4 VSPH 1620/2014-B-59
KSCB 26 INS 13745/2012 4 VSPH 1620/2014-B-59

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Markéty Hudečkové a JUDr. Alexandry Jiříčkové ve věci dlužníka Zdeňka Plachého, bytem U Tří lvů 299/14, České Budějovice, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 26 INS 13745/2012-B-43 ze dne 23. června 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 26 INS 13745/2012-B-43 ze dne 23. června 2014 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č.j. KSCB 26 INS 13745/2012-B-43 ze dne 23.6.2014 odmítl pro opožděnost odvolání Zdeňka Plachého (dále jen dlužník) proti usnesení č.j. KSCB 26 INS 13745/2012-B-38 ze dne 19.5.2014, jímž soud prvního stupně rozhodl o ustanovení Mgr. Ing. Hany Müllerové jakožto odděleného insolvenčního správce pro posouzení existence a vymahatelnosti pohledávky a úkonům s tím dále souvisejícím ve vztahu k dlužníkem tvrzené pohledávce vůči Ing. Petru Chmelovi.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesení ze dne 19.5.2014 (č.d. B-38) bylo dlužníkovi doručeno dne 21.5.2014 a patnáctidenní lhůta k podání odvolání proti němu tak uplynula dne 5.6.2014. Odvolání bylo však soudu doručeno osobně dlužníkem až dne 17.6.2014, tedy po uplynutí zákonem stanovené lhůty. Proto soud postupoval podle ust. § 208 odst. 1 o.s.ř. a odvolání dlužníka odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích podal dlužník včasné odvolání, v němž především uvedl, že se bezprostředně po jeho obdržení informoval na České poště o doručování usnesení č.d. B-38 a bylo mu sděleno, že zásilka byla jako nedoručená na poště uložena až do 2.6.2014, a dne 3.6.2014 byla vložena do schránky jako doručená. Na rozhodnutí reagoval nejprve ve svém obecném vyjádření ze dne 13.6.2014 a následně proti němu dne podal odvolání. Tvrdil, že se o rozhodnutí č.d. B-38 dozvěděl až dnem doručení , když výzva k vyzvednutí zásilky zůstala patrně ve společné schránce domu mezi reklamními letáky. Tyto skutečnosti dokládal kopií odvolání proti usnesení na č.d. B-38 a kopií obálky s potvrzením pošty o tom, že zásilka byla na poště uložena do 2.6.2014.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ust. § 71 odst. 1 IZ se soudní rozhodnutí, předvolání, vyrozumění nebo jiná písemnost insolvenčního soudu nebo účastníků doručují v insolvenčním řízení pouze zveřejněním písemnosti v insolvenčním rejstříku (dále jen "doručení vyhláškou"), ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby i zvláštní způsob doručení.

Podle ust. § 75 IZ jde o zvláštní způsob doručení tehdy, jestliže zákon ukládá, aby písemnost byla doručena zvlášť nebo do vlastních rukou adresáta. Nestanoví-li tento zákon jinak, doručuje se písemnost v insolvenčním řízení zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, státnímu zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení, a věřitelskému výboru. Soudní rozhodnutí se doručuje zvlášť také osobám, o jejichž podání insolvenční soud rozhoduje, a osobám, které mají v insolvenčním řízení něco osobně vykonat. Písemnosti, o nichž tak stanoví zvláštní právní předpis, se doručují zvlášť také orgánu, který vede obchodní nebo jiný rejstřík, v němž je dlužník zapsán. Vedle doručení vyhláškou mohou být v určitých případech zvlášť doručeny i písemnosti, o kterých tak stanoví předseda senátu. Tento postup insolvenčního soudu však nesmí být v rozporu s principem rovnosti účastníků insolvenčního řízení.

Z ust. § 204 odst. 1 o.s.ř. vyplývá, že se odvolání podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje.

Odvolací soud z obsahu spisu ověřil, že usnesení č.d. B-38 bylo dlužníkovi doručováno do vlastních rukou. Z doručenky, jež je součástí spisu, se podává, že dlužník nebyl zastižen, zásilka byla uložena a připravena k vyzvednutí dne 21.5.2014 a adresátu byla zanechána výzva, aby si zásilku vyzvedl. Protože si dlužník zásilku nevyzvedl v úložní době, byla mu vložena dne 3.6.2014 do domovní schránky. V souladu s ust. § 49 odst. 4 o.s.ř. bylo tedy usnesení č.d. B-38 doručeno dlužníkovi uplynutím desetidenní lhůty od uložení na poště dnem 31.5.2014, nikoli tedy dnem 21.5.2014, jak uvedl soud prvního stupně. Podle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř. se uplynutím lhůty považuje písemnost za doručenou, i když se adresát o jejím doručení nedozvěděl. Proto odvolací argumentace dlužníka nemůže obstát. Dlužno přitom poznamenat, že se dlužník i podle vlastního tvrzení seznámil s usnesením č.d. B-38 dne 3.6.2014 před uplynutím lhůty k podání odvolání, a nic mu tudíž nebránilo v tom, aby je podal včas, neboť lhůta k podání odvolání začala běžet dnem 1.6.2014 a skončila dnem 15.6.2014. Odvolání dlužníka, jež podal osobně u Krajského soudu v Českých Budějovicích dne 17.6.2014, bylo tedy opožděné.

Vzhledem k tomu, že prominutí zmeškání lhůty není v insolvenčním řízení přípustné (§ 83 IZ), rozhodl soud prvního stupně správně, když odvolání postupem podle ust. § 208 odst. 1 o.s.ř. odmítl. Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 20. října 2014

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová