e-mailovými výzvami správkyně z června a července 2016 (B-67), přičemž věřitelský výbor nevysvětlil, proč se již RK neozvala a se zájemcem o koupi bytu za cenu 15 mil. Kč nevyužila možnost prohlídky. Správkyni nelze vytýkat její obezřetnost, pokud jde o ujištění se o existenci zájemce a o jeho solventnost, resp. připravenost cenu složit.

4) Absence souhlasu zajištěných věřitelů k pokynu věřitele č. 24: Podstata této výhrady spočívá v tom, že dosažená kupní cena nebude postačovat na uspokojení věřitelů č. 26 a č. 27. Soud I. stupně konstatoval, že věřitel č. 26 ve svých námitkách a ani následně věřitelský výbor nijak nereflektovali, že dne 14.4.2016 oslovila správkyně druhého zajištěného věřitele č. 26 s výzvou, aby se vyjádřil k pokynu zajištěného věřitele č. 24 (B-35), a že tato výzva zůstala bez odezvy. Vysvětlil, že právní úprava platná od 1.1.2014 opustila koncepci společného pokynu zajištěných věřitelů a správkyni uložila respektovat pokyny zajištěného věřitele, jehož pohledávka se uspokojuje jako první v pořadí za předpokladu, že je takový pokyn udělen a že je k němu připojen písemný souhlas ostatních zajištěných věřitelů, jejichž pohledávka se uspokojuje ze stejného předmětu zajištění. Pokud bylo správkyni vytýkáno, že při zpeněžování postupovala příliš rychle, pak je nutno tuto snahu (a zájem věřitele č. 24) chápat v souvislosti se stavem bytu a s narůstajícím dluhem na pravidelných příspěvcích do fondu SVJ. Z obsahu spisu plyne, že správkyně kupní smlouvu uzavřela za nejvýhodnějších podmínek ze všech dosud doložených nabídek. Existence zájemce nabízejícího 15 mil. Kč nebyla osvědčena. Interní ocenění provedené věřitelem č. 24 v roce 2008 (na 17 mil. Kč) je nepoužitelné, když z předložené interní supervize (B-41) plyne, že ještě v prosinci roku 2008 byla hodnota bytu stanovena na 13 mil. Kč. Tvrzení o možnosti docílit zpeněžením bytu částku 15 mil. Kč měl soud I. stupně za nadhodnocené. Prodejem bytu se navíc ušetřily výdaje v řádu statisíců (daně i odměna za případného zprostředkovatele či za odměnu dražebníka, případně jím požadovaného dalšího znaleckého posudku pro účely dražby). Samotná nespokojenost s výší kupní ceny, tak nemůže být důvodem pro zproštění správkyně funkce. Ostatně na účtu majetkové podstaty se nalézá kupní cena ve výši 10 mil. Kč, řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí je zastaveno a dle čl. IX. kupní smlouvy lze od smlouvy v případě neprovedení vkladu odstoupit. Na jednání konaném dne 17.5.2016 soud I. stupně již konstatoval, že kupní smlouva byla uzavřena předčasně ještě před zákonným poučením ostatním zajištěným věřitelům soudem. S ohledem na to, že zajištěným věřitelům s pozdějším pořadím vzniku zajištění bylo toto poučení dáno a dva z nich je využili k podání námitek proti pokynu věřitele č. 24, o nichž dosud rozhodnuto nebylo, nemůže ani tato skutečnost být důvodem pro zproštění správkyně funkce.

6) Neuspokojivá spolupráce správkyně s věřitelským výborem a jeho nedůvěra k ní. I když žádost správkyně, aby nebylo zveřejněno jedno z jejích vyjádření (B-38), byla nedůvodná, nelze v tom spatřovat důvody pro její zproštění funkce. Na místě neshledal soud I. stupně ani absenci spolupráce správkyně s věřitelským výborem při zpeněžování bytu s ohledem na specifikum zpeněžování zajištěného majetku, neboť věřitelské orgány do toho nemohou nijak přímo ingerovat. Na tom nemění ničeho ani to, že dva ze tří členů věřitelského výboru jsou právě zajištění věřitelé. Pokud předseda věřitelského výboru bez předchozí konzultace se správkyní pověřil RK zařízením prodeje bytu, jednal nad rámec zákonných oprávnění daných věřitelskému výboru.

Závěrem soud I. stupně shrnul, že se ani z obsahu spisu nepodávají jiné skutečnosti, že by správkyně neplnila řádně své povinnosti nebo nepostupovala při výkonu funkce s odbornou péčí anebo že by závažně porušila důležitou povinnost uloženou jí zákonem nebo soudem. Ba právě naopak, správkyně veškeré závazné pokyny soudu plnila svědomitě, odborně, řádně a včas a stejně tak i pokyny zajištěného věřitele č. 24, přičemž po správkyni nebylo možno spravedlivě požadovat větší úsilí, než které vyvinula. Proto soud I. stupně návrh věřitelského výboru na zproštění správkyně funkce zamítl.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se věřitelský výbor včas odvolal (B-84, B-86, B-109) a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že správkyni zprostí funkce. Akcentoval povinnost správkyně vyrozumět soud I. stupně o tom, že k pokynu zajištěného věřitele nebyl připojen písemný souhlas ostatních zajištěných věřitelů, aby insolvenční soud vůbec mohl nařídit jednání, a že správkyně uzavřela kupní smlouvu na prodej bytu a zahájila řízení o povolení vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí v době, kdy soud I. stupně neměl možnost zjistit, že je nutné nařídit jednání, při kterém bude rozhodovat, zda pokyn Expobank CZ, a.s. schválí či nikoli. Pokud by věřitel č. 26 nereagoval na postup správkyně, katastr nemovitostí by povolil vklad vlastnického práva pro nového vlastníka bytu bez toho, že by soud I. stupně nařídil jednání o schválení pokynu Expobank CZ, a.s. a že by ostatní zajištění věřitelé mohli proti tomuto pokynu vznést námitky. Zopakovali, že nejcennější část majetkové podstaty byla zpeněžena v rozporu s IZ a že pokus správkyně o její zpeněžení je důvodem pro její zproštění. Správkyni vytýkal opožděné ocenění majetkové podstaty provedené 6 měsíců od zveřejnění jejího soupisu v insolvenčním rejstříku. Zopakoval, že nebyl důvod pro rychlé zpeněžení bytu, že vedle posudku Ing. Petra Procházky má věřitelský výbor k dispozici i odhad ceny bytu od Ing. Jana Mráze, realitního makléře renomované realitní společnosti SVOBODA & WILLIAMS, s.r.o., která stanovila jeho tržní cenu včetně 4 garážových stání na 16,500.000,-Kč, že dle srovnávací tržní analýzy ze dne 18.7.2016 zpracované realitním makléřem RE/MAX Hugi Jaroslavem Nováčkem by cena bytu měla činit od 13,550.000,-Kč do 13,950.000,-Kč, a že správkyně nepostupovala profesionálně, když byt prodala za cenu 10,000.000,-Kč. Nesouhlasil s tím, že Petr Tankó byl jediný vážný zájemce o koupi bytu a že existují minimálně čtyři další vážní zájemci, kteří jsou připraveni koupit byt za vyšší kupní cenu, a to paní Věra Honajzrová, Martin Dohnal, Karel Michel nebo věřitel č. 26. Kritizoval správkyni za to, že ve svém podání ze dne 7.7.2016 (B-6l) opětovně, bezdůvodně a nepatřičně uvedla, že věřitel č. 26 ovlivňuje věřitelský výbor a že měl soudu I. stupně a správkyni podat nepravdivé informace. Dle věřitelského výboru jsou zde naopak pochybnosti o podjatosti správkyně ve vztahu k věřiteli č. 26, což dovozoval z žádosti správkyně ze dne 11.5.2016 (B-38), aby její zpráva nebyla zveřejněna v insolvenčním rejstříku do 17.5.2016, neboť v opačném případě by se měla správkyně připravit o argumenty, které měla mít právě vůči věřiteli č. 26, nikoli tedy vůči jeho námitkám, ale vůči jeho osobě. Připomněl, že věřitel č. 26 opakovaně uváděl, že není pravdivé tvrzení správkyně, že exekučním řízení byla dražba bytu nařízena 4x a že dlužník částečně uhradil pohledávku věřitele č. 26. Odkazoval na právní závěry vyjádřené v usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23.4.2014, č.j. KSOS 39 INS 315/2008-B-63, v němž byl insolvenční správce zproštěn funkce za to, že uzavřel dne 9.7.2012 kupní smlouvu se společností Tomáš Langer, s.r.o. jen na základě pokynu jednoho ze dvou zajištěných věřitelů, přestože dle § 293 IZ ve znění účinném do 31.12.2013 mohli takové pokyny udělit zajištění věřitelé jen společně. Usnesením ze dne 30.7.2013, č.j. 3 VSOL 463/2013-B-74 potvrdil Vrchní soud v Olomouci citované usnesení Krajského soudu v Ostravě, přičemž usnesením ze dne 29.2.2016, č.j. 29 NSČR 56/2014-B-91 Nejvyšší soud ČR odmítl dovolání insolvenčního správce proti citovanému usnesení Vrchního soudu v Olomouci se závěrem, že insolvenční správce zásadním způsobem porušil své povinnosti při zpeněžování zajištěného majetku dlužníka, neboť prodejem mimo dražbu zpeněžil zajištěný majetek, aniž by disponoval společným pokynem zajištěných věřitelů, že pokud insolvenční správce zpochybňoval postup zajištěných věřitelů, pak bylo na něm, aby tyto pokyny odmítl a požádal o jejich přezkoumání insolvenční soud v rámci dohlédací činnosti, a že ke zpeněžení majetku přistoupil, aniž by vyčkal přezkoumání pokynů zajištěných věřitelů insolvenčním soudem. Zrekapituloval, že v dané věci správkyně uzavřela dne 26.4.2016 kupní smlouvu, aniž by vyrozuměla soud I. stupně, že k pokynu zajištěného věřitele Expobank CZ, a.s. nebyl připojen souhlas ostatních zajištěných věřitelů, že tak učinila v době, kdy soud I. stupně neměl možnost zjistit, že je nutné nařídit jednání, při kterém bude teprve rozhodovat, zda pokyn Expobank CZ, a.s. schválí či nikoli (tento pokyn byl schválen až dne 19.7.2016), že ostatní zajištění věřitelé neměli možnost podat námitky proti pokynu Expobank CZ, a.s., že kupní smlouva ze dne 26.4.2016 byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna až dne 29.4.2016 (B-25), tedy v době, kdy již probíhalo řízení o provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, a že usnesení soudu I. stupně, jímž byli zajištění věřitelé vyzváni k podání námitek, bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 28.4.2016 (B-24). Pokud by věřitel č. 26 nereagoval na postup správkyně, katastr nemovitostí by povolil vklad vlastnického práva pro nového vlastníka bytu ještě před nařízením jednání o schválení pokynu Expobank CZ, a.s. Pokud správkyně uzavřela kupní smlouvu shora uvedeným způsobem, zásadním způsobem porušila své povinnosti při zpeněžování zajištěného majetku dlužníka. Správkyni vytýkal též to, že nesplnila povinnost uloženou jí usnesením ze dne 7.1.2016 (A-16) a ze dne 7.1.2016 (B-1), aby soudu I. stupně oznámila, kdy a kde mohou účastníci nahlížet do seznamu přihlášených pohledávek, a aby předložila smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem její funkce a doklad o tom, zda je plátcem DPH. Tato její nečinnost navozuje pocity nedůvěry v transparentní a odborný výkon funkce správkyně. Uvedl, že teprve dne 19.7.2016 schválil soud I. stupně pokyn zajištěného věřitele Expobank CZ, a.s. ke zpeněžení bytu za minimální kupní cenu ve výši 10,000.000,-Kč a že teprve pak mohla správkyně přistoupit ke zpeněžování bytu, tedy že by měla po 19.7.2016 vyvinout úsilí k tomu, aby si tuto majetkovou hodnotu mohli koupit všichni potencionální zájemci. Byt byl však prodán předčasně a za nízkou kupní cenu ve výši 10,000.000,-Kč kupujícímu Petru Tankó, ačkoliv ostatním byl nabízen za kupní cenu ve výši 15,000.000,-Kč. Za tohoto stavu není vůbec zřejmé, zda správkyně uzavřela příslušnou pojistnou smlouvu, či zda sjednaný rozsah pojistného krytí odpovídá podmínkám tohoto insolvenčního řízení.

Správkyně ve vyjádření k odvolání (B-95) vyvracela jeho vývody a navrhovala, aby odvolací soud napadené usnesení potvrdil. Obhajovala a vysvětlovala svůj postup při zpeněžování bytu a akcentovala, že dosažená kupní cena byla v daném čase a v dané lokalitě odpovídající nejvyšší nabídce a že kupní smlouva je platná, když žaloba o její neplatnost podána nebyla. K vyjádření připojila řadu listinných podkladů.

Věřitel č. 26 s vyjádřením správkyně nesouhlasil a znovu zopakoval důvody, pro něž by správkyně měla být zproštěna funkce (B-100).

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející dle § 212 a 212a občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) a aniž v souladu s § 214 odst. 2 písm. c) téhož zákona nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 32 odst. 1 IZ může insolvenční soud insolvenčního správce, který neplní řádně své povinnosti nebo který nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí anebo který závažně porušil důležitou povinnost, uloženou mu zákonem nebo soudem, na návrh věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez tohoto návrhu jeho funkce zprostit. Učiní tak zpravidla po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně.

Odvolací soud vyšel ze skutkových zjištění soudu I. stupně reprodukovaných shora, jež mají v obsahu spisu potřebnou oporu, jež soud I. stupně podrobně rozvedl v odůvodnění napadeného usnesení (a na nějž lze pro stručnost odkázat) a jež věřitelský výbor v odvolání nijak nezpochybňoval.

Ke dni vydání napadeného usnesení (15.7.2016) byl tedy stav věci takový, že byt byl zpeněžen dne 26.4.2016 předčasně v rozporu s § 293 IZ, když o podaných námitkách z května 2016 proti pokynu zajištěného věřitele č. 24 (B-24) v rozhodné době nebylo (nemohlo být) rozhodnuto, a katastrální úřad dosud nerozhodl o povolení vkladu vlastnického práva k bytu ve prospěch kupujícího Petra Tankó do katastru nemovitostí.

Po vydání napadeného usnesení (15.7.2016) zjistil odvolací soud ze spisu tyto podstatné změny stavu věci: -usnesením ze dne 19.7.2016 (B-79) soud I. stupně schválil pokyn zajištěného věřitele č. 24 Expobank CZ, a.s. ze dne 11.4.2016 udělený správkyni ke zpeněžení bytu; -dne 17.8.2016 (B-94) svolal soud I. stupně schůzi věřitelů na den 6.9.2016 s programem: a) zpráva správkyně o její činnosti, b) hlasování o udělení souhlasu členovi věřitelského výboru věřiteli č. 26 s nabytím majetku z majetkové podstaty; -podáním ze dne 23.8.2016 (B-102) sdělila správkyně, že kupující Petr Tankó podal bez jejího vědomí návrh na vklad vlastnického práva k bytu do katastru nemovitostí, na což reagovala vůči katastrálnímu úřadu návrhem na jeho zamítnutí; -dne 30.8.2016 (B-107) odročil soud I. stupně schůzi věřitelů na termín 27.9.2016; -podáním ze dne 22.8.2016 (B-108) žádá kupující Petr Tankó, aby soud I. stupně zjednal nápravu ve věci realizace převodu vlastnického práva k bytu na svoji osobu a aby mu správkyně k tomu poskytla řádnou součinnost; -podáním ze dne 1.9.2016 (B-111, B-112) předkládá správkyně soudu I. stupně návrhy, o nichž soud I. stupně rozhodl usnesením ze dne 2.9.2016 (B-113), jímž zrušil svůj závazný pokyn udělený správkyni usnesením ze dne 4.5.2016 (B-31), dle něhož měla správkyně přijmout opatření k tomu, aby bylo zabráněno vydání rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva pro nabyvatele dle kupní smlouvy ze dne 26.4.2016 (bod I. výroku), zamítl návrh správkyně ze dne 1.9.2016 na nařízení předběžného opatření, jímž jí měl být udělen pokyn, že může oznámit Katastrálnímu úřadu pro hl. m. Prahu, že lze povolit vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí dle kupní smlouvy ze dne 26.4.2016 ve prospěch kupujícího PetraTankó (bod II. výroku), a zrušil schůzi věřitelů svolanou na den 27.9.2016 (bod III. výroku); -podáním ze dne 1.9.2016 (B-115) předložila správkyně pojistnou smlouvou, doklad o zaplacení pojistného a potvrzení o registraci k DPH; -podáním ze dne 6.9.2016 (B-117) předložila správkyně návrh na vydání výtěžku zpeněžení bytu zajištěným věřitelům č. 24 a č. 26; proti návrhu byly podány námitky, jež byly projednány na jednání konaném dne 18.11.2016 (B-131); -usnesením ze dne 18.11.2016 (B-132) vyslovil soud I. stupně souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěným věřitelům č. 24 a č. 26, když námitky věřitelů č. 26 a č. 7 Roberta Šafraty neshledal důvodnými.

Ze shora uvedených skutkových okolností věci, k nimž došlo až po vydání napadeného usnesení, je zřejmé, že v dalším průběhu insolvenčního řízení byly zhojeny podstatné nedostatky v činnosti správkyně, jež by byly jistě důvodem pro její zproštění ve smyslu právních závěrů vyjádřených v usneseních Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30.7.2013, č.j. 3 VSOL 463/2013-B-74 a Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.2.2016, č.j. 29 NSČR 56/2014-B-91, na něž věřitelský výbor správně poukazoval. Proto pokud jde o hodnocení toho, zda správkyni vytýkané prohřešky dosáhly takové intenzity, aby mohly být ještě v současné fází insolvenčního řízení důvodem pro její zproštění, zastává odvolací soud názor, že důvody pro zproštění správkyně funkce v době rozhodování odvolacího soudu dány již nejsou. Je tomu tak především proto, že platnost kupní smlouvy ze dne 26.4.2016 předčasně uzavřené v rozhodné době v rozporu s § 293 IZ již nelze napadanou žalobou podanou podle § 289 odst. 3 IZ, že o námitkách ostatních zajištěných věřitelů již bylo pravomocně rozhodnuto usnesením ze dne 19.7.2016 (B-79), jímž byl schválen pokyn zajištěného věřitele č. 24 Expobank CZ, a.s. ze dne 11.4.2016 udělený správkyni ke zpeněžení bytu, podle něhož byl byt také zpeněžen, že kupní smlouva ze dne 26.4.2016 již byla splněna a že o námitkách ostatních zajištěných věřitelů proti vydání výtěžku ze zpeněžení bytu bylo rozhodnuto usnesením ze dne 18.11.2016 (B-132), jímž soud I. stupně vyslovil souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěným věřitelům č. 24 Expobank CZ, a.s. a č. 26 Janu Kašparovi.

Dle názoru odvolacího soudu, soud I. stupně správně vyhodnotil, že důvodem pro zproštění správkyně funkce nemohl být nedostatek ocenění předmětu zajištění v původním soupisu majetkové podstaty nebo údajně netransparentní prodej bytu či údajné neposkytnutí součinnosti RK RE/MAX či její údajně neuspokojivá spolupráce s věřitelským výborem, resp. jeho subjektivní nedůvěra ke správkyni. Pokud jde o absenci souhlasu zajištěných věřitelů k pokynu věřitele č. 24, zde se odvolací soud zásadně rozchází s hodnocením soudu I. stupně, neboť z tohoto důvodu měl soud I. stupně správkyni zprostit funkce. Nicméně s ohledem na další průběh řízení, jak vyloženo shora, byl význam tohoto pochybení správkyně oslaben natolik, že důvodem pro její zproštění být již nemůže; uvedené pochybení správkyně však bude jistě i nadále důvodem pro snížení její odměny postupem podle § 38 odst. 3 IZ.

Pokud jde o odvolací výhrady zpochybňující výběr budoucího zájemce o koupi bytu a dosaženou kupní cenu, neshledal v nich odvolací soud ve shodě se soudem I. stupně relevantní důvody, pro něž by bylo lze správkyni zprostit funkce; tyto výhrady mohou mít své místo především v námitkách proti konečné zprávě a zejména při rozhodování o snížení odměny správkyně.

Ke zproštění správkyně pak nemůže vést ani subjektivní pochybnost věřitelského výboru o její údajné podjatosti ve vztahu k věřiteli č. 26 dovozovanou z žádosti správkyně ze dne 11.5.2016 (B-38), aby její zpráva nebyla zveřejněna v insolvenčním rejstříku do 17.5.2016, nebo nesplnění povinnosti uložené správkyni usnesením ze dne 7.1.2016 (A-16) a ze dne 7.1.2016 (B-1), aby soudu I. stupně oznámila, kdy a kde mohou účastníci nahlížet do seznamu přihlášených pohledávek, a aby předložila smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem její funkce a doklad o tom, zda je plátcem DPH, což správkyně splnila až podáním ze dne 1.9.2016 (B-115).

Na základě svých zjištění a veden názory vyjádřenými shora dospěl odvolací soud k závěru, že v době rozhodnutí o odvolání již nejsou dány důvody pro zproštění JUDr. Zdeňky Pechancové funkce správkyně. Proto postupoval podle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako ve výroku věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze, dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Praze dne 28. listopadu 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Kavčiaková