4 VSPH 161/2016-B-23
KSPL 27 INS 18200/2013 4 VSPH 161/2016-B-23

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Markéty Hudečkové a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Tomáše Zadražila v insolvenční věci dlužníka: Martina anonymizovano , anonymizovano , bytem Stráž u Tachova 302, 348 02 Bor u Tachova, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 27 INS 18200/2013-B-16 ze dne 9. listopadu 2015

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 27 INS 18200/2013-B-16 ze dne 9.11.2015, zrušil schválené oddlužení dlužníka Martina anonymizovano (dále jen dlužník; bod I. výroku), na jeho majetek prohlásil konkurs, jenž bude projednáván jako nepatrný (body III. a IV. výroku), konstatoval, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku) a insolvenčnímu správci uložil, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložil soudu zprávu o hospodářské situaci dlužníka ke dni prohlášení konkursu (bod V. výroku).

Proti tomuto usnesení podal dlužník včas blanketní odvolání (B-17). Protože v rozporu s § 205 odst. 1 o.s.ř. dlužník neuvedl, v čem spatřuje nesprávnost napadeného rozhodnutí nebo postupu soudu ani srozumitelně nevyjádřil, čeho se v odvolacím řízení domáhá, vyzval ho soud I. stupně usnesením ze dne 2.12.2015 (B-18), jež mu bylo doručeno dne 7.12.2015, aby své odvolání v potřebném rozsahu doplnil a vady odvolání tak odstranil, a to ve lhůtě do sedmi dnů počítané od doručení výzvy. Na tuto výzvu dlužník nereagoval.

Protože podané odvolání směřující do rozhodnutí ve věci samé (blíže k tomu viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20.1.2011, sp.zn. 29 NSČR 30/2010 publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod zn. R 96/2011), i nadále neobsahovalo odvolací důvody a návrh, nebylo lze v odvolacím řízení pro tyto nedostatky pokračovat. Proto odvolací soud postupoval podle § 211 ve spojení s § 43 odst. 2 o.s.ř. a odvolání dlužníka odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 26. ledna 2016 Mgr. Markéta H u d e č k o v á , v. r. předsedkyně senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková